OIKEASSA RUOTSIKSI

Käännös oikeassa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 10349, Aika: 0.1893

Esimerkkejä Oikeassa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

José bové on aivan oikeassa ja hynek fajmon täysin.
José bové har helt rätt och hynek fajmon har helt.
Oikeassa käsivarressa on syvä haava ja valtimoverenvuotoa.
Ett djupt sår på höger arm, med artärblödning.
Chamisa oli oikeassa, zimbabwe ei ollut vielä valmis järjestämään demokraattisia vaaleja.
Chamisa hade rätt, zimbabwe var inte ännu färdigt att ordna demokratiska val.
Puheenjohtaja prodi on oikeassa: joustamaton perustuslaki epäonnistuisi väistämättä.
Ordförande prodi har rätt: en oflexibel konstitution kommer med nödvändighet att misslyckas.

Olette oikeassa: toisaalta komissio on vastuussa talousarvion toimeenpanosta.
Det är riktigt: å ena sidan har kommissionen ansvar för genomförandet av budgeten.
Osumavaurio oikeassa munuaisessa. muut elimet terveitä.
Faserskottet skadade höger njure, alla andra organ friska.
Se on oikeassa kädessä.
höger hand.
Huomautus: käytä ethernet-verkoissa oikeassa sarakkeessa olevaa numeroa kanoninen.
Obs! för ethernet-nätverk, använd numret i den högra kolumnen kanonisk.
Olet nimittäin oikeassa monessa suhteessa.
rätt i många avseenden.
Presidentti klaus on ollut aivan oikeassa verratessaan euroopan unionia vanhaan neuvostoliittoon.
President vaclav klaus har helt riktigt jämfört europeiska unionen med den gamla sovjetunionen.
Komission jäsen oli aivan oikeassa sanoessaan, että uusi teknologia on hyvä asia.
Kommissionären sade helt riktigt att den nya tekniken är bra.
Mutta jos olen oikeassa... ja voimme pysäyttää tämän.
Men om jag har rätt... och vi kan stoppa det här.
Oli merkittävästi suurempi oikeassa kintereessä kuin vasemmassa.
Det är mer/värre i höger än i vänster.
Olette todellakin oikea henkilö oikeassa paikassa.
Ni är verkligen rätt person på rätt plats.
Olette oikeassa.
Ni har rätt.
Jos olet oikeassa, mitä nyt tapahtuu?
Och om du har rätt... vad händer nu?
Olette oikeassa, kenraali.
Alldeles riktigt, general.
Oikeassa polvessa myös kipuja.
Höger knä knasar också.
Kollega morillon oli aivan oikeassa muistuttaessaan siitä.
Kollega morillon har helt korrekt påpekat detta. kolleger!
Sinun täytyy meittää oikeassa kulmassa ja oikealla nopeudella onnistuaksesi.
Du måste kasta med korrekt vinkel och hastighet för att nå framgång.
Rouva thors, olette aivan oikeassa.
Fru thors! ni har fullständigt rätt.
Mitä vikaa oikeassa maississa on?
Varför inte riktig majs?
Hänellä on luomi oikeassa rinnassaan.
Hon har ett märke på höger bröst.
Toivottavasti olet oikeassa,- sillä tämä on jatkunut jo riittävän pitkään.
Jag hoppas att du har rätt... för det här har pågått länge nog.
Siinä olet oikeassa, missy.
Helt riktigt, missy.
Mielestäni hän on täysin oikeassa.
Jag tycker att han har fullständigt rätt.
Hän oli aivan oikeassa.
Det är alldeles riktigt.
Data, se on hänen oikeassa kädessään.
Data, han har den i höger hand.
Poistutte koneesta ja pidätte vartalonne oikeassa asennossa.
Lämna planet, med riktig kroppshållning.
Ellemme tarkastele tätä mietintöä oikeassa asiayhteydessä, haparoimme pimeässä.
Om vi inte ser betänkandet i dess rätta sammanhang kommer vi att famla i mörkret.

Tulokset: 10349, Aika: 0.1893

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää