EI SAA RUOTSIKSI

Käännös ei saa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 6902, Aika: 0.5625

Esimerkkejä Ei Saa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Energiahuolto ei saa olla poliittisen kiristyksen lähde.
Energiförsörjning får inte vara en källa till politisk utpressning.
Sitä ei saa pyyhittyä pois.
Det ska inte viftas bort.
Tämä ei saa toistua elintarvikealalla.
Detta får inte upprepas inom livsmedelssektorn.
Extavia- hoitoa ei saa aloittaa raskauden aikana.
Behandling med extavia ska inte inledas under graviditet.

Kosovoa ei saa millään tavalla eristää eurooppalaisista prosesseista.
Kosovo får inte isoleras från de europeiska processerna på något sätt.
Euroopan perustuslaillistaminen ei saa päättyä lissabonin sopimukseen.
Europas konstitutionalisering kan inte sluta med lissabonfördraget.
Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimessä ei saa olla muun henkilön nimeä kuin haltijan;
Enskild näringsidkares firma får ej innehålla annan persons än innehavarens namn;
Thyrogenia ei saa antaa laskimoon.
Thyrogen får inte administreras intravenöst.
Äiti ei saa nähdä lapsen tietoja verkossa.
En mamma kan inte se sitt barns uppgifter på nätet.
Prevenaria ei saa antaa laskimoon.
Prevenar ska inte administreras intravenöst.
Näin ei saa jatkua.
Detta kan inte fortsätta.
Prevenaria ei saa sekoittaa samassa ruiskussa muihin rokotteisiin.
Prevenar ska inte blandas med något annat vaccin i samma spruta.
Niin ei saa käydä.
får inte ske.
Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
Innehållet får ej användas i kommersiellt syfte.
Ilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamisellesäädetyn määräajan päättymistä.
Meddelandet får icke sändas förrän den stadgade tiden för missnöjesanmälan utgått.
Talous ei saa olla euroopan politiikan ainoa ohjenuora.
Ekonomin får inte vara den enda riktlinjen för den europeiska politiken.
Toiminimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla.
Firma får icke utan vederbörligt samtycke innehålla.
Päivittäinen annos ei saa ylittää kahta tablettia 100 mg.
Den dagliga dosen bör inte överskrida två tabletter 100 mg.
Hepariinia ja rapilysiniä ei saa yhdistää samaan liuokseen.
Heparin och rapilysin kan inte blandas i samma lösning.
Likainen tuotanto ei saa olla mahdollista missään.
Smutsiga produktionsförhållanden ska inte vara möjliga någonstans.
Yy insuliinisuspensioita ei saa käyttää insuliini- infuusiopumpuissa.
För insulinsuspensioner får ej användas i infusionspumpar för insulin.
Hoitoa ei saa aloittaa, jos systolinen verenpaine on alhaisempi kuin 100 mmhg.
Behandling bör inte påbörjas vid ett systoliskt blodtryck lägre än 100 mmhg.
Procomvaxia ei saa sekoittaa muihin rokotteisiin samassa ruiskussa.
PROCOMVA x får ej blandas med andra vacciner i samma spruta.
Kansainvälinen yhteisö ei saa kohdella burmaa paremmin kuin etelä-afrikkaa ja chileä 1980-luvulla.
Burma får inte behandlas bättre av världssamfundet än sydafrika och chile på 80-talet.
Televisio ei saa yhteyttä palvelimeen.
Tv:n kan inte ansluta till servern.
Pistoolia tai revolveria ei saa kantaa näkyvästi.
Pistol eller revolver får icke bäras synlig.
Rokotetta ei saa antaa verisuoneen eikä ihonsisäisesti.
Vaccinet får aldrig ges i ett blodkärl eller i huden.
Vuorokausiannosta ei saa jakaa osiin.
Den dagliga dosen ska inte delas upp.
Neuvosto ei saa kieltää euroopan parlamenttia osallistumasta sen ratkaisemiseen.
Rådet bör inte förbjuda europaparlamentet att lämna sitt bidrag till lösningen.
Yksityisen sektorin vaikutusta ei saa rajoittaa vain asian taloudelliseen puoleen.
Den enskilda sektorns inflytande kan inte begränsas till den ekonomiska sidan av saken.

Tulokset: 6902, Aika: 0.5625

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Ei saa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää