ENSIMMÄISTÄ RUOTSIKSI

Käännös ensimmäistä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4577, Aika: 0.1114

Esimerkkejä Ensimmäistä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Uhanalaisten saamen kielten oppimistulokset arvioitu ensimmäistä kertaa- elvytystoimia tarvitaan edelleen.
Inlärningsresultaten i de utrotningshotade samiska språken första gången utvärderade- revitalisering behövs fortfarande.
Lausunnossaan komissio siteerasi myös henkilöstösääntöjen 17 artiklan ensimmäistä kohtaa.
I sitt yttrande citerade också kommissionen den första punkten i artikel 17 i tjänsteföreskrifterna.
Kolme ensimmäistä osoitettasi?
De tre första bokstäverna då?
Charles fey käyttöön ennen ensimmäistä hedelmäpeli nimeltään liberty bell.
Charles fey introducerade före den första spelautomaten heter liberty bell.

Aika ennen ensimmäistä maailmansotaa.
Dagen före det första världskriget.
Ennen ensimmäistä maailmansotaa.
Innan första världskriget.
Simuloidaan ensimmäistä istuntoa.
Simulerar första sessionen.
Olimme ensimmäistä kertaa wimdu mennä.
Vi var det första gången med wimdu gå.
Ja he rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa, ja ensimmäinen tuolit synagogissa.
Och de älskar de första platserna vid gästabuden, och de första stolarna i synagogorna.
Tiedot tulee antaa ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä.
Informationen ska lämnas före den första servicehändelsen eller i samband med den.
Olen varannut ensimmäistä kertaa beu wimdu ja oli täysin tyytyväinen.
Jag har bokat den första gången beu wimdu och var helt nöjd.
Poltetaan kopion% 1 ensimmäistä istuntoa.
Skriver första sessionen för kopia% 1.
Komissio ehdotti myös ensimmäistä liittymiskumppanuutta kyproksen ja maltan kanssa.
Kommissionen föreslog också ett första part­nerskap för anslutning för cypern och för malta.
Nämä ovat kaksi ensimmäistä periaatetta.
Det är de första båda principerna.
Siksi odotamme jännittyneinä presidentti kostunican ja rugovan ensimmäistä tapaamista.
Vi emotser därför med spänning det första mötet mellan president kostunica och rugova.
Mitkä ovat heprealaisten raamatun 5 ensimmäistä kirjaa?
Vad heter de första fem böckerna i den hebreiska bibeln?
Elokuuta 2015 järjestetään ensimmäistä kertaa crimetime gotland, ruotsin uusi kansainvälinen dekkarifestivaali.
Den 13-16 augusti 2015 är det premiär för crimetime gotland- sveriges nya internationella deckarfestival.
Naisten ottaminen mukaan tarkoittaa myös ensimmäistä askelta kohti demokratiaa.
Att ta med kvinnorna är också ett första steg på vägen mot demokrati.
Poltetaan ensimmäistä istuntoa.
Skriver första sessionen.
Äänestämme ensimmäistä mietintöä vastaan ja kahden muun puolesta.
Vi kommer att rösta emot det första betänkandet och för de andra två.
Coin mahdollistaa ensimmäistä voittolinjan.
Coin gör den första vinstraden.
Tärkeimpänä pidän sitä, että ensimmäistä kertaa viljelijät voivat tehdä aloitteen rakenneuudistusrahasta.
För min del är det viktigaste att jordbrukare för första gången kan utnyttja omstruktureringsfonden.
Varo ensimmäistä askelta.
Se upp med det första steget!
Teoriassa tämä merkitsee euroopan unionin jäsenyyden ensimmäistä vaihetta.
I teorin är detta ett första steg mot anslutning till europeiska unionen.
Robotti suojelee itseään- ellei siten riko kahta ensimmäistä lakia.
En robot måste skydda sigsjälv... såvida det inte strider mot lag ett och två.
Te otatte neljä ensimmäistä tuntia.
Ni tar de första fyra timmarna.
Viimeinen huomautukseni koskee ensimmäistä ja toista pilaria.
Min sista punkt gäller den första och den andra pelaren.
Hellehattu, ensimmäistä kertaa tänä vuonna.
Julmust för första gången i år.
Varo ensimmäistä askelta.
Akta det första steget.
Emme keskustele ensimmäistä kertaa koska te olette jääräpäinen.
Det är inte första gången vi pratar om det här. det är för att ni är så envis.

Tulokset: 4577, Aika: 0.1114

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää