ENSIMMÄINEN RUOTSIKSI

Käännös ensimmäinen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 17969, Aika: 0.3048

Esimerkkejä Ensimmäinen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ey:n ensimmäinen nostoerä maksetaan heinäkuussa.
Gemenskapens första del kommer att betalas i juli.
Ensimmäinen neuvoston 18 kuukauden ohjelma laaditaan kaudeksi, joka alkaa tammikuussa 2007.
Rådets första 18-månadersprogram skall inrättas för den period som inleds i januari 2007.
Vuosi 1893: maailman ensimmäinen reikäommelkone vuonna 1893 karl friedrich gegauf keksi reikäommelkoneen.
År 1893: den första hålsömssymaskinen i världen år 1893 uppfinner karl friedrich gegauf hålsömssymaskinen.
Nämä standardit ensimmäinen kehitetty ranskassa noin 1798 ranskan vallankumouksen aikana.
Dessa standarder utvecklades först i frankrike circa 1798 under den franska revolutionen.

Tämä on ensimmäinen debian-julkaisu, johon sisältyyopenoffice.org1.1.3.
Detta är den första versionen av debian som innehåller openoffice.org 1.1.3.
Vuoden ensimmäinen neule on valmistunut.
Årets första påskpyssel är färdigt.
Euroopan unioni on historian ensimmäinen kokemus sivistyneestä globalisaatiosta.
Europeiska unionen är den första historiska erfarenheten av civiliserad globalisering.
Ensimmäinen eurooppalainen uimavesidirektiivi( 1) tuli voimaan vuonna 1975.
Europas första lagstiftning om badvatten( 1) trädde i kraft 1975.
Ensimmäinen periaate on erilaisuuden kunnioittaminen.
Princip nummer ett är respekt för olikhet.
Ensimmäinen ja tärkein niistä koskee otsaketta 5.
Det gäller först och främst rubrik 5.
Ensimmäinen kysymys.
Fråga nummer ett.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin käy.
Det är först gången detta inträffar.
LEGO MINECRAFT 21115 ensimmäinen yö.
LEGO MINECRAFT 21115 första natten.
Tämä oli ensimmäinen asia.
Det är den första punkten.
Media 2007 on ensimmäinen laajentumisen jälkeinen ohjelma.
Media 2007 är det första programmet efter utvidgningen.
Differin 0,1% oli ensimmäinen perustettiin ja on aiemmin hyötyjä, mutta differiniä.
Differin 0,1% var först grundades och har tidigare fördelar, men differin.
Joten viikonloppumatka kohteeseen indian shores voi olla ensimmäinen askel kohti ilmaista hotelliyötä.
Så även en weekend i indian shores kan vara ett första steg mot en gratis hotellnatt.
Se on tammikuun ensimmäinen normaali viikonloppu.
Det är det första normala veckoslutet i januari.
Ensimmäinen mato.
Mask nummer ett.
Haluan olla ensimmäinen kuulla uusimmat getmyhotel.com tarjouksia ja saavat säännöllisesti sähköpostiuutiskirjeitä.
Jag vill vara den första att höra om de senaste getmyhotel.com erbjudanden och får regelbunden nyhetsbrev.
Ensimmäinen versio: 2004-03-16.
Första versionen: 2004-03-16.
Ensimmäinen askel.
Steg nummer ett.
Tämä oli ensimmäinen kerta kun näin hänet.
Jag såg honom/henne först.
Uudelleentarkastelua koskeva säännös on erittäin tärkeä, sillä asetus on vasta ensimmäinen vaihe.
Bestämmelsen om översyn är mycket viktig eftersom förordningen bara är ett första steg.
Tämä merkitsee sitä, että ensimmäinen täytäntöönpanoasetus olisi hyväksyttävä seuraavien kuukausien aikana.
Det innebär att den första tillämpningsförordningen bör antas under de närmaste månaderna.
Se ensimmäinen.
Detta det första.
Kuormanamme on maailman ensimmäinen atomipommi.
Kärleken är världens första atombomb.
En ollut ensimmäinen, joka otti asian esille.
Jag var inte den förste som tog upp frågan.
Tämä on ensimmäinen askel kohti oikeusvaltiota.
Det är det första steget mot en rättsstat.
Ensimmäinen versio julkaistiin 1999.
Första versionen kom 1999.

Tulokset: 17969, Aika: 0.3048

KATSO MYÖS

Katso myös


"Ensimmäinen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää