JOKA RUOTSIKSI

Käännös joka vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 124614, Aika: 0.1036

Esimerkkejä Joka käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Quontum on vaatemerkki, joka valmistetaan täysin englannissa.
Quontum är ett klädmärke som helt tillverkas i england.
Hemoglobiinin lasku( joka harvoin johtaa anemiaan), hematokriitin pieneneminen.
Sänkning av hemoglobin( vilket i sällsynta fall resulterar i anemi), sänkning av hematokrit.
On olemassa erityistä yhteisölainsäädäntöä, joka koskee valvontaa maatalousrahaston takuuosaston toimesta.
Det finns en särskild gemenskapslagstiftning som gäller kontroller inom jordbruksfondens garantisektion.
Ohjelmisto saattaa sisältää luottamuksellista informaatiota joka on salaista ja arvokasta meille.
Programvaran kan innehålla konfidentiell information vilken är hemlig och värdefull för oss.

Joka tapauksessa voin suositella tätä lämpimästi.
Kan i vilket fall starkt rekommendera denna.
Yhdistynyt kuningaskunta on toistaiseksi ainoa maa, joka on tarjonnut sataprosenttista velkojen mitätöintiä.
Förenade kungariket är hittills det enda land som har erbjudit hundraprocentig skuldavskrivning.
Yleensä teemme hiukset siirtoleikkauksen käyttäen FUE, joka on vähän invasiivisia ja tehokkain menetelmä.
Vanligtvis vi utför h?rtransplantation använder FUE, vilket är ett minimalt invasiva och mest effektiva tekniken.
Asumme pienessä kaupungissa nimeltä xingping joka on 1740 vuotta vanha.
Vi bor i en liten stad som heter xingping som är 1740 år gammal.
Kyllä. tutkin sitä naista, joka voin olla.
Ja, jag undersöker vilken kvinna jag kan vara.
Olemme huolestuneita vaikutuksesta, joka ceta-sopimuksella on tulevaisuudessa hankintoihin.
Vi är oroade över vilka konsekvenser ceta-avtalet får för upphandlingar.
Vaikea maksavaurio, kuten maksan vajaatoiminta ja äkillinen maksanekroosi, joka saattaa johtaa kuolemaan.
Allvarlig leverskada såsom leversvikt och akut levernekros vilka kan få dödlig utgång.
Käyn joka kesä libertaarien konferenssissa las vegasissa.
Jag åker på en konferens varje sommar, freedom fest i las vegas.
Tämä koskee erityisesti työmarkkinauudistusta, joka olisi toteutettava yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.
Detta gäller främst reformen av arbetsmarknaden, vilken måste genomföras tillsammans med arbetsmarknadens parter.
Odotamme komissiolta edelleen tiedonantoa, joka on viivästynyt useita kertoja.
Vi väntar fortfarande på ett meddelande från kommissionen, vilket har blivit försenat ett antal gånger.
Wilma turner on ammatillisen blackjack pelaaja, joka kirjoittaahttp://www.supabets.com/.
Wilma turner är en professionell blackjack spelare som skriver förhttp://www.supabets.com/.
Joka on todella hauskaa.
Vilket är riktigt kul.
Vastaa euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa, joka kuuluu seuraavasti.
Motsvarar artikel 10 i europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, vilken har följande lydelse.
Joka on billingerin ystävä.
Ja. -som är kompis med billinger?
En ollut ensimmäinen, joka otti asian esille.
Jag var inte den förste som tog upp frågan.
Kiitän häntä koko komission henkilöstön puolesta, joka tekee hienoa työtä.
Jag tackar honom på kommissionens samtliga medarbetares vägnar, vilka gör ett fantastiskt arbete.
Olemme olleet näyttämöllä joka kesä kuusi vuotta peräkkäin!
Vi har varit på catwalken var sommar i sex år i rad!
Meillä oli tapana tulla tänne joka kesä, kun olin pieni.
Vi var här varje sommar när jag var liten.
Valtion varoilla perustetaan maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, joka on välittömästi maatalousministeriön alainen.
Med statsmedel grundas en lantbruksekonomisk forskningsanstalt, vilken direkt är underställd lantbruksministeriet.
Puhelu aloitti tapahtumaketjun joka on päättynyt tragediaan.
Samtalet satte igång en mängd händelser vilka har resulterat i en tragedi.
Tämä kammio tuntuu olevan keskipiste,- joka yhdistää maanalaiset käytävät.
Den här kammaren verkar varanavet- -som binder ihop alla de underjordiska tunnlarna.
Toisin sanoen jostain, joka ei ole totta.
Det vill säga, något som inte är sant.
Joka on todella hauskaa.
Vilket känns riktigt roligt.
Joka ei ole valepuvussa?
Kapten hymla. -som inte är förklädd?
Xeloda sisältää 150 mg kapesitabiinia, joka ei itsessään ole sytostaatti.
Xeloda innehåller 150 mg capecitabin, vilken i sig inte är cytostatisk.
Carnot on ranskalainen sukunimi, joka on ollut muun muassa seuraavilla henkilöillä.
Pouillet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra.

Tulokset: 124614, Aika: 0.1036

SYNONYYMIT

S Synonyymit "joka"


"Joka" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää