MELKO RUOTSIKSI

Käännös melko vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4928, Aika: 0.326

Esimerkkejä Melko käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Veden paine oli melko heikko aikana olimme siellä, mutta se oli hyväksyttävää.
Vattentrycket var ganska svag under vi var där men det var acceptabelt.
Norjan kruunu pysyi melko vakaana ja ruotsin kruunu heikentyi vuodesta 2016.
Den norska kronan förblev rätt stabil och den svenska kronan försvagades från 2016.
Kaikki on melko halpaa siellä.
Allt är ganska billigt där.
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat melko harvinaiset: voimattomuus, väsymys, turvotus.
Allmänna symtomoch/ eller symtom vid administreringsstället mindre vanlig: asteni, trötthet, ödem.

Ensimmäinen kierros 31. lokakuuta sujui melko hyvin.
Den första omgången förlöpte ganska bra den 31 oktober.
Meillä on melko useita- yli kymmenen- niin kutsuttua assosioitunutta jäsentä puiteohjelmassa.
Vi har rätt många- över tio- så kallade associerade medlemmar i ramprogrammet.
Hermosto: melko harvinaiset: heitehuimaus, päänsärky harvinaiset: tuntoharhat.
Centrala och perifera nervsystemet mindre vanlig: yrsel, huvudvärk sällsynt: parestesier.
Tämä taso vaikuttaa melko kohtuulliselta tarpeisiin nähden.
Denna nivå förefaller relativt rimlig i förhållande till behoven.
Koska hotelli on melko halpaa se houkuttelee tiettyjä osa.
Eftersom hotellet är ganska billigt det lockar en viss del.
Olin melko hyvä tänään.
Jag var rätt fantastisk idag.
Ne näyttävät jo nyt melko aidoilta.
De verkar rätt verkliga nu.
Auton ostaminen ja käyttö on suomessa melko kallista.
Det är relativt dyrt att köpa och använda en bil i finland.
Nurminata kasvaa melko kuivilla paikoilla.
De växer oftast på ganska torra platser.
Sydän melko harvinaisia.
Hjärtat mindre vanlig.
On melko vastuutonta rajoittaa talousarvion joustavuutta kriisiaikana.
Det är mycket oansvarigt att begränsa budgetens flexibilitet i kristider.
Se on melko lähellä.
Det är mycket nära till.
Sydän melko harvinainen.
Hjärtat mindre vanliga.
Huumekauppias david clark( jason sudeikis) elää melko yksinäistä ja merkityksetöntä elämää.
Knarklangaren david clark( jason sudeikis) lever ett ensamt och ganska meningslöst liv.
Minulla on melko siistejä tavaroita.
Jag har rätt coola saker.
Ongelma on melko helppo ratkaista.
Det är relativt enkelt att lösa problemet.
Kansainväliset luottokortit hyväksytään melko yleisesti suurimmissa kaupungeissa.
Internationella kreditkort accepteras tämligen allmänt i de största städerna.
Koska luettelo on melko lyhyt, kommentoin niitä kaikkia.
Eftersom listan är relativt kort kommer jag att kommentera dem alla.
Tämä paikka oli melko mahtava,- mutta on nähnyt parempiakin päiviä.
Det här stället har varit rätt så schyst. men det har sett bättre dagar.
Luusto, lihakset ja sidekudos melko harvinaiset: lihaskipu harvinaiset: nivelkipu.
Muskuloskeletala systemet och bindväv mindre vanlig: myalgi sällsynt: artralgi.
Huone oli mukava ja melko tilava, oma kylpyhuone ja mukava sänky.
Rummet var trevlig och mycket rymliga, med eget badrum och en bekväm säng.
Järjestelmä on toisin sanoen melko monimutkainen.
Systemet är med andra ord ganska komplicerat.
Melko hiljainen päivä.
Det är väldigt lugnt i dag.
Yksi liittyy melko poliittisiin kysymyksiin, jotka aivan perustellusti toitte esiin.
Den ena gäller de tämligen politiska frågor som ni med rätta tar upp.
Suurin osa niistä on melko pieniä.
De flesta är relativt smala.
Sängyt olivat melko kovat.
Sängarna var rätt hårda.

Tulokset: 4928, Aika: 0.326

KATSO MYÖS

Katso myös


"Melko" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää