ARVIOIMAAN RUOTSIKSI

Käännös arvioimaan vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 359, Aika: 0.125

Esimerkkejä Arvioimaan käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Se pyrkii seuraamaan ja arvioimaan eu:n välineiden täytäntöönpanoa ihmisoikeuksien alalla.
Det bemödar sig om att övervaka och utvärdera genomförandet av eu:s instrument på området för de mänskliga rättigheterna.
Komissio ei euratom-sopimuksen nojalla pysty arvioimaan yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä asiasta.
Euratomfördraget gör det inte möjligt för kommissionen att bedöma förenade kungarikets beslut i detta avseende.
Komissio sitoutuu arvioimaan vuosittain kunkin ehdokkaan edistymistä, ensimmäisen kerran joulukuussa 1998.
Kommissionen förbinder sig att årligen utvärdera varje kandidats framsteg, första gången i december 1998.
Komissio on velvollinen arvioimaan kaikkia ehdotuksia uusien tieteellisten tietojen pohjalta.
Kommissionen är förpliktad att granska alla förslag mot bakgrund av nya vetenskapliga rön.

Tämä luku auttaa sinua arvioimaan EMU :n vaikutusta yritykseesi.
Detta kapitel hjälper dig att bedöma EMU :s inverkan på ditt företag.
YK lähetti minut arvioimaan kuntoasi.
Jag ska utvärdera er på uppdrag av FN.
Ja sinäkö olet hyvä arvioimaan sellaista?
Och du är bra på att bedöma sånt, eller?
Meidät on pakotettu arvioimaan rooliamme kolonisaatioprosessissa uudelleen- hiljattain esitettyjen biologisten tosiasioiden valossa.
Vi måste utvärdera vår roll i kolonisation i ljuset av nyss framkomna biologiska fakta.
Siinä kuitenkin vaaditaan komissiota arvioimaan, toteutuvatko vakaussopimuksen tavoitteet vai eivät.
Detta kräver emellertid att kommissionen utvärderar om dessa mål uppfylls eller inte.
Joudun arvioimaan uusiksi armeijamme tiedusteluketjut.
När jag utvärderar arméns styrka måste underrättelsekedjan omvärderas.
Arvioimaan ohjelman indikaatto­reiden ja hankkeiden valintape­rusteiden valintaa.
Utvärdera programmets indikatorer och projekturvalskriterier.
On lisäksi tärkeää lähettää valtuuskunta kambodžaan arvioimaan tilanne.
Det är också viktigt att sända en delegation till kambodja för att bedöma situationen.
Kun tarkastelen asioita, joita olen pätevä arvioimaan, kokonaistilanne on myönteinen.
När jag tittar på de frågor som jag är kvalificerad att bedöma är balansen positiv.
Haluaisin pyytää komission jäsen geoghegan-quinnia arvioimaan tutkimusta, jota laaditaan hyvin huolellisesti.
Jag vill uppmana máire geoghegan-quinn att mycket noga utvärdera den studie som håller på att genomföras.
Pyydän vain teitä uudelleen arvioimaan päätöksenne.
Jag ber bara att ni utvärderar ert beslut.
Toisin sanoen ne eivät ole pystyneet arvioimaan riskejä yhtään muita paremmin.
De var med andra ord inte mer kapabla att bedöma riskerna än någon annan.
Hallitukset, yritykset ja kansalaiset joutuvat parhaillaan jälleen kerran arvioimaan menojaan.
Regeringarna, företagen och medborgarna måste nu återigen utvärdera sina utgifter.
Tämä auttaa lääkäriä tekemään diagnoosin ja arvioimaan sairauden laajuutta.
Detta hjälper din läkare att ställa en diagnos och att bedöma omfattningen av din sjukdom.
Arvioimaan tilannetta.
Utvärdera läget.
Mikset varoittanut, että joku tulee arvioimaan minua?
Varför varnade du inte mig om att nån skulle utvärdera mig?
Hän on lupautunut arvioimaan töitäsi.
Han gick med på att bedöma ditt arbete.
Pyysitte minua arvioimaan todisteita viime viikolla.
Förra veckan bad ni mig att bedöma bevisningen mot honom.
Ensin hän lähettää apulaispäällikön arvioimaan jokaisen piirin.
Men först ska varje distrikt utvärderas i detalj.
Mietinnön 38 kohdassa kehotetaan arvioimaan taloudellisia tarpeita ja rahoitustarpeita.
I punkt 38 i betänkandet krävs en bedömning av de ekonomiska och finansiella behoven.
Pääsin arvioimaan prinssiänne.
Jag gjorde en bedömning av prinsen.
Suurimman osan potilaista pystyy arvioimaan etänä.
Största delen av patienterna kan få en bedömning på distans.
En minä eikä kukaan muukaan mielestäni pysty sitä arvioimaan.
Ingen annan kan eller får göra den bedömningen.
Yleisyyttä ei ole pystytty arvioimaan saatavilla olevan tiedon perusteella.
Frekvensen kan inte estimeras från befintligt data.
Toivomme, että komissio tulee arvioimaan näiden käyttäytymissääntöjen vaikutusta seuraavassa vuosikertomuksessaan.
Vi hoppas att kommissionen kommer att utvärdera framgångarna med dessa uppförandekodexar i nästa årsrapport.

Tulokset: 359, Aika: 0.125

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää