ON JO RUOTSIKSI

Käännös on jo vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 7769, Aika: 0.3423

Esimerkkejä On Jo käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Euroopassa on jo tehty paljon tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi.
Mycket har redan gjorts i europa för att bekämpa internetrelaterad brottslighet.
EU on jo ilmaissut huolensa syyrian viranomaisille.
EU har redan framfört sina farhågor till de syriska myndigheterna.
Eurooppa on jo osittain riippuvainen venäläisestä kaasusta.
Europa är redan delvis beroende av rysk gas.
Tästä on jo esimerkkejä.
Det finns redan exempel.

Yhteistyö on jo alkanut.
Samarbetet är redan igång.
Neuvosto on jo hyväksynyt seuraavat säädökset.
Rådet har redan godkänt följande rättsakter.
Euroopan unionin tasolla on jo tehty erilaisia aloitteita.
På det europeiska planet har redan olika initiativ tagits.
Liittovaltioraha on jo.
Federationsvalutan finns redan.
Palvelu on jo käytössä.
Service är nu användas för.
Se on jo mennyttä aikaa.
Den är redan historia.
Kyllähän siinä on jo maksamista.
Lånar sig nu har även.
Suuret toivelaulukirjat 1-20 on jo selat.
TUNABLADET 20-1 är nu tryckt.
Raita% 1 on jo normalisoitu.
Spår% 1 är redan normaliserat.
Sininen lippu on jo kaikissa seteleissä ja autojen rekisterikilvissä.
Den blå flaggan finns redan på alla sedlar och nummerplåtar.
Venäjä on jo suostunut vetämään pois ja hävittämään ammuksia transnistrian erillisalueelta.
Ryssland har redan gått med på att dra tillbaka och förstöra ammunition i utbrytarregionen transnistrien.
Tiedosto on jo roskakorissa.
Filen finns redan i papperskorgen.
Kevät on jo.
Våren är ju här!
Rahaliitto on jo tosiasia.
Valutaunionen är nu ett faktum.
Sinut on jo yhdistetty kohteeseen% 1. haluatko avata toisen yhteyden?
Du är redan ansluten till% 1. vill du öppna en annan anslutning?
Tietyllä jäsenvaltioiden ryhmällä on jo rahoituksenlähde.
En viss grupp medlemsstater har redan en källa till hands.
Heillä on jo kaksi kappaletta.
nu har de två av dem.
Siitä on jo pari vuotta aikaa ja muistan sen vielä tosi tarkkaan.
Nu har det dock gått två år och man måste ju påminna lite om det.
Kello on jo 6:07.
Klockan är nu 06:07.
Ranska on jo ilmoittanut aikeistaan anoa solidaarisuusrahaston tukea.
Frankrike har redan förklarat sin avsikt att ansöka om stöd från solidaritetsfonden.
Se on jo unohdettu.
Det är redan glömt.
Tästä on jo neljä vuotta.
Det har gått fyra år nu.
Tämä kaupunki on jo tietokannassa.
Den här staden finns redan i databasen.
Helmikuu on jo kohta ohi.
Snart är ju februari också slut.
Koulu on jo loppu.
Skolan är nu slut.
Tällainen järjestelmä on jo käytössä yhdysvalloissa.
Ett sådant system finns redan i förenta staterna.

Tulokset: 7769, Aika: 0.3423

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"On jo" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää