ON SAATU RUOTSIKSI

Käännös On saatu Ruotsiksi

Tulokset: 577, Aika: 0.1596

Esimerkkejä On saatu käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Eläinkokeissa on saatu näyttöä lansopratsolin erittymisestä maitoon.
Djurstudier har visat att lansoprazol utsöndras i mjölk.
Että toimilupa on saatu ja yhtiöjärjestys vahvistettu;
Att koncession erhållits och bolagsordningen blivit stadfäst;
Paljon on saatu aikaan.
Mycket har uppnåtts.
Tuote on valmistettu ternimaidosta, jota on saatu lehmistä, jotka laiduntavat.
Läkemedlet framställs från naturligt kolostrum som erhållits från kor på betesmark.
Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kansalaisaloitteelle on saatu miljoona allekirjoittajaa?
Vad händer när ett medborgarinitiativ har fått en miljon underskrifter?
Paloalue on saatu rajattua, mutta jälkisammutustyöt kestävät vielä useita tunteja.
Brandområdet har begränsats men släckningsoperationen kommer ta flera timmar.
Tuote on valmistettu ternimaidosta, jota on saatu lehmistä, jotka laiduntavat.
Produkten framställs från naturligt kolostrum som erhållits från kor på betesmark.
Paljon on saatu aikaan.
Mycket har gjorts.
Yhdysvalloissa on saatu aikaan PTC-öljyputki.
Amerikanerna har fått oljeledningen PTC.
Tähän osaan sisältyvät tiedot on saatu suoraan jäsenvaltioilta ja esitetään sellaisinaan.
Informationen i den här punkten kommer direkt från medlemsstaterna och återges utan ändringar i rapporten.
Tämä keskustelu koskee kokemuksia, jotka on saatu kaasumarkkinoiden vapauttamisen aikana.
Den här diskussionen gäller utnyttjandet av de erfarenheter som erhållits genom avregleringen av gasmarknaderna.
Pyhtäälle avustuksia on saatu 900_000 euroa.
Pyttis har fått understöd för 900 000 euro.
On saatu aikaan nopea konsensus, joka parantaa ehdottomasti rahoitusmarkkinoidemme toimintaa.
Detta har lett till ett snabbt samförstånd, som definitivt kommer att förbättra våra finansmarknader.
Kyse on siitä, miten toimitaan, kun varoitus on saatu.
Det handlar om vad som bör göras när varningarna kommer.
Tällainen tieto on saatu raporteista Ukrainasta.
Detta är vad rapporterna från Ukraina vittnar om.
Miten ne on saatu levitoimaan?
Hur kan de sväva?
Rahat on saatu takaisin noin viidessä vuodessa ja sitten.
Pengarna har du igen om cirka fem år, och sen.
Wilzinin käyttöä tukevat tiedot on saatu 255 potilaasta.
De data som stöder användningen av Wilzin kommer från 255 patienter.
Mökki on saatu perintönä isovanhemmilta.
Skåpet är arvegods från min farfar.
Nyt tälle on saatu selitys.
Nu kanske det har fått sin förklaring.
Sittemmin talous on saatu jaloilleen.
Ekonomin är på fötter.
Heidät on saatu kiinni.
De har tillfångatagits.
Niihin on saatu valtuudet.
De har fått mandat.
Esimerkit on saatu paikallisilta toimijoilta.
Dessa exempel kommer från lokala myndigheter.
Niillä on saatu hyviä osumia.
Vi har fått in många bra träffar.
Seuraavaksi huutokauppaamme tämän hienon antiikkisen peilin,- joka on saatu takaisin Levasquen kartanosta.
Nästa föremål är en antik spegel från Levesque-egendomen.
Kun tällainen saaminen on saatu täysin perityksi, on siitäkin tehtävä tilitykseen merkintä.
Då sådan fordran blivit till fullo indriven, skall även detta antecknas i redovisningen.
Polttoainesauvat on saatu takaisin.
Bränslestavarna har återfunna.
Kun keisari on saatu pois tieltä, ei jääkään muuta kuin Don Franciscon tappo.
När kejsaren är ur vägen, behöver vi bara döda Don Francisco.
Suurta valtaa, joka on saatu, ei pidä käyttää väärin.
Man skall inte missbruka en stor makt, man har fått.

Tulokset: 577, Aika: 0.1596

Katso myös


on saatu aikaan
har uppnåtts har åstadkommits har gjorts
on saatu päätökseen
har avslutats har slutförts är avslutad
on saatu valmiiksi
har avslutats är slutförd har färdigställts av dem har redan slutförts
on saatu myönteisiä
har gett positiva att erhålla positiva har varit positiv
on saatu hallintaan
är under kontroll , kommer du kommit under kontroll
on saatu ratkaistua
har lösts vi har hittat en lösning på
on saatu toteutettua
detta slutförts har gjorts har fullbordats
tuloksia on saatu
resultat som gjorts resultaten är resultat erhölls resultat har erhållits i resultat har uppnåtts
sellainen on saatu
sådan har kommit det har vi fått
kokemuksia on saatu
erfarenhet erhållits erfarenheter har
joka on saatu aikaan
som har uppnåtts som tillkom under som har åstadkommits
hänet on saatu kiinni
vi hittat honom de grep honom har infångats.
on saatu hyviä tuloksia
har gett goda resultat
on saatu myönteisiä tuloksia
har gett positiva resultat att erhålla positiva resultat
on saatu aikaan kompromissi
har nått en kompromiss en kompromiss uppnåtts har lyckats nå en kompromiss
neuvottelut on saatu päätökseen
förhandlingarna avslutats
jotka on saatu
som erhållits som förvärvats som har som uppnåtts
on vihdoin saatu
äntligen har är äntligen
on lopultakin saatu
har äntligen fått har äntligen blivit jag äntligen fick
on mielestäni saatu
jag tycker har funnit jag anser har gett jag tycker att vi har kom man , enligt min mening

Sanatarkasti käännös


on
- är har måste finns
saatu
- fått erhållen erhållits kunde

"On saatu" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää