OLLA RUOTSIKSI

Käännös olla vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 99932, Aika: 2.1404

vara (47821) finns (292) legat (4) blev (14) utgöras (15)

Esimerkkejä Olla käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tämän pitäisi olla myös tärkeä osa lähestymistapaamme vuoden 2012 talousarvioon.
Detta bör också vara ett viktigt inslag i vår strategi för budgeten 2012.
Jokaisella pitäisi olla oikeus hyvään hoitoon.
Alla ska ha rätt till en god sjukvård.
Energiahuolto ei saa olla poliittisen kiristyksen lähde.
Energiförsörjning får inte vara en källa till politisk utpressning.
Kanssa saattaa olla jotain tekemistä.
Kan ha något med det att göra.

Se saattaa olla tunnottomana iltaisin, jääskelä sanoo.
Det kan bli sömnlösa nätter, säger han.
Desertec-hanke ei saa sen vuoksi olla keino käyttää energiapolitiikkaa kolonialismin jatkamiseen.
Ett projekt som desertec får därför inte vara ett sätt att använda energipolitiken för att fortsätta kolonialismen.
Jos haluamme olla johtava voima, meidän on tehtävä se aivan selväksi.
Om vi vill vara en ledande kraft bör vi göra det absolut klart.
Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta myyntialalta.
Du behöver inte ha tidigare erfarenheter av försäljning.
Annetaan tämän olla viimeinen kerta ja otetaan opiksi.
Låt detta bli den sista gången och ta lärdom.
Henkilömitoituksen pitää olla laissa, sanktioiden kera.
Personalkalkylerna bör finnas i lagen, tillsammans med sanktioner.
Joten viikonloppumatka kohteeseen westcliff-on-sea voi olla ensimmäinen askel kohti ilmaista hotelliyötä.
Så även en weekend i westcliff-on-sea kan vara ett första steg mot en gratis hotellnatt.
Lapseksiottajan tulee olla täyttänyt kaksikymmentäviisi vuotta.
Adoptant skall ha fyllt tjugofem år.
Annoksen tulisi normaalisti olla enintään 200IU/ kg kolmesti viikossa.
Doseringen ska normalt inte överstiga 200 IE per kg tre gånger i veckan.
Eurooppa 2020 -strategia voi tietenkin olla uskottava vain, jos se saa riittävästi rahoitusta.
Europa 2020-strategin kan givetvis bara bli trovärdig om den får tillräcklig finansiering.
Eurooppalaiseen ajatteluun pitäisi siis olla hyvät mahdollisuudet.
Det borde alltså finnas goda möjligheter att tänka europeiskt.
Rajoitusten pitää kuitenkin olla sopivassa suhteessa saavutettuun tavoitteeseen nähden.
Dessa inskränkningar måste emellertid stå i lämpligt förhållande till det uppnådda syftet.
Aina mun pitää olla kotona.
Bör alltid finnas hemma!
Ehkäpä komission jäsen päättää olla toimimatta näin tulevina vuosina.
Kommissionsledamoten kanske kan välja att inte göra så de kommande åren.
Voivat olla varsin isot.
De kan bli väldigt stora.
Jos haluat olla hyvä pysyä- mennä sinne!
Om du vill ha en bra vistelse- gå dit!
Ne eivät saa olla myöskään pysyvää taloudellista selviytymisapua.
Det får inte heller vara ett permanent ekonomiskt överlevnadsstöd.
Anna olla jääkaapissa vähintään 4 tuntia.
Låt stå i kylskåp minst 4 timmar.
Emme saa olla tässä mielessä naiiveja.
I det avseendet får vi inte vara naiva.
Kalastuspiirissä voi lisäksi olla ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.
Vid fiskeridistrikt kan ytterligare finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.
Sinulla saattaa olla samanaikaisesti korkea lämpötila kuumetta.
Du kan ha en hög kroppstemperatur( feber) samtidigt.
Euroopan tulisi olla tämän prosessin kärjessä.
Europa borde ligga längst fram i den processen.
Pitäisikö minun olla huolissaan?
Behöver jag bli orolig?
Parlamentti päätti olla palauttamatta mietintöä valiokuntaan.
Parlamentet beslutade att inte återförvisa betänkandet till utskottet.
Tämän pitäisi olla pikemminkin sääntö kuin poikkeus.
Detta bör bli regel snarare än undantag.
Siksi komissio oli päättänyt olla käynnistämättä rikkomismenettelyä espanjaa vastaan.
Kommissionen beslutade därför att inte inleda ett överträdelseförfarande mot spanien.

Tulokset: 99932, Aika: 2.1404

"Olla" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää