MIINAT RUOTSIKSI

Käännös miinat vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 89, Aika: 0.2852

Esimerkkejä Miinat käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Aktivoin miinat!
Aktiverar minorna!
Kaikki suomen miinat ovat turvallisesti varastoissa eikä niitä viedä muihin maihin.
Alla minor i finland är säkert lagrade och de förs inte heller till andra länder.
Entä miinat?
Och minorna?
Kaikki miinat ovat varastossa.
Alla minor finns i lager.

Hän maalasi miinat sulautumaan hiekkaan.
Han målade minorna för att smälta in med sanden.
Räjäyttäkää miinat!
Spräng minorna!
Jos sinun pitäisi suojella normandiaa, mihin panisit miinat?
Om du var ryss och skulle försvara normandy, var hade du lagt minor?
Poistakaa sitten miinat kahdesta muusta.
Men sedan ta bort minorna från de andra två.
Jessep on menossa turvallisuus- neuvostoon. hän osaa väistää miinat.
Man platsar inte i säkerhetsrådet om man inte kan undvika minor.
Tiedän, missä miinat ovat, mutta sinun on toteltava ohjeitani.
Jag vet var minorna är, men du måste följa mina instruktioner.
Te ia 20 miestä menette raivaamaan saksalaisten miinat.
Du och 20 ingeniörssoldater ska röia tyskarnas minor.
He tiesivät, missä miinat sijaitsivat.
De visste var minorna fanns.
Miinat ainakin seitsemän metriä pinnasta!
Minorna ska vara minst sju meter från ytan.
Etäisyydet... puuraja... meidän miinat.
Avstånd... trädgränser... våra minor.
Hyvä juttu, että me jätimme miinat.
Bra att vi släppte minorna.
Miinat arvokkaita. me köyhiä.
Minor värdefulla, vi väldigt fattiga.
Ne ovat aika vanhoja mutta miinat ovat miinoja.
De är kanske lite gamla, men minor är minor.
Tiedätkö, missä miinat ovat?
Vet du var minorna är?
Mikään ei pysäyttänyt puna-armeijaa. eivät räjäytetyt sillat tai tuhannet miinat.
Men varken sprängda broar eller tusentals minor stoppade dem.
Oletteko jättänyt miinat?
Har ni lämnat minorna?
Miinat laskettiin mereen 8. huhtikuuta.
Minorna lades ut den 8 april.
Tässä ovat miinat.
Här är minorna.
Miinat ja öljynporauslautta unestasi.
Minorna. oljeplattformen i dina drömmar.
Menit wonjun kylään. laitoit miinat vedenhakupaikalle, missä he leikkivät pelloilla.
Du begav dig till byn wonju, placerade minorna vid vattenhålet, där de lekte.
Miinat ovat täysin samankokoisia.
Minorna är exakt lika stora.
Viritä miinat.
Armera minorna.
Miinat ovat etusijalla meillä.
Minorna är vår prioritet.
Miinat alkavat tästä... yksi metri- ja sitten kaksi metriä... näin.
Minorna börjar här... en meter och sedan två meter... så här.
Miinat eivät kuitenkaan ymmärrä mitään rauhansopimuksista vaan jatkavat väistämättä työtään.
Men en mina förstår sig inte alls på fredsavtalen och fortsätter, obönhörligen, sitt arbete.

Tulokset: 89, Aika: 0.2852

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää