NELJÄNNEKSI RUOTSIKSI

Käännös neljänneksi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 622, Aika: 0.0864

Esimerkkejä Neljänneksi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sitten, neljänneksi, eu:n liittyminen yleissopimukseen.
Och för det fjärde, eu:s anslutning till konventionen.
Iranilla on maailman neljänneksi suurimmat tunnetut raakaöljyreservit ja toiseksi suurimmat reservit maakaasua.
Iran sitter på världens fjärde största oljereserver och kan nu fördubbla sin oljeexport.
Neljänneksi laajentuminen.
För det fjärde: utvidgningen.
Länsivaltojen tiedustelutietojen mukaan syyrialla on maailman neljänneksi suurin kemiallisten aseiden arsenaali.
Syrien har världens fjärde största lager av kemiska vapen.

Neljänneksi tarvitsemme lisää liikkuvuutta ja kulttuuri- sekä koulutusvaihtoja.
För det fjärde behöver vi ökad rörlighet och ett kulturellt och utbildningsmässigt utbyte.
FI arvoisa puhemies, maailman neljänneksi suurimman saaren väestö on kärsinyt vuoden 2009 vallankaappauksesta lähtien.
FI herr talman! folket på världens fjärde största ö har lidit sedan militärens maktövertagande 2009.
Neljänneksi yhteisön talousarvion ruma ankanpoikanen: ulkoiset toimet.
För det fjärde, gemenskapsbudgetens ”fula ankunge”: de externa åtgärderna.
Neljänneksi, katso kuva alla.
Det ser ni på fjärde bilden.
Neljänneksi, satamia myydään liikeyritysten monopolistisille ryhmittymille.
För det fjärde säljs hamnar till monopolistiska företagskoncerner.
Alue on nimetty burgasin, maan neljänneksi suurimman kaupungin mukaan.
Detta område omfattar bland annat las piedras, landets fjärde största stad.
Neljänneksi tulevaisuudessa on oltava mahdollisuus lisätoimiin.
För det fjärde måste det vara möjligt att vidta ytterligare åtgärder i framtiden.
Houston on suurin kaupunki texasin osavaltiossa ja yhdysvaltain neljänneksi suurin kaupunki.
Houston, välkommen till texas största, och usas fjärde största stad.
Neljänneksi, aktiivinen yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja komission kanssa.
För det fjärde, aktivt samarbete mellan medlemsländer och med kommissionen.
Neljänneksi: sääntelyviranomainen.
För det fjärde: tillsynsorganen.
Tätä nykyä maa on maailman yhdenneksitoista suurin talous ja eu:n neljänneksi suurin kauppakumppani.
Landet är nu världens elfte största ekonomi och eu:s fjärde största handelspartner.
Neljänneksi: kasvu.
För det fjärde: tillväxt.
Ruotsilla oli aikanaan maailman neljänneksi suurimmat ilmavoimat.
Det är länge sedan sverige hade världens fjärde starkaste flygvapen.
Hän on koko kazakstanin neljänneksi paras prostituoitu.
Hon är hela kazakstans fjärde bästa fnask.
Neljänneksi pari sanaa kolmansista maista.
För det fjärde några ord om tredje länder.
Neljänneksi: valitkaa sosiaaliset sisämarkkinat.
För det fjärde: välj en social inre marknad.
Ennen araljärvi oli maailman neljänneksi suurin järvi.
Innan vattnet leddes om vararalsjön världens fjärde största sjö.
Neljänneksi: GALILEO luo työpaikkoja euroopassa.
För det fjärde: galileo skapar arbetstillfällen i europa.
Nyt voin kertoa kaikille, että minun korvani ampui irti- maan neljänneksi paras nettirötöstelijä.
Jag har fått örat avskjutet av landets fjärde bästa datorbedragare.
Nyt hän johtaa maailman neljänneksi suurinta armeijaa.
Han leder nu världens fjärde största armé.
Neljänneksi lainsäädäntöä on yksinkertaistettava ja toteutettava parempaa sääntelyä.
För det fjärde måste vi förenkla lagstiftningar och införa bättre regleringar.
Neljänneksi, meidän on annettava verohelpotuksia sähköajoneuvoille koko euroopassa.
För det fjärde måste vi ge skattelättnader för eldrivna bilar i hela europa.
Neljänneksi: tiedotus ja yhteistyö.
För det fjärde: information och samarbet.
Neljänneksi meidän on elvytettävä vakaus- ja kasvusopimus.
För det fjärde måste vi blåsa nytt liv i stabilitets- och tillväxtpakten.
Neljänneksi n+2-sääntö korvataan vähitellen n+3-säännöllä.
För det fjärde kommer n+2-regeln gradvis att ersättas av n+3-regeln.
Neljänneksi kysymystä kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuudesta ei voida yliarvioida.
För det fjärde kan frågan om de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende inte överskattas.

Tulokset: 622, Aika: 0.0864

KATSO MYÖS

Katso myös


SYNONYYMIT
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää