KRIITTINEN RUOTSIKSI

Käännös kriittinen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 692, Aika: 0.1049

Esimerkkejä Kriittinen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tilanne on kriittinen ja edellyttää kiireistä toimintaa.
Situationen är kritisk och kräver brådskande åtgärder.
Metioniini ja sen kriittinen rooli metylaatiossa, saattaa 2014 tiedote, p. 8-10.
Metionin och dess avgörande roll i metylering, maj 2014 nyhetsbrev, p. 8-10.
Päätöslauselmaesitys on kriittinen toimielinten uudistamista kohtaan.
Resolutionen förhåller sig kritisk till institutionell förnyelse.
Kriittinen rationalismi.
Kritisk rationalism.

Ensimmäinen puoli vuotta- on kriittinen lapsen kehitykselle.- sitä minäkin sanon.
De första sex månaderna mellan barnet och mamman är avgörande för barnets utveckling.
Kuvakulma on kriittinen.
Ditt perspektiv är viktigt.
Olen hyvin kriittinen.
Jag är väldigt kritisk.
Kertomus on erittäin kriittinen.
Rapporten innehåller mycket kritik.
Tämä parlamentti on monesti ollut kriittinen ja ankara komissiota kohtaan.
Detta parlament har ofta varit kritiskt och hårt mot kommissionen.
Kriittinen huomautuscomment.
Kritisk underrättelsecomment.
On hyvä olla kriittinen.
Det är bara bra med kritik.
Mitä on se kriittinen vuoropuhelu, jolle ei ole koskaan annettu sisältöä?
Vad är denna kritiska dialog som aldrig ges innehåll?
Kriittinen viesticomment.
Kritiskt meddelandecomment.
Ruotsissa metsäpalotilanne on edelleen kriittinen.
Brandsituationen i sverige är fortfarande kritisk.
Näytetään kriittinen viestiname.
Kritiskt meddelande visasname.
Estä kriittinen valtimon tukos, joka voi johtaa jalka haavaumat, kuolio, amputaatioon.
Förhindra kritiska artärocklusion som kan leda till fotsår, kallbrand, och amputation.
Kriittinen arviointi.
Kritisk utvärdering.
Tällainen kriittinen analyysi puuttuu kokonaan eu:n vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2007.
Detta slags kritiska analys saknas helt i eu:s årliga rapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2007.
Tästä syystä meidän kantamme on kriittinen.
Därför är vår hållning kritisk.
Arvoisa puhemies, valitettavasti tilanne alueella on edelleen erittäin kriittinen.
Herr talman! tyvärr är läget i regionen fortfarande mycket kritiskt.
Se on analyyttinen, kriittinen ja myönteinen.
Det är analytiskt, kritiskt och positivt.
Kolmas kriittinen tämän mietinnön kysymys oli kysymys niin sanotusta seurantafoorumista.
Den tredje kritiska punkten i betänkandet handlade om en s.k. monitoring -plattform.
Akun kriittinen taso.
Kritisk batterinivå.
Tilanne on edelleen kriittinen.
Situationen är fortfarande kritisk.
Kolmas kriittinen tämän mietinnön kysymys oli kysymys niin sanotusta seurantafoorumista.
Den tredje kritiska punkten i betänkandet handlade om en s.k. monitoring-plattform.
Tilanne on erittäin kriittinen.
Tillståndet var mycket kritiskt.
Tilanne on kriittinen.
Situationen är kritisk.
Mielestämme komission näkemykset voisivat olla tällainen taloudellisesti riittävä kriittinen massa.
Vi anser att kommissionens ståndpunkt kan utgöra denna ekonomiska kritiska massa.
Tilanne oli kriittinen.
Det var kritiskt läge.
Tilanne on varsin kriittinen.
Läget är mycket kritiskt.

Tulokset: 692, Aika: 0.1049

KATSO MYÖS

Katso myös


"Kriittinen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää