DIABETES RUOTSIKSI

Käännös diabetes vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 409, Aika: 0.0913

Esimerkkejä Diabetes käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Diabetes mellitusta sairastavia potilaita ei ole tutkittu.
Patienter med diabetes mellitus har inte studerats.
Piilevä diabetes saattaa puhjeta tiatsidihoidon aikana ilmeiseksi diabetekseksi.
Latent diabetes mellitus kan bli manifest under tiazidbehandling.
Jalraa käytetään tyypin 2 diabetes mellituksen( insuliinista riippumaton diabetes) hoitoon.
Jalra används för behandling av diabetes mellitus typ 2 icke insulinberoende diabetes.
Jos sinulla on diabetes tai alttius diabetekseen sairastumiseen.
Om du är diabetiker eller har anlag för att få diabetes.

Piilevä diabetes voi puhjeta tiatsidihoidon aikana.
Latent diabetes mellitus kan bli etablerad under tiazidbehandoling.
Sokeritautia diabetes mellitus.
Sockersjuka diabetes mellitus.
Yleisyys tuntematon: diabetes, hyperkalsemia, hyperfosfatemia.
Ej känd: diabetes mellitus, hyperkalcemi, hyperfosfatemi.
Lemmy sanoi:" sain tietää, että minulla on paha diabetes.
Jag fick veta att jag är diabetiker, och att det är illa.
Xiliarxa käytetään tyypin 2 diabetes mellituksen( insuliinista riippumaton diabetes) hoitoon.
Xiliarx används för behandling av diabetes mellitus typ 2 icke insulinberoende diabetes.
Potilaita, joilla on diabetes tai glukoosi- intoleranssi, tulisi seurata tiiviisti somatropiinihoidon aikana.
Patienter med diabetes eller glukosintolerans bör övervakas noga under somatropinbehandling.
Diabetes, munuaisten toimintahäiriö, ikä> 70 vuotta.
Diabetes mellitus, njurinsufficiens, ålder> 70 år.
Kerro lääkärille, jos sinulla on diabetes.
Tala om för din läkare om du är diabetiker.
Fyysiset pitkäaikaissairaudet kuten allergia, astma diabetes, epilepsia, syöpä.
Fysiska kroniska sjukdomar såsom allergi, astma, diabetes, epilepsi, cancer.
Tavallisin syy joutua dialyysihoitoon on nykyään tyypin 2 diabetes.
Denna kostmodell är idag standardkost för diabetiker typ 2.
Munuaisten toimintahäiriö, korkea verenpaine, diabetes.
Njursvikt, högt blodtryck, diabetes.
Hänellä on diabetes.
Nånting! han är diabetiker.
Riskitekijöitä ovat alkoholismi, epilepsia, keuhkotuberkuloosi, diabetes ja maksasairaus.
Riskfaktorer är alkoholism, epilepsi, lungtuberkulos, diabetes och leversjukdomar.
Hänellä on diabetes.
Hon är diabetiker.
Kiitos, mutta minulla on diabetes.
Jag uppskattar det men jag är diabetiker.
Monotardia käytetään diabetes mellitusta sairastavien potilaiden hoitoon.
Monotard används för behandling av patienter med diabetes mellitus.
Ultratardia käytetään diabetes mellitusta sairastavien potilaiden hoitoon.
Ultratard används för behandling av patienter med diabetes mellitus.
Diabetes mellitus on krooninen sairaus, joka johtuu insuliinin puutteesta.
Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som orsakas av brist på insulin.
Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on diabetes mellitus.
Detta ska tas i beaktande hos patienter med diabetes mellitus.
Diabetes mellituksen hoito.
Behandling av diabetes mellitus.
Diabetes, diabeteksen paheneminen hyvin harvinainen.
Diabetes, förvärrad diabetes mycket sällsynt.
Diabetes mellituksen hoitoon.
Behandling av diabetes mellitus.
Tyypin 2 diabetesta kutsutaan myös insuliinista riippumattomaksi diabetes mellitukseksi.
Typ 2- diabetes kallas också icke- insulinberoende diabetes mellitus.
Sinulla on ollut diabetes pitkän aikaa.
Du har haft diabetes länge.
Jos sinulla on diabetes katso kohta 4.
Om du har diabetes se avsnitt 4.
Piilevä diabetes mellitus voi puhjeta tiatsidihoidon aikana.
Latent diabetes mellitus kan bli manifest under tiazidbehandling.

Tulokset: 409, Aika: 0.0913

KATSO MYÖS

Katso myös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "diabetes"


"Diabetes" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää