OIKEA TAPA RUOTSIKSI

Käännös oikea tapa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 166, Aika: 0.0782

Esimerkkejä Oikea Tapa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tämä ei ole oikea tapa saada nämä maat osallistumaan tähän prosessiin.
Detta är inte rätt sätt att övertyga dessa länder om att medverka i processen.
Tämä ei ole oikea tapa auttaa kreikkaa.
Det är inte rätt sätt att hjälpa grekland.
Laaja salassapito ei ole oikea tapa oikeuttaa kehittyvää yhteisöpolitiikkaa.
Generell sekretess är inte rätt väg för att legitimera en framväxande gemenskapspolitik.
En usko, että veneen kaappaaminen- on oikea tapa ilmaista turhautumista!
Att kapa en båt är inte rätt metod att uttrycka din frustation på!

Tämä ei ole oikea tapa käydä poliittista keskustelua.
Det är inte rätt sätt att föra politiska samtal.
Uskon, että se on juuri oikea tapa.
Jag tror att det är precis rätt väg.
Kumpikaan näistä ei ole oikea tapa.
Ingendera av dessa attityder är rätt väg.
Kysymys kuuluukin, onko SLIM oikea tapa sen saavuttamiseksi.
Frågan är bara om SLIM är rätt metod för att uppnå detta.
Tämä on oikea tapa hoitaa tämä asia.
Det är det bästa sättet att ta itu med detta.
Sota ei voi koskaan olla oikea tapa tuhota joukkotuhoaseita tai torjua terrorismia.
Krig kan aldrig vara rätt sätt att förstöra massförstörelsevapen eller bekämpa terrorismen.
Meidän mielestämme se ei ole oikea tapa torjua näiden nurkkakuntaisten asenteiden nousua.
Vi tycker inte att det är det bästa sättet att bekämpa dessa tilltagande sekteristiska strömningar.
Yhteispäätösmenettely on oikea tapa käsitellä näitä poliittisia seikkoja.
Medbeslutande är det rätta sättet att ta itu med dessa politiska frågor.
Se on oikea tapa.
Det är rätt väg.
Onko tämä oikea tapa avata ovia?
Är detta rätt sätt att öppna dörrar?
Täydellinen sulku varausvälineellä ei ole kuitenkaan oikea tapa.
En total blockad med hjälp av reservinstrumentet är dock inte rätt metod.
Tarinointi ei ole oikea tapa ryhtyä tekemään lupauksista totta.
Att använda ett sagospråk är inte rätta sättet att gå från löften till handling.
Oikea tapa oppia jotain on mennä ja kokea se.
Det bästa sättet att lära sig är att gå ut och uppleva det.
Tämä ei ole oikea tapa.
Det här är inte rätt väg.
Haluan poikani takaisin. tiedät, mitä he ajattelevat ulkopuolisista. joukolla hyökkääminen ei ole oikea tapa.
Att storma in med en lynchmob är inte rätt metod.
Tämä tuskin on oikea tapa rohkaista palestiinalaishallintoa aloittamaan uudelleen keskustelut israelin kanssa.
Detta är knappast rätt sätt att stimulera den palestinska myndigheten att återuppta samtalen med israel.
Onko tämä teidän mielestänne oikea tapa luoda työpaikkoja ja lisätä kasvua?
Anser ni att det här är rätt sätt för oss att skapa arbetstillfällen och tillväxt?
Arvoisa komission jäsen verheugen, tämä on oikea tapa saavuttaa hyvä eurooppalainen lainsäädäntö.
Detta, kommissionsledamot verheugen, är det rätta sättet att få bra eu-lagstiftning.
Tämä ei ole oikea tapa käsitellä asiaa!
Detta är inte rätt sätt att angripa frågan!
Se ei ole oikea tapa.
Det är inte rätta sättet.
Tämä ei ole mikään oikea tapa pelastaa euroa.
Det är inte rätt sätt att rädda euron.
Mikä on oikea tapa?
Vad är rätt sätt?
Tämä ei ole oikea tapa, neiti swan, ja tiedät sen.
Det här är inte rätt sätt, miss swan, och det vet du.
Onko tämä muka oikea tapa?
Skulle det här vara rätt sätt?
Tämä ei ole oikea tapa.
Det här är inte rätt sätt.
Se ei ole oikea tapa.
Det är inte rätt sätt!

Tulokset: 166, Aika: 0.0782

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Oikea tapa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää