ASIOITA RUOTSIKSI

Käännös asioita vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 8402, Aika: 0.2421

Esimerkkejä Asioita käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Pieniä asioita, jotka piristävät.
Små saker som gör mig glad.
Tee enemmän asioita villasukissa.
Fler saker att göra i lüneburg.
Nämä ovat asioita, jotka on otettava tulevaisuudessa huomioon.
Detta är frågor som vi måste ta hänsyn till i framtiden.
Tällaisia asioita ei pitäisi sallia tapahtuvan euroopassa.
Sådana saker borde inte få hända i EU.

Ne ovat kaikki asioita, jotka meidän aloitteestamme poistettiin.
Detta är alla ärenden, som strukits på vårt initiativ.
Nämä ovat jokapäiväisiä asioita, jotka joudumme myös ratkaisemaan tulevaisuudessa.
Detta är vardagliga frågor som vi också måste lösa i framtiden.
On tietysti joitakin asioita, jotka me haluamme sisällyttää direktiiviin.
Naturligtvis finns det ett antal punkter som vi vill ha med.
Tee enemmän asioita villasukissa.
Fler saker att göra i honolulu.
Useampi pääosasto käsittelee asioita mutta yhtenäisyys puuttuu.
Flera generaldirektorat handhar ärenden, men enhetlighet saknas.
Euroopan kulttuuriperinnön osalta voi kuitenkin olla perusteltua käsitellä joitakin asioita yhteisön tasolla.
När det gäller europeiskt kulturarv kan emellertid det vara befogat att vissa frågor behandlas på gemenskapsnivå.
Useita asioita nousee selvästi esiin siitä, mitä on sanottu.
Flera punkter avtecknar sig tydligt utifrån det som har sagts.
Mielestäni meidän olisi kuitenkin pohdittava yhdessä monia asioita.
Men jag tror att vi kollektivt bör ställa oss ett antal frågor.
Me teemme asioita sydämestä.
Vi gör affärer med hjärtat!
Hallituksen tehtävä on hoitaa asioita lain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan.
Styrelsen har som uppgift att sköta ärenden enligt lagar, föreningens stadgar och föreningens beslut.
Keittiö on pieni, mutta se saattaa hyvinkin olla täynnä hyviä asioita.
Köket är litet men det kan mycket väl vara full av bra saker.
Lucasin mietinnössä on monia asioita, joista en ole samaa mieltä.
Det finns många punkter i caroline lucas betänkande som jag inte instämmer i.
Multitasking antaa sinun tehdä useita asioita samanaikaisesti.
Multitasking, låter dig göra flera saker samtidigt.
Nämä eivät ole poliittisia asioita.
Detta är inte politiska frågor.
Keskeneräisiä asioita?
Oavslutade affärer?
Jo ennen vahvistamista on yhtiön asioita hoidettava hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti.
Redan innan stadgarna fastställts, skola bolagets angelägenheter handhavas i enlighet med de antagna stadgarna.
Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäviksi.
Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte upptas till slutligt avgörande vid mötet.
Näitä asioita ovat.
Sådana ärenden är.
Onko sinulla asioita hoganien kanssa?
Har du affärer med hogans?
Siksi on täysin mahdollista käsitellä muita asioita.
Det är därför fullt möjligt att ta upp andra frågor.
Tykkään tehdä asioita spontaanisti.
Gillar du att göra spontana saker.
Meillä on esityslistalla vielä paljon asioita.
Vi har fortfarande många punkter på föredragningslistan.
Jännittäviä asioita on tekeillä.
Spännande grejer på gång.
Jo ennen vahvistamista on yhtiön asioita hoidettava hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti.
Redan före fastställelsen skola bolagets angelägenheter handhavas enligt de antagna stadgarna.
On keskeneräisiä asioita, jotka puhuvat vastuuvapauden myöntämistä vastaan.
Det finns oavslutade ärenden som talar emot ett beviljande av ansvarsfrihet.
Putinilla on huono tiimi, koska se ei ole kyennyt muuttamaan asioita.
Putins team är dåligt eftersom de inte lyckats förändra saker.

Tulokset: 8402, Aika: 0.2421

"Asioita" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää