LÄHI-IDÄN RUOTSIKSI

Käännös lähi-idän vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 745, Aika: 0.1063

Esimerkkejä Lähi-Idän käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lähi-idän rauhanprosessi.
Fredsprocessen i mellanöstern.
Toinen on lähi-idän rahoitustukea koskeva kysymys.
Det första området handlar om mellanösternfrågan och gäller det finansiella stödet.
Ehdotus koskee lähi-idän rauhaa.
Förslaget gäller freden i mellanöstern.
Euroopan unionin erityisedustajana lähi-idän rauhanprosessissa toimiva andreas reinicke vierailee suomessa 1.-2. marraskuuta.
Europeiska unionens särskilda representant i mellanösterns fredsprocess andreas reinicke besöker finland den 1-2 november.

Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat lähi-idän tilanteesta.
Nästa punkt på föredragningslistan är rådets och kommissionens uttalanden om situationen i mellanöstern.
Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat lähi-idän rauhanprosessista.
Nästa punkt på föredragningslistan är rådets och kommissionens uttalanden om fredsprocessen i mellanöstern.
Parlamentti tukee voimakkaasti lähi-idän rauhanprosessia.
Vi i parlamentet stöder starkt fredsprocessen i mellanöstern.
Tähän kuuluu myös iranin suhtautuminen lähi-idän rauhanprosessiin.
Det omfattar också irans inställning till fredsprocessen i mellanöstern.
Yhteinen päätöslauselma lähi-idän rauhanprosessista.
Gemensam resolution om fredsprocessen i mellanöstern.
Ajankohta on kriittinen lähi-idän vakauden kannalta.
Det är en kritisk tidpunkt för stabiliteten i mellanöstern.
Ratkaisu lähi-idän konfliktiin?
En lösning på konflikten i mellanöstern?
Mitkä ovat mahdollisen irakin kriisin tai lähi-idän kriisin seuraukset?
Vilka är följderna av en eventuell kris i irak eller en kris i mellanöstern?
Lähi-idän konfliktista on jätetty tarkistus.
Ett ändringsförslag har lagts fram om konflikten i mellanöstern.
Tässä keskustelussa ei pohdita, miten ratkaista lähi-idän ongelmat.
Detta är inte en debatt om hur man ska lösa problemen i mellanöstern.
Pystymmekö käynnistämään välimeren-aloitteen ja toimimaan lähi-idän rauhan puolesta?
Kan vi på nytt få liv i medelhavsinitiativet och agera för fred i mellanöstern?
Ja israel on ainoa lähi-idän demokraattinen valtio.
Dessutom är israel det enda demokratiska landet i mellanöstern.
Puhemiehen tiedonanto lähi-idän tilanteesta.
Meddelande från talmannen om situationen i mellanöstern.
Tukholmassa 23. ja 24. maaliskuuta kokoontuneen eurooppa-neuvoston tulokset, mukaan luettuna lähi-idän tilanne.
Resultatet från europeiska rådets möte den 23-24 mars i stockholm, inklusive läget i mellanöstern.
Suhteet välimeren ja lähi-idän maihin.
FORBINDELSER MED MEDELHAVSLÄNDERNA OCH LÄNDERNA i MELLANÖSTERN.
Suhteet välimeren ja lähi-idän maihin.
Föriilndei.ser MED MEDELHAVSLÄNDERNA OCH LÄNDERNA i MELLANÖSTERN.
Euroopan unioni on luvannut tukea pohjois-afrikan ja lähi-idän maita niiden demokratiakehityksessä.
EU har utfäst sig att stödja länderna i nordafrika, främre orienten och mellanöstern i deras demokratiseringsprocess.
Lähi-idän sekasorto, euroopan kriisi, arabian kevät... kaikki liittyvät yhteen.
Oroligheterna i mellanöstern, krisen i europa, den arabiska vågen. allt hör ihop.
Koko lähi-idän juttu... miksi?
Hela grejen i mellanöstern är fruktansvärd.
Yhteisiin painopisteisiin kuuluvat lähi-idän rauhanprosessi, iran, afganistan, pakistan ja ilmastonmuutos.
De gemensamma prioriteringarna omfattar fredsprocessen i mellanöstern, iran, afghanistan, pakistan och klimatförändringen.
Lisää lähi-idän maanjäristyksestä.
Mer om jordbävningen i mellanöstern.
Arvoisa puhemies, lähi-idän konflikti levittää tällä hetkellä väkivaltaisuusaaltojaan kaikkiin välimeren maihin.
Herr talman! i dag sprider mellanösternkonflikten sina chockvågor i alla medelhavsländer.
Palasin juuri lähi-idän kiertueelta.
Jag kom tillbaks från en tur i mellanöstern.
Pohjois-afrikan ja lähi-idän tilanne on euroopan uudelle ulkosuhdehallinnolle todellinen koetinkivi.
Situationen i nordafrika och mellanöstern är ett verkligt eldprov för den nya europeiska utrikestjänsten.
Kuten äsken sanoin lähi-idän suhteen, meillä on nyt tarve tehdä yhteistyötä.
Precis som jag just sa om mellanöstern, har vi nu ett behov av att samarbeta.
Lähi-idän historian tässä vaiheessa on keskityttävä israelin ja palestiinalaisalueiden vaaleihin.
I detta skede av mellanösterns historia bör vi fokusera på valen i de israeliska och palestinska territorierna.

Tulokset: 745, Aika: 0.1063

"Lähi-idän" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää