KUITENKIN RUOTSIKSI

Käännös kuitenkin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 27093, Aika: 0.1988

Esimerkkejä Kuitenkin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tästä huolimatta epäröin kuitenkin pitkään sitä, äänestäisinkö mietinnön puolesta.
Trots detta var jag dock länge tveksam om jag skulle rösta för betänkandet.
Haluan kuitenkin ottaa esille asian, jonka komission puheenjohtaja prodi tänään toi esille.
Jag vill dock ta upp en fråga som kommissionens ordförande prodi framförde idag.
Olemme kuitenkin nähneet myös väkivaltaa.
Men vi har också sett våld.
Laajentumisen on kuitenkin edistyttävä.
Utvidgningsarbetet måste dock gå vidare.

Komissio kuitenkin vastustaa tätä, ja teillä on siihen syynne.
Kommissionen motsätter sig emellertid detta, och ni har era skäl.
Tällaiset yhteiset hankkeet maksavat kuitenkin rahaa.
Men de här gemensamma projekten kostar pengar.
Hollannilla on kuitenkin paljon parempi maine kuin esimerkiksi irlannilla tai luxemburgilla.
Holland har ändå ett mycket bättre rykte än till exempel irland eller luxemburg.
On kuitenkin olemassa vielä vahvemmat syyt äänestää puolesta.
Det finns emellertid ännu starkare skäl till att rösta för.
Kuitenkin huoneen ilmastointi oli sattui olemaan vettä vuotaa aikana ensimmäinen yö.
Rummet luftkonditionerade var dock råkade ha vatten läcker under den första natten.
Ne ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu.
Men det är bara toppen på isberget.
Ongelma on kuitenkin toisaalla.
Men problemet är ett annat.
Jos näin kuitenkin tapahtuu, kaksinkertainen verotus poistetaan.
Om detta ändå sker, kommer dubbelbeskattningen att undanröjas.
Minulla on kuitenkin joitakin varauksia.
Jag har dock några förbehåll.
Mietinnössä on kuitenkin muutamia kohtia, joiden takia oli vaikeaa äänestää sen puolesta.
Betänkandet innehåller emellertid några punkter som gör det svårt att rösta för det.
Se on kuitenkin olennainen tekijä.
Det är likväl ett nödvändigt inslag.
Sota ja vastakkainasettelu kuitenkin jatkuvat.
Men kriget och konflikterna fortsätter.
Me voimme kuitenkin puhua periaatteista.
Vi kan emellertid diskutera principer.
Kosovo on kuitenkin todellisuutta, ja meidän on siksi käsiteltävä sitä.
Kosovo är dock en realitet, och vi måste därför hantera det.
Haluan kuitenkin sallia itselleni lisäkysymyksen.
Jag vill ändå tillåta mig att ställa en följdfråga.
Tarkastus on tällöin kuitenkin suoritettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa toimeen ottamisesta.
Undersökningen skall härvid likväl utföras senast inom tre månader efter anställandet.
Meidän on kuitenkin pyrittävä löytämään ratkaisu, jolla kannustetaan ja edistetään kansalaisten osallistumista.
Vi måste däremot söka en lösning som främjar och stimulerar allmänhetens engagemang.
Yritän kuitenkin uudelleen.
Jag ska ändå försöka igen.
Tärkeämpi asia kuitenkin ensin.
Men det viktigaste först.
Niin samanlaiset, ja kuitenkin niin täysin erilaiset!
Så lika och samtidigt så helt olika.
Määräaikaistalletus on kuitenkin voimassa sen eräpäivään asti.
Tidsbunden deposition är likväl i kraft till förfallodagen.
Voimme kuitenkin kannattaa metsäpalojen torjuntatoimia.
Däremot kan vi stödja brandförebyggande verksamhet.
Mietintö todistaa kuitenkin, että alueelliset erot työmarkkinoilla ovat jopa syventyneet entisestään.
Betänkandet visar emellertid att de regionala skillnaderna på arbetsmarknaden rentav har fortsatt öka.
Viestin on kuitenkin oltava selkeä.
Budskapet måste dock vara tydligt.
Ehdotus näytti kuitenkin alussa hyvää tarkoittavalta.
Förslaget föreföll ändå till att börja med välment.
Mielestämme on kuitenkin tärkeää, että oleskelulupa voidaan myöntää humanitaarisin perustein.
Däremot anser vi det vara viktigt att uppehållstillstånd kan beviljas på humanitära grunder.

Tulokset: 27093, Aika: 0.1988

KATSO MYÖS

Katso myös


"Kuitenkin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää