KIRJALLINEN RUOTSIKSI

Käännös kirjallinen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4013, Aika: 0.0838

Esimerkkejä Kirjallinen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jens holm ja eva-britt svensson( GUE/NGL), kirjallinen.
Jens holm och eva-britt svensson( GUE/NGL), skriftlig.
Kirjallinen.-( FI) herra puhemies!
Skriftlig.-( FI) herr talman!
Puhtaasti kirjallinen menettely ei itävallan lain mukaan ole sallittu.
Ett rent skriftligt förfarande är inte tillåtet enligt österrikisk lag.
Kirjallinen.-( DE) me pelastimme pankit, koska meidän oli pakko.
Skriftlig.-( DE) vi räddade bankerna för att vi måste.

Chapinin kirjallinen tuotanto oli hyvin laaja.
Cornells skriftliga produktion är mycket omfattande.
Kirjeessä myös korostettiin, että kaikille tarjoajille oli lähetetty kirjallinen ilmoitus.
I brevet betonades också att skriftligt meddelande hade skickats till samtliga anbudsgivare.
Kirjallinen.-( DE) olen äänestänyt tätä mietintöä vastaan.
Skriftlig.-( DE) jag röstade emot detta betänkande.
Coreu kirjallinen menettely.
Coreu skriftligt förfarande.
Puolison kirjallinen lausunto on tällöin, mikäli mahdollista, liitettävä lääkärinlausuntoon.
Makens skriftliga utlåtande skall härvid, om möjligt, bifogas läkarutlåtandet.
Kirjallinen.-( NL) en voi tukea balzanin mietintöä.
Skriftlig.-( NL) jag kan inte stödja balzani-betänkandet.
Luovuttajan kirjallinen suostumus irrottamiseen;
Donatorns skriftliga samtycke till avskiljandet;
Täten vahvistettu vuokrasopimus on yhtä pätevä kuin laillisesti tehty kirjallinen vuokrasopimus.
Ett sålunda fastställt arrendeavtal äger samma giltighet som lagligen uppgjort skriftligt arrendeavtal.
Oikeudenkäyntimenettely vakuutusoikeudessa on kirjallinen.
Rättegångsförfarandet i försäkringsdomstolen är skriftligt.
Huoltajan tai uskotun miehen kirjallinen suostumus irrottamiseen;
Vårdnadshavarens eller gode mannens skriftliga samtycke till avskiljandet;
Kirjallinen.-( DE) olen tyytyväinen tämänpäiväiseen kuluttajansuojaa koskevaan päätökseen.
Skriftlig.-( DE) jag är nöjd med dagens beslut om konsumentskydd.
Kirjallinen.-( EN) tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti: ensimmäinen käsittely.
Skriftlig.-( EN) ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen.
Varhaisin kirjallinen lähde ruotsalaisista virossa on vuodelta 1294 haapsalusta.
Det första skriftliga omnämnandet om svenskar i estland är från 1294 från hapsal.
Komission kirjallinen vastaus.
Skriftligt svar från kommissionen.
Kirjallinen käsittely 37-43 artikla.
Skriftligt förfarande artiklarna 37-43.
Kirjallinen.-( PT) todellinen” manuaali” vapaakauppasopimuksia varten.
Skriftlig.-( PT) en veritabel ”handbok” för frihandelsavtal.
Kirjallinen tunnustukseni.
Min skriftliga bekännelse.
Kirjallinen käsitttely 43-54 artikla.
Skriftligt förfarande artiklarna 43-54.
Selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan taikka maan omistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen;
Utredning om sökandens besittningsrätt till takten eller markägarens skriftliga samtycke till sökande av tillstånd;
Kirjallinen.-( SV) me ruotsalaiset sosialidemokraatit päätimme äänestää mietinnön puolesta.
Skriftlig.- vi svenska socialdemokrater har valt att rösta för detta betänkande.
Tee aina kun mahdollista kirjallinen sopimus.
Gör alltid skriftliga avtal.
Kirjallinen.-( PL) intia on tärkeä kumppani euroopan unionille.
Skriftlig.-( PL) indien är en viktig partner för europeiska unionen.
Kirjallinen menettely työjärjestyksen 12 artikla.
Skriftligt förfarande artikel 12 i RAO.
Arvoisa puhemies, kirjallinen kysymys ei ole mielestäni kysymys vaan kauhutarina.
Herr ordförande, enligt min åsikt är den skriftliga frågan ingen fråga, utan en skräckhistoria.
Kirjallinen menettely 8 artikla.
Skriftligt förfarande artikel 8.
Jos pojalla on kaksi huoltajaa, molempien täytyy antaa kirjallinen suostumus leikkaukseen.
Om pojken har två vårdnadshavare måste båda ge sitt skriftliga samtycke till operationen.

Tulokset: 4013, Aika: 0.0838

KATSO MYÖS

Katso myös


"Kirjallinen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää