ON SAATU RUOTSIKSI

Käännös on saatu vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 380, Aika: 0.139

Esimerkkejä On Saatu käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Monissa kaupungeissa on saatu liikkeelle ihmisiä, jotka eivät muuten osallistu.
I många städer har personer som annars inte brukar engagera sig deltagit.
Paljon on saatu aikaan.
Mycket har uppnåtts.
Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kansalaisaloitteelle on saatu miljoona allekirjoittajaa?
Vad händer när ett medborgarinitiativ har fått en miljon underskrifter?
Yhdysvalloissa on saatu aikaan ptc-öljyputki.
Amerikanerna har fått oljeledningen PTC.

Vastaavia tuloksia on saatu ureemisilla ja normaaleilla rotilla tehdyissä kokeissa.
Analoga resultat har erhållits i djurförsök hos uremiska och normala råttor.
Paloalue on saatu rajattua, mutta jälkisammutustyöt kestävät vielä useita tunteja.
Brandområdet har begränsats men släckningsoperationen kommer ta flera timmar.
Paljon on saatu aikaan.
Mycket har gjorts.
Kätkemisloitsulla on saatu kaikki näyttämään normaalilta.
En gömförtrollning fick allt att se normalt ut.
Osa eteenpäinkin siirtyneistä rahoista on saatu takaisin, mutta ei kaikkia.
Vi har fått tillbaka en del av pengarna, men inte alla.
Tietoa on saatu 61: n alle 6 vuotiaan lapsen hoidosta.
Data har erhållits hos 61 barn under 6 års ålder.
Nyt tälle on saatu selitys.
Nu kanske det har fått sin förklaring.
On huomioitava, että alla olevat tiedot yhteisvaikutuksista on saatu aikuispotilaista.
Notera att följande interaktionsdata har erhållits hos vuxna.
Tiedonannosta on saatu jo rohkaisevia tuloksia, erityisesti marokossa ja jordaniassa.
Meddelandet har redan lett till uppmuntrande resultat, särskilt i marocko och jordanien.
Miten tänne on saatu näin monta naista?
Hur fick de hit så många kvinnor?
Esimerkit on saatu paikallisilta toimijoilta.
Dessa exempel kommer från lokala myndigheter.
Portugali ja suomi: opettajia koskevat tilastot on saatu maiden opetusministeriöistä.
Portugal och finland: statistik över lärare har erhållits genom respektive utbildningsdepartement.
Loppurahat on saatu takaisin.
Fick pengarna tillbaka tillslut.
Tulipalo on saatu sammutettua.
Bränderna kunde släckas.
On saatu aikaan nopea konsensus, joka parantaa ehdottomasti rahoitusmarkkinoidemme toimintaa.
Detta har lett till ett snabbt samförstånd, som definitivt kommer att förbättra våra finansmarknader.
Niihin on saatu valtuudet.
De har fått mandat.
Miten riihimäen kaupunki on saatu trimmattua yritysystävälliseksi?
Hur ska raseborgs stad bli av med knipnäsfastigheten i ekenäs?
Heidät on saatu kiinni.
De har tillfångatagits.
Samat tiedot on saatu kuusi viikkoa aiemmin toiselta vasikalta.
Vi har fått samma uppgifter sex veckor tidigare, av en annan informatör.
Polttoainesauvat on saatu takaisin.
Bränslestavarna har återfunna.
Niillä on saatu hyviä osumia.
Vi har fått in många bra träffar.
Meidän on kuitenkin tunnustettava, että säästöjä on saatu aikaan.
Vi måste dock uppmärksamma att besparingar har gjorts.
Suurta valtaa, joka on saatu, ei pidä käyttää väärin.
Man skall inte missbruka en stor makt, man har fått.
Meidän on pitänyt ponnistella kovasti asian hyväksi, mutta se on saatu toteutetuksi.
Vi har varit tvungna att kämpa hårt för detta, men det har förverkligats.
Kukaan ei lopeta ennen kuin maksu on saatu.
Ingen slutar förrän någon har fått utdelning.
Joitakin merkittäviä saavutuksia on saatu aikaan.
Några viktiga framgångar har gjorts.

Tulokset: 380, Aika: 0.139

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää