EIVÄT RUOTSIKSI

Käännös eivät vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 63554, Aika: 0.8003

inte (54758) ingen (1250) inga (1155) aldrig (853) inget (734)

Esimerkkejä Eivät käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Säästötoimet eivät ole periaate, ne ovat väline.
Åtstramningspolitik är inte en princip- den är ett instrument.
Miksi ne eivät ole tähän saakka osallistuneet tasavertaisesti suunnitteluun ja päätöksentekoon?
Varför har de hittills inte deltagit i planeringen och beslutsfattandet på lika villkor?
Korealaiset eivät ennen kriisiä suostuneet kapasiteetin vähennyksiin.
Koreanerna accepterade ingen minskad kapacitet före krisen.
Ne eivät kuihdu, mikä sopii aktiiviselle kommunistille.
De vissnar aldrig och är som gjorda för en aktiv kommunist.

Heidän lapsensa eivät saa koulutusta ja kärsivät aliravitsemuksesta.
Deras barn får ingen utbildning och lider av undernäring.
Koska he eivät tiedä mitä he tekevät.
Eftersom de inte vet vad de gör.
Työmarkkinat itse eivät olleet valmiita sellaiseen muutokseen.
Själva arbetsmarknaden var inte redo för en sådan förändring.
Minbarit eivät tekisi sitä.
Minbarierna skulle aldrig göra det.
He eivät saa koulutusta tai saavat sitä vain rajallisesti.
De har ingen eller endast begränsad tillgång till utbildning.
Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenet eivät henkilökohtaisesti vastaa yhdyskunnan sitoumuksista.
Religionssamfunds medlemmar ansvara icke personligen för samfundets förbindelser.
Sinun lahjojasi he eivät tajua.
De förstod aldrig dina talanger.
Kaikki kielet eivät nimittäin ole tässä mielessä samanarvoisia eu:ssa.
Alla språk är nämligen icke jämlika i EU i detta avseende.
Matkapuhelinverkot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla.
Trafikinformation finns ej tillgängligt i alla områden.
Liikkumisvapaus ja hyvät sosiaaliset olot eivät ole keskenään ristiriidassa. pikemminkin päinvastoin.
Det finns ingen motsättning mellan fri rörlighet och goda sociala villkor, tvärtom.
Niille voidaan haudata myös vainajia, jotka eivät kuulu kirkkoon.
Där kan även avlidna som inte är medlemmar i kyrkan begravas.
Nämä eivät ole uusia sääntöjä.
Detta är inga nya regler.
Välinehankinnat eivät saa ylittää 20 prosenttia myönnetystä kokonaisapurahasta.
Utrustningskostnaderna får ej överstiga 20 % av det totalt beviljade anslagsbeloppet.
He eivät sulje porttia.
De låser aldrig den dörren.
Sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.
Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga.
Rautatiet eivät pysty vieläkään monissa tapauksissa kilpailemaan maantie-, vesi- ja ilmaliikenteen kanssa.
Järnvägarna kan fortfarande inte konkurrera med väg-, sjö- och lufttransporter i många fall.
Poliittiset oppositioryhmät eivät saa mahdollisuutta toimia demokraattisesti.
Politiska oppositionsgrupper får ingen chans att verka demokratiskt.
Selkävaivat eivät liity parkinsonin tautiin.
Det finns ingen botande behandling för parkinsons sjukdom.
Ne eivät olleet demokraattiset vaalit.
Det var inget demokratiskt val.
Muut kuin puolisot eivät voi yhdessä ottaa ottolasta.
Andra än makar kan icke adoptera barn gemensamt.
Viestit jotka eivät sovi muiden otsikoiden alle.
Åkerman som ej passar in under de andra rubrikerna.
Nämä eivät ole helppoja asioita uusille jäsenvaltioille.
Detta är inga lätta frågor för anslutningsländerna.
Tarttuvat taudit eivät kunnioita valtionrajoja, etenkään jos muuttovirrat ovat suuria.
Smittsamma sjukdomar respekterar inte gränser, särskilt när det handlar om stora fågelsträck.
He eivät anna gideonin ohittaa vetosädettä kauko-ohjauksella.
De låter aldrig gideon fjärrstyra deras energistråle.
Mutta koorahin pojat eivät kuolleet.
Men koras söner omkommo icke.
Vääryyden aarteet eivät auta, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta.
Ogudaktighetens skatter gagna till intet men rättfärdigheten räddar från döden.

Tulokset: 63554, Aika: 0.8003

"Eivät" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää