ONGELMA RUOTSIKSI

Käännös ongelma vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 14353, Aika: 0.1412

Esimerkkejä Ongelma käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tämä ongelma on ratkaistava.
Detta problem måste lösas.
Euroopalle ei ole mikään ongelma muuttaa euroja tutkimukseksi.
Europa har inga problem att omsätta euron i forskning.
Eu:n poliittinen ongelma ei ole poistunut.
Eu:s politiska dilemma har inte försvunnit.
Ongelma on kuitenkin toisaalla.
Men problemet är ett annat.

Tämä ongelma on korjattu versiossa 1.2.12-1, ja suosittelemme, että.
Detta problem har rättats i version 2.3.11-13.1 och vi rekommenderar att.
Äänestämme mietinnöstä tyhjää, sillä parlamentin edessä on ratkaisematon ongelma.
Vi avstår från att rösta om detta betänkande eftersom det ställer parlamentet inför ett olösbart dilemma.
Eläinkokeet ovat erittäin kiistanalainen ja tunnepitoinen aihe, johon liittyy moraalinen ongelma.
Djurförsök är ett mycket kontroversiellt och känsloladdat område som präglas av ett moraliskt dilemma.
Ratkaiskaamme viisumivapaata matkustamista koskeva ongelma venäjän kanssa.
Låt oss lösa problemen med visumfritt resande med ryssland.
Suurin ongelma liittyy otsakkeeseen� 4.
Det största problemet gäller kategori 4.
Tämä on koko maailman ongelma, ei vain amerikan.
Detta är hela världens problem, inte bara usa:s.
Meidän on kuitenkin katsottava, että pohjimmainen ongelma on hallussa.
Däremot kan vi säga att vi har fått fram vilken problemets kärna är.
Tämä on kiistatta erittäin monimutkainen ongelma, jota on vaikea ratkaista.
Detta är utan tvivel ett ytterst komplext problem som kommer att bli svårt att lösa.
Minulla on moraalinen ongelma.
Jag har ett moraliskt dilemma.
Ongelma ei ole pelkästään paikallinen.
Men problemet är inte bara österbottniskt.
Meidän on ratkaistava ongelma omilla vesialueillamme.
Vi måste själv tackla problemen i våra vatten.
Ongelma on ratkaistu vain osittain.
Problemen är bara delvis lösta.
Minua esti tekninen ongelma ja pyydän tätä anteeksi.
Ett tekniskt problem hindrade mig och jag ber om ursäkt för det.
Toinen ongelma liittyy laitteiden jälkiasentamiseen.
Det andra problemet beträffar modifieringen av befintliga fordon.
Meillä on yhteinen ongelma.
Och vi har ett gemensamt dilemma.
Kaupan esteitä tarkastellaan aivan kuin ongelma olisi luonteeltaan vain tekninen.
Frågan om handelshinder hanteras som om problemen bara var av teknisk natur.
Raportoi ongelma, jos se kuitenkin toistuu.
Rapportera problemet om det kvarstår.
Se ei ole pieni ongelma.
Och det är inget litet problem.
Nyt meillä on sama ongelma.
Och nu står vi inför ett liknande dilemma.
Mutta mikä on ikäihmisten hoivan suurin ongelma?
Var finns då de största problemen inom äldrevården?
Mielestäni puolassa on vakava ongelma.
Jag anser att polen utgör ett stort problem.
Meillä on pieni ongelma.
Vi har ett litet dilemma.
Pääomamarkkinoiden kriisi ei ole ainoa kiireellinen ongelma.
Kapitalmarknadskrisen är inte det enda brådskandet problemet.
Tšetšenian ongelma ei ole mikään toissijainen kysymys.
Problemen i tjetjenien är inte en andraplansfråga.
Mikä ongelma.
Vilket dilemma.
Julkinen velka on vakava ongelma.
Offentlig skuld är ett allvarligt problem.

Tulokset: 14353, Aika: 0.1412

KATSO MYÖS

Katso myös


"Ongelma" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää