AUTTAA RUOTSIKSI

Käännös auttaa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 23806, Aika: 0.3567

Esimerkkejä Auttaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kuinka volvo trucks voi auttaa säästämään polttoainetta?
Hur kan volvo lastvagnar hjälpa mig spara bränsle?
ESR voi auttaa sovittamaan yhteen yksilöiden tarpeet ja työmarkkinoiden vaatimukset.
ESF kan bidra till att förena enskilda personers behov med arbetsmarknadens krav.
Retkipalvelu voi auttaa sinua järjestää nähtävyyksiä LA tai järjestää autonvuokraus.
Resedisk kan hjälpa dig att ordna din sightseeing i LA eller ordna en hyrbil.
Se voi auttaa teitä esittämään mielenkiintoisia ehdotuksia.
Detta skulle kunna vara er till hjälp för att lägga fram intressanta förslag.

Haluamme auttaa ukrainalaisia kehittämään demokratiaa ja kunnioittamaan tiettyjä periaatteita.
Vi vill hjälpa det ukrainska folket att bygga en demokrati och respektera vissa principer.
Voi auttaa lisäämään mitokondrioiden määrää lihaksessa.
Kan bidra till att öka antalet mitokondrier i muskeln.
Direktiivin on määrä auttaa parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa ja tehostaa kuluttajansuojaa.
Direktivet ska bidra till att förbättra den inre marknadens funktionssätt och ett stärkt konsumentskydd.
Tämä voi auttaa sinua muistamaan, milloin laastari pitää vaihtaa.
Detta kan hjälpa dig att komma ihåg när du ska byta plåstret.
Hänen täytyy päästä pakoon ja luulen, että sinä voit auttaa häntä.
He needs to get way,and i think you can assist him.
Saattaisi auttaa tulevissa baaritappeluissa.
Kan vara till hjälp i framtida krogslagsmål.
Ehkä voin auttaa.
Jag kanske kan vara till hjälp.
Siksi meillä on velvollisuus auttaa.
Är det inte vår skyldighet att hjälpa?
Voi auttaa vähentää ehtyminen rajallisten fossiilisten luonnonvarojen ja co2-päästöt.
Kan bidra till att minska förbrukningen av ändliga fossila resurser och co2-utsläpp.
Vakoiluohjelmien torjuntaohjelmisto auttaa suojaamaan tietokonetta vakoiluohjelmilta ja muilta ei-toivotuilta ohjelmilta.
Med antispionprogram kan du skydda datorn mot spionprogram och annan oönskad programvara.
Toivon, että progress-ohjelma auttaa parantamaan tilannetta.
Jag hoppas att progress-programmet ska bidra till att förbättra denna situation.
Project 2013 auttaa sinua pitämään yhteyttä ryhmäsi jäseniin.
Med project 2013 kan du hålla kontakt med dina gruppmedlemmar.
Yksi asia vielä. se saattaa auttaa.
En sak till som kan vara till hjälp.
Joskus tuokin konsti auttaa.
Ibland kan en bettskena hjälpa.
Koti- ja kotikäyntiopettajat voivat auttaa, etenkin yksinhuoltajien lasten kanssa.
Hem- och besökslärare ska bistå, särskilt där det finns barn med ensamstående föräldrar.
Ryan, voisin ehkä auttaa.
Ryan. jag kan nog vara till hjälp.
Pian lionit alkoivat auttaa häntä.
Snart började lions hjälpa henne.
Se auttaa minua ymmärtämään.
De hjälper oss att förstå.
Jäsenvaltioiden painostaminen auttaa siis meitä saavuttamaan myönteisiä tuloksia.
Genom påtryckningar på medlemsstaterna kan vi därför nå positiva resultat.
Voisivatko saksalaiset sotilaat auttaa suomea ulkoisten venäjän vastaisten rajojen valvonnassa?
Skulle tyska soldater kunna bistå finland med den yttre gränsbevakningen mot ryssland?
Innovoinnilla voidaan myös auttaa ratkaisemaan budjettikurin ja kasvua edistävän politiikan välinen ongelma.
Innovation kan också bidra till att lösa dilemmat mellan budgetdisciplin och en tillväxtfrämjande politik.
Asiakaspalvelumme päämääränä on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.
Syftet med kommunikationen är bistå våra kunder att uppnå sina verksamhetsmål.
Tämä auttaa toviazia ehkäisemään virtsankarkailua.
Detta hjälper TOVIAZ att förebygga oönskad urinering.
Sesar-hanke voi auttaa muovaamaan eurooppalaisen ilmailun tulevaisuutta.
Sesar-förslaget kan bidra till utformningen av den europeiska luftfartens framtid.
Tämä auttaa. astia.
Kärlet är till hjälp.
Ei ole mitenkään itsestään selvää, että venäjää pitää auttaa.
Det är ingalunda självklart att man måste hjälpa ryssland.

Tulokset: 23806, Aika: 0.3567

"Auttaa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää