PITKÄÄN RUOTSIKSI

Käännös pitkään vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3789, Aika: 0.1744

Esimerkkejä Pitkään käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tästä huolimatta epäröin kuitenkin pitkään sitä, äänestäisinkö mietinnön puolesta.
Trots detta var jag dock länge tveksam om jag skulle rösta för betänkandet.
Kongressi tai pitkään oleskelevat, otamme talletus 33.
För kongress eller lång vistelse, vi tar en handpenning 33.
Lääkäri päättää tarkemmin, kuinka pitkään TRISENOX- hoitoa on jatkettava.
Din läkare avgör exakt hur länge du skall fortsätta behandlas med TRISENOX.
On puhuttu pitkään, ja mikä on tulos?
Det har talats länge, och vad är resultatet?

Keskustelimme pitkään, ja meillä oli oikein mukavaa.
Vi hade gott om tid och det var bara trevligt.
Miksi odotat niin pitkään?
Varför så lång väntan?
Koska TRAVATAN silmätipat sisältävät bentsalkoniumkloridia, huolellinen seuranta on tarpeen käytettäessä tippoja usein tai pitkään.
Eftersom TRAVATAN innehåller bensalkoniumklorid krävs noggranna kontroller vid frekvent eller långvarigt bruk.
Asiaa on puitu pitkään erilaisissa yhteyksissä ja eri organisaatioiden toimesta.
Det har svängt över tid och mellan olika samhällen.
Rides, esimerkiksi keksittiin ihmeellisempää pitkään, ja kultivaattorit vuotta.
Rider, exempelvis uppfanns mer fantastisk lång tid, och kultivatorer år.
Olemme tunteneet toisemme hyvin pitkään.
Vi har känt varandra mycket länge.
Ihan hyvin. keskustelimme pitkään, ja enimmäkseen sinusta.
Vi har pratat mycket om dig.
Meillä meni hyvin pitkään, mutta minulle riitti.
Vi hade en bra tid, visst? men jag är färdig.
Koska EMADINE sisältää bentsalkoniumkloridia, suositellaan tarkkaa seurantaa, jos valmistetta käytetään toistuvasti tai pitkään.
Eftersom EMADINE innehåller bensalkoniumklorid bör patienten noggrant följas vid återkommande eller långvarigt bruk.
Insuliini, jonka vaikutus alkaa asteittain ja kestää pitkään.
Insulin med gradvis insättande effekt och lång duration.
Tätä päivää olin odottanut pitkään.
Den här dagen har vi väntat på länge.
Voimme puhua tästä asiasta pitkään ja laajasti.
Det kan vi föra långa och omfattande diskussioner om.
Me pysymme täällä, niin pitkään kuin on tarvis.
Vi kommer nämligen att vara här hur lång det än krävs.
Sitä sai etsiä pitkään.
Det tog tid att hitta.
Yritin pitkään unohtaa ice townin, mutta se on osa elämääni.
Jag har försökt glömma ice town, men det är en del av mitt liv.
Keskustelimme set-suunnitelmasta pitkään.
Vi diskuterade länge set-planen.
Kalat eivät yksinkertaisesti elä riittävän pitkään.
Fisken lever helt enkelt inte tillräckligt länge.
Emme voi suostua niin pitkään viivästykseen.
Vi kan inte gå med på ett sådant långt dröjsmål.
Olemme käsitelleet asiaa pitkään monissa keskusteluissa.
Vi har haft långa diskussioner om detta vid flera tillfällen.
Monia suosituksista ei panna lainkaan täytäntöön ja monet joutuvat odottamaan huomattavan pitkään.
Många av rekommendationerna har inte alls genomförts och många måste vänta avsevärd tid.
Suurin osa etsii pitkään parasta vakuutusta.
De flesta har kollat upp den bästa försäkringen.
Hyvin pitkään.
Mycket lång.
Katsotaan, miten pitkään jaksatte.
Vi ser hur långt ni kommer.
Toipuminen kestää pitkään.
Det kommer att ta tid.
Näin ei ole ollut pitkään aikaan.
Under lång tid var detta inte fallet.
Nukuin pitkään.
Jag har sovit.

Tulokset: 3789, Aika: 0.1744

"Pitkään" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää