SAA RUOTSIKSI

Käännös saa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 32258, Aika: 1.0618

Esimerkkejä Saa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Energiahuolto ei saa olla poliittisen kiristyksen lähde.
Energiförsörjning får inte vara en källa till politisk utpressning.
Asiamies ja avustajaosakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä.
Ombud och biträdeen aktieägare får utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ombud.
Euroopan perustuslaillistaminen ei saa päättyä lissabonin sopimukseen.
Europas konstitutionalisering kan inte sluta med lissabonfördraget.
Desertec-hanke ei saa sen vuoksi olla keino käyttää energiapolitiikkaa kolonialismin jatkamiseen.
Ett projekt som desertec får därför inte vara ett sätt att använda energipolitiken för att fortsätta kolonialismen.

Äiti ei saa nähdä lapsen tietoja verkossa.
En mamma kan inte se sitt barns uppgifter på nätet.
Sitä ei saa pyyhittyä pois.
Det ska inte viftas bort.
Helsingin eläinsuojeluyhdistys saa uuden toiminnanjohtajan.
Helsingfors djurskyddsförening HESY har valt en ny verksamhetsledare.
Extavia- hoitoa ei saa aloittaa raskauden aikana.
Behandling med extavia ska inte inledas under graviditet.
Määrärahaa saa käyttää myös.
Pengarna kan användas till.
Välinehankinnat eivät saa ylittää 20 prosenttia myönnetystä kokonaisapurahasta.
Utrustningskostnaderna får ej överstiga 20 % av det totalt beviljade anslagsbeloppet.
Yves rocher saa sinut nauttimaan auringosta turvallisesti.
Med yves rocher kan du njuta av solen på ett säkert sätt.
Mikään ei saa sitä paremmaks.
Ingenting blir bättre av det.
Tästä syystä se saa meidän tukemme.
Därför har det vårt stöd.
Prevenaria ei saa antaa laskimoon.
Prevenar ska inte administreras intravenöst.
Ilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamisellesäädetyn määräajan päättymistä.
Meddelandet får icke sändas förrän den stadgade tiden för missnöjesanmälan utgått.
Matkailupolitiikasta saa usein hajanaisen ja kaoottisen vaikutelman.
Turistpolitiken ger ofta ett splittrat och kaotiskt intryck.
Yksittäisiä junia saa liikkeelle, mutta liikenne on todella hidasta.
Enstaka tåg kan komma iväg, men trafiken går väldigt långsamt.
Prevenaria ei saa sekoittaa samassa ruiskussa muihin rokotteisiin.
Prevenar ska inte blandas med något annat vaccin i samma spruta.
He eivät saa koulutusta tai saavat sitä vain rajallisesti.
De har ingen eller endast begränsad tillgång till utbildning.
Investointivaraus saa olla enintään 50 prosenttia verovelvollisen tilikauden voitosta ennen varauksen tekemistä.
Investeringsreservering får uppgå till högst 50 procent av skattskyldigs vinst under räkenskapsperioden innan reserveringen gjordes.
Joskus paikka saa rockin', varsinkin jos me heittää sika paisti ja party.
Ibland platsen blir rockin, särskilt om vi kastar en pig roast och party.
Rajalla olevia istutuksia ei omistajan suostumuksetta saa kaataa.
Planteringar på rågatan icke utan ägarens samtycke nedhuggas.
Tämä ympäristönäkökulma saa ryhmäni varauksettoman kannatuksen.
Denna miljöaspekt har vår grupps ovillkorliga stöd.
Joskus paikka saa rockin', varsinkin jos me heittää sika paisti ja party.
Ibland platsen blir rockin, särskilt om vi kastar en gris roast och party.
Tästä saa hyvin amatöörimäisen vaikutelman.
Det ger ett mycket amatörmässigt intryck.
Sama kuulutus saa koskea useita kadonneita henkilöitä.
Samma kungörelse kan gälla flere försvunna personer.
Näitä saa kokeilla kotona.
Det ska provas här hemma.
Tämä ei saa toistua elintarvikealalla.
Detta får inte upprepas inom livsmedelssektorn.
Me emme saa lainkaan tavoitteen 1 rahoitusta.
Vi har inte någon mål 1-finansiering.
No niin, nyt ei saa hätiköidä.
Okej, nu ska vi inte förhasta oss.

Tulokset: 32258, Aika: 1.0618

"Saa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää