KANTANUT RUOTSIKSI

Käännös kantanut vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 72, Aika: 0.1025

Esimerkkejä Kantanut käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Syyllisyyttä olen kantanut mukanani kaikki nämä vuodet.
Jag har burit med mig skulden alla dessa år”.
Parlamentti on siis kantanut eu:n ulkopolitiikasta suurempaa vastuuta kuin neuvosto.
Parlamentet har alltså burit ett större ansvar för eu:s utrikespolitik än rådet.
Hän ei kantanut asetta, vaan puhui pehmeästi ja sanoi, että hän.
Han bar inga vapen... talade milt och sa att han.
Olet kantanut taakkaasi riittävän pitkään.
Du har burit din börda tillräckligt länge.

Hän ei kantanut asetta enää vuosikausiin.
Han bar inte revolver, rance. inte på många år.
Minä olen kantanut omani.
Jag har tagit mitt.
Olen kantanut vihollistanne sisälläni.
Jag har burit er fiende inom mig.
Hän ei kantanut asetta vyöllään.
Han bar inget vapen.
Etkö kantanut myös lippua?- kannoin.
Bar du inte ett baner också?
En ole ennen kantanut päätä.
Jag har aldrig burit ett huvud förr.
Olen kantanut tätä viimeiset 20 vuotta.
Jag har burit den här de senaste 20 åren.
Olen kantanut miekkaa liian kauan. en voi leikkiä tyhjällä tupella.
Jag har burit svärd för länge, jag kan inte låtsas med tom skida.
Olen kantanut sitä mukanani 30 vuotta.
Jag har burit den med mig i 30 år.
Niin kovin kauan olet kantanut voimiesi taakkaa, kahlan.
Du har burit bördan av dina krafter så länge, kahlan.
Olet aina kantanut hyvin raskasta taakkaa.
Ni har alltid burit en mycket tung börda.
Siirtokuntaa on kantanut veroa tukeakseen kontinentaaliarmeijaa.
Kolonier har burit skatt för att stöda kontinentaiarmén.
Orjuuden tunnusta olet kantanut liian kauan.
Och du har burit slaveriets emblem alltför länge.
Olen kantanut sitä mukanani halki galaksien.
Jag har burit den med mig genom galaxerna.
Ash, olet kantanut tätä taakkaa 30 vuoden ajan.
Du har burit den här bördan i 30 år.
Olen kantanut tätä mukanani siitä asti, kun äitini jätti minut.
Jag har burit det med mig ända sen min mor lämnade mig.
Se osoittaa, että euroopan komission ja euroopan unionin johtoasema ilmastonmuutosten alalla on kantanut hedelmää.
Detta visar att europeiska kommissionens och eu:s ledarskap i klimatförändringsfrågan har burit frukt.
Kuitenkin voitaisiin myös sanoa, että se ei ole vielä kantanut hedelmää.
Man kan emellertid också säga att den ännu inte har burit frukt.
Tosiasia on, että yhdysvallat on kantanut suurimman osan taakasta terrorismin torjunnassa.
Det är ett faktum att förenta staterna har burit den tyngsta bördan i kampen mot terrorismen.
Gooper on esikoisesi. hän on aina kantanut enemmän vastuuta kuin brick.
Gooper är din förstfödde och han har alltid burit större ansvar än brick.
Olisitko tappanut useampia, ellet olisi kantanut lippua?
Skulle du ha dödat fler om du inte hade burit baneret?
Zuckerbergin mukaan facebook ei kantanut vastuutaan tarpeeksi laajasti ja se oli suuri virhe.
Enligt honom axlade facebook inte tillräckligt sitt ansvar och det var ett stort misstag.
Syyllisyyttä olen kantanut mukanani kaikki nämä vuodet.
Skulden har jag burit med mig alla dessa år.
Mies ei kantanut mitään mukanaan.
Hon hade inget att ta på sig.
Olen erityisesti kantanut huolta hiilivuodon mahdollisuudesta.
Jag har speciellt oroat mig för ett eventuellt kolläckage.
Kenelle olet kantanut aseita?
Vem har du burit vapen åt?

Tulokset: 72, Aika: 0.1025

KATSO MYÖS

Katso myös


"Kantanut" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää