OLISIVAT RUOTSIKSI

Käännös olisivat vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3926, Aika: 0.196

Esimerkkejä Olisivat käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

En usko, että jäsenmaat olisivat valmiita niitä muuttamaan.
Jag tror inte att medlemsländerna är redo att ändra på det.
Riskit olisivat olleet niin suuret.
Risken hade varit stor då.
Elämäntilanteet olisivat niin erilaiset.
Samtidigt är deras livsvillkor så olika.
Kaikki uudistukset olisivat täysin mahdottomia.
Alla reformer blir fullständigt omöjliga.

Toimenpiteet olisivat lajinsa ensimmäisiä.
Dessa porteringar är de första.
Tai olisivat voineet olla.
Eller hade kunnat vara.
Ne olisivat voineet olla myös minun lapsiani.
Det hade också kunnat vara mina barn.
Monet urheilualan toimijat olisivat varmasti tyytyväisiä tukeemme.
Många aktörer inom idrottsrörelsen skulle säkert välkomna vårt stöd.
Uuden korvauksen kustannukset olisivat noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.
Kostnaderna för den nya ersättningen blir cirka 2,5 miljoner euro per år.
Nämä olisivat molemmat kysymykset.
Detta är de båda frågorna.
He olisivat luonnollisesti pelkkiä panttivankeja.
De är naturligtvis ren gisslan.
Monet valtiot olisivat kateellisia tällaisista tilastotiedoista.
Många länder skulle avundas en sådan statistik.
Tällaisia eläimiä olisivat hevoset, kaniinit, koirat ja kissat.
Här finns både hästar, hundar, katter, kaniner och grisar.
Toivon myös, että eu:n johtajat olisivat sanoneet aikaisemmin sen mitä he sanovat tänään.
Jag önskar också att eu-ledarna tidigare hade sagt det som de säger i dag.
Streetsvillen asukkaat olisivat kiitollisia avustanne.
Invånarna i streetsville blir er evigt tacksamma.
Että ne pisimmät olisivat ihan takana.
Jag tycker synd om dem som står allra längst bak.
Useat meistä olisivat halunneet laajempia oikeuksia ja harvempia poikkeuksia.
Många av oss hade föredragit bredare rättigheter och färre undantag.
Nämä myönteiset viestit olisivat erityisen tärkeitä irlannin kansanäänestyksen jälkeen.
Dessa positiva budskap är särskilt viktiga efter den irländska folkomröstningen.
Riskit fyysiseen, puhumattakaan psyykkisestä vahingosta, joita se voisi aiheuttaa olisivat katastrofaalisia.
Det finns risk för katastrofala fysiska och psysiska skador.
Ne olisivat ensimmäiset yhteiset rahamme.
Det blir våra första pengar tillsammans.
He olisivat toivottavasti saaneet myös selville sen, mitä teitte viisi vuotta sitten.
Förhoppningsvis skulle de också få reda på vad ni gjorde för fem år sedan.
Kuin ne olisivat silmäkulmassani, mutta kun yritän katsoa ne katoavat.
Som det finns i ögonvrån, men försvinner när man vill se efter.
Ja ne olisivat jumissa täällä.
De blir fast härinne.
Nyt annettu mielikuva, jonka mukaan tekstit olisivat samalla tasolla, on väärä.
Den föreställning som framträtt om att texterna står på samma nivå är oberättigad.
He olisivat silti tarvinneet todella hyvän ampujan.
De skulle fortfarande behöva en väldigt skicklig skytt.
Muutamat olisivat toivoneet vielä kunnianhimoisempaa lähestymistapaa.
Vissa skulle ha önskat sig en ännu mer ambitiös strategi.
Mitä palveluita ne olisivat?
Vilka är dessa tjänster?
Miettikää, jos asiat olisivat menneet eri tavalla.
Tänk om saker hade blivit på ett annat sätt.
Israel vastustaa rajusti ajatusta, että iranilaiset joukot olisivat israelin rajalla.
Israel motsätter sig att iranska styrkor finns nära den israeliska gränsen.
Komissio ei voi hyväksyä sitä, että summat olisivat riittämättömiä.
Kommissionen kan inte godkänna att beloppen är otillräckliga.

Tulokset: 3926, Aika: 0.196

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää