MINKÄÄNLAISIA RUOTSIKSI

Käännös minkäänlaisia vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 258, Aika: 0.1126

Esimerkkejä Minkäänlaisia käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Fao:lle ei ole toimitettu minkäänlaisia luetteloita siitä, mitä aluksia valtiot haluavat.
FAO har ännu inte fått in några listor på de fartyg som länderna vill ha.
Euroopan perustamissopimuksissa ei anneta yhteisölle minkäänlaisia toimivaltuuksia toimia suoraan asuntoaklk.
De europeiska fördragen ger inte gemenskapen några behörigheter för att agera direkt inom bostadsektorn.
Minkäänlaisia ongelmia tämän hotellin.
Inga problem med detta hotel.
Yksityisten hankkeiden käyttäminen poliittisiin tarkoituksiin ei aiheuta minkäänlaisia ongelmia venäjälle.
För ryssland är det inget problem alls att använda privata projekt för att främja politiska mål.

Minun täytyy kuitenkin todeta, jäsen salafranca, ettei minulla ole minkäänlaisia ongelmia espanjan ulkopuolella.
Men jag beklagar, herr salafranca, jag har inga problem utanför spanien.
En nähnyt minkäänlaisia todisteita kadonneesta kaupungista.
Jag såg aldrig några bevis på någon förlorad stad.
Emme elättele minkäänlaisia suunnitelmia uusista muureista tai uudesta kahtiajaosta.
Vi har inga som helst avsikter att bygga nya murar eller så ny splittring.
Oikeudellisesti ajateltuna sille ei ole minkäänlaisia perusteita.
Juridiskt sett har den ingen grund alls.
En tahdo nähdä minkäänlaisia raportteja tästä.
Jag vill inte se några rapporter om det här.
Ei minulla ole minkäänlaisia voimia!
Lnse fakta! jag har inga krafter.
Ei minkäänlaisia varaumia.
Inga invändningar alls.
Löytyikö minkäänlaisia vöitä?
Finns det några bälten?
Eihän fatos nano sovella minkäänlaisia oikeusvaltiollisia periaatteita.
För fatos nano tillämpar inga rättsstatliga principer.
Ei minkäänlaisia tuorejuustoja.
Inga mjukostar av något slag.
Tämän törkeän väitteen tueksi ei esitetä minkäänlaisia todisteita.
Inga som helst belägg framförs till stöd för detta upprörande påstående.
Eihän tähänkään asti ole ollut minkäänlaisia ongelmia.
Det har hittills inte varit några problem.
Vammaisille henkilöille ei anneta minkäänlaisia mahdollisuuksia.
Funktionshindrade personer ges inga som möjligheter alls.
Tällä hetkellä ei ole minkäänlaisia merkittäviä yhteyksiä komission ja sotilasjuntan välillä.
Och det finns för närvarande inte någon nämnvärd kontakt mellan kommissionen och militärjuntan.
Meillä ei ole minkäänlaisia epäilyksiä europolin laajentamisen suhteen.
Vi har inga som helst betänkligheter när det gäller europols expansion.
Emme voi mitenkään esittää minkäänlaisia kommentteja näin lyhyessä ajassa.
Det är inte möjligt för oss att på något sätt göra några kommentarer med så kort varsel.
On ollut vaikeaa kuunnella osapuolta, joka ei anna minkäänlaisia tietoja.
Det har varit svårt att lyssna på någon som inte ger detaljer.
Valitettavasti komissio on hyvin haluton ehdottamaan minkäänlaisia toimia tällä alalla.
Tyvärr är kommissionen mycket motvillig till att föreslå några åtgärder på området.
Ei minkäänlaisia siteitä.
Inga kopplingar alls.
Autossa ei ollut minkäänlaisia murtojälkiä- ja yksi varkaista on homo.
Bilen hade inga som helst brytmärken. och en av tjuvarna är homosexuell.
Iran on menossa samaan suuntaan, mutta se ei vaivaudu antamaan minkäänlaisia selityksiä.
Iran är på väg åt samma håll utan att ens lämna någon förklaring.
Eikö rakennuksen ulkopuolella ole minkäänlaisia poliisijoukkoja? miten ihmeessä, ette ole vielä tästä selvillä?
Finns det ingen polis utanför den här byggnaden?
Onko sinulla minkäänlaisia todisteita asiasta?
Har du något belägg för det?
Se ei myönnä minkäänlaisia vientitukia.
Den ger inget som helst exportstöd.
Jos minulla olisi hänen kykynsä, minulla ei olisi ollut minkäänlaisia ongelmia.
Om jag hade hans talanger, skulle jag inte ha några problem.
Siitä ei ole minkäänlaisia todisteita.
Inga bevis alls.

Tulokset: 258, Aika: 0.1126

KATSO MYÖS

Katso myös


"Minkäänlaisia" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää