HEITÄ RUOTSIKSI

Käännös heitä vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 17893, Aika: 0.1556

Esimerkkejä Heitä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kunnioittakaamme heitä minuutin hiljaisuudella, kiska sanoi yleisölle.
Respektera dem med en tyst minut, sade kiska till folkmassorna.
Edessäni olevat 26 kynttilää symboloivat heitä.
Som en symbol för dem har jag 26 ljus framför mig.
Kyllä, heitä on oikeasti olemassa.
Ja, de finns faktiskt på riktigt.
Ymmärrän heitä täysin.
Jag förstår dem fullt ut.

Niin, eihän heitä ole.
Ja, dom finns ju inte.
Tänä vuonna heitä oli kävijöistä lähes puolet eli 48 prosenttia.
I år utgjorde de nästan hälften, dvs. 48 procent, av besökarna.
Kuka heitä johtaa?
Vem är deras ledare?
Se ärsyttää heitä vielä enemmän.
Och irritera dom ännu mera.
He ovat erittäin tervetulleita, mutta heitä on liian vähän.
De är mycket välkomna, men de är alldeles för få.
Kiitän heitä myös heidän palautteestaan ja asiaankuuluvista kysymyksistään.
Jag tackar dem även för deras feedback och relevanta frågor.
Kiitän heitä kaikkia yhteistyöstä ja tuesta.
Jag vill tacka alla för deras samarbete och stöd.
Heitä on yksinkertaisesti liian paljon.
De är helt enkelt alldeles för många.
Onko heitä?
Har dom?
Nämä ihmiset tulevat, koska tarvitsemme heitä.
Dessa människor kommer därför att vi behöver dem.
Kiitän heitä kärsivällisyydestä.
Jag tackar för deras tålamod.
Kuunnelkaamme heitä.
Låt oss lyssna på dem.
Enkeleitä, onko heitä?
Änglar, finns de?
Emme koskaan löydä heitä tuolta.
Vi hittar dom aldrig där inne.
Mutta herra paadutti faraon sydämen, niin että hän ei tahtonut päästää heitä.
Men HERREN förstockade faraos hjärta, så att han icke ville släppa dem.
Kiitän heitä ahkerasta työskentelystä.
Jag tackar dem för deras hårda arbete.
Älä hukkaa heitä.
Tappa dom inte.
Heitä ei saa uhrata tekopyhyyden alttarille.
De får inte offras på hyckleriets altare.
Emme voi koskaan pitää heitä itsestäänselvyytenä.
Vi får aldrig ta dem för givna.
Haluan kiittää heitä tästä yhteistyöstä.
Jag vill tacka dem för deras samarbete.
Varsinkin, jos heitä ei ole kutsuttu.
Speciellt om dom är inte är inbjudna.
Heitä kutsutaan nimellä" raspachines.
De kallas ”raspachines”.
Aina ei ole tehokkainta aloittaa sotaa heitä vastaan.
Det är inte alltid det effektivaste att starta krig emot dem.
Uhkaa heitä, boldini!
Hota dom, boldini!
Heitä on yksinkertaisesti liian paljon.
De är helt enkelt för många.
Haluaisin onnitella heitä työstään.
Jag vill gratulera dem till deras arbete.

Tulokset: 17893, Aika: 0.1556

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää