ENSIMMÄISEN RUOTSIKSI

Käännös ensimmäisen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 9680, Aika: 0.1614

Esimerkkejä Ensimmäisen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1970.
Priset delades ut första gången år 1970.
Vuonna 2004 komissio käynnisti vihdoin työmarkkinaosapuolten kuulemisen ensimmäisen vaiheen.
År 2004 inledde kommissionen slutligen den första samrådsfasen med arbetsmarknadens parter.
Tänään olin ensimmäisen päivän töissä loman jälkeen.
Idag var första dagen på jobbet efter semestern.
Ensimmäisen avaruuskävelyn suoritti neuvostokosmonautti aleksei leonov 18. maaliskuuta 1965 voshod 2-avaruusaluksesta.
Mars 1965- första rymdpromenaden utförs av den sovjetiske kosmonauten aleksej leonov från rymdfarkosten voschod 2.

Brittiläiset uudisasukkaat perustivat ensimmäisen karibian siirtokuntansa saint kittsille vuonna 1623.
Anguilla koloniserades först av engelska nybyggare från saint kitts i början av år 1650.
Komissio hyväksyi ensimmäisen koheesiokertomuksen vuoden 1996 lopussa.
Kommissionen antog den första sammanhållningsrapporten i slutet av 1996.
Pohjakerroksessa takaisin kannelle tai ensimmäisen kerroksen terassilla on upeat näkymät melaka river.
Bottenvåningen tillbaka däck eller på första våningen terrassen har en magnifik utsikt över melaka river.
Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 316,1( 310,4) miljoonaa euroa.
Under det första kvartalet var koncernens omsättning 316,1( 310,4) miljoner euro.
Sosialistit aikovat siis äänestää ensimmäisen puolesta ja toista vastaan.
Socialdemokraterna tänker alltså rösta för den första och mot den andra.
Paikkakunta mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1565.
Platsen omnämns först gången 1555.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen rauhanjärjesttöjen määrä moninkertaistuu 28.
Efter första världskriget- en mångfald av fredsföreningar.
Keväällä 1995 tulli selvitti ensimmäisen tunnetun savukepetoksen tapaus a.
Våren 1995 utredde tullen det första kända bedrägeriet med cigarretter fall a.
Hän nukkui päällä kerrossänky ensimmäisen yön ja seuraavana iltana pohjaan nippu.
Hon sov på överslafen den första natten och nästa natt botten gäng.
Esimerkiksi 3 kolikot mahdollistaa ensimmäisen, toisen ja kolmannen korvaamaan-linjat.
Till exempel kan 3 mynt de första, andra och tredje betal-linjer.
Tapasin hänet ensimmäisen kerran ircissä.
Vi träffades först på irc-chatten.
Aloitimme eilen itävallan puheenjohtajakauden ensimmäisen yhteisen neuvoston meksikon kanssa.
I går inledde vi det första gemensamma rådet med mexiko under österrikiskt ordförandeskap.
Haluamme ensimmäisen todellisen arvion koheesiopolitiikan ohjelmista kaudella 2007-2013.
Det vi vill ha är en första verklig analys av de sammanhållningspolitiska programmen för perioden 2007-2013.
Kuinka moni ensimmäisen 1000 positiivista kokonaislukua voidaan ilmaista muodossa.
Hur många av de första 1000 positiva heltal kan uttryckas i form.
Magalhães lähti merille ensimmäisen kerran 20-vuotiaana.
Vid 20 års ålder gick magellan först till sjöss.
Tähän laski kuningas fredrik ensimmäisen kiven vuonna 1748.
Här lade konungen fredrik den första stenen år 1748.
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 1980.
Denna lag tillämpas första gången på skatteåret 1980.
Olo sai ensimmäisen michelin-tähtensä vuonna 2011.
Frantzén fick en första stjärna i michelinguiden 2009.
Ensimmäisen käsittelyn aikoihin parlamentti hyväksyi joitakin tarkistuksia.
Vid den första behandlingen antog parlamentet några ändringsförslag.
En käytä kahden ensimmäisen filmirullan kuvia ollenkaan.
Jag använder inte de första två filmrullarna.
Komissio järjesti foorumin ensimmäisen kokouksen brysselissä 8. lokakuuta→ kohta 600.
Kommissionen organiserade det första mötet för detta forum i bryssel den 8 oktober →punkt 600.
Lisäksi parlamentti nimitti euroopan unionin ensimmäisen oikeusasiamiehen 12 päivänä heinäkuuta.
Vidare utnämndes europeiska unionens förste ombudsman av parlamentet den 12 juli.
Ensimmäisen kuukausittaisen raskaustestin päivämäärä.
Datum för första månatliga graviditetstest.
Haluaisin kuitenkin esittää joitakin kysymyksiä tarkastusten tehokkuudesta ennen ensimmäisen tautitapauksen puhkeamista.
Jag har emellertid fortfarande frågor om effektiviteten hos de kontroller som utfördes innan sjukdomen först bröt ut.
Seksikäs hullu nainen voitti ensimmäisen kierroksen.
Då så. rond ett går till den sexiga vettvillingen.
Yksinkertaisesti tehdä ensimmäisen talletuksen saat 200% bonuksen enintään 2000 dollaria.
Helt enkelt göra en första insättning för att få din 200% bonus upp till maximalt$ 2,000.

Tulokset: 9680, Aika: 0.1614

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää