SAAVAT RUOTSIKSI

Käännös saavat vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4599, Aika: 0.2454

Esimerkkejä Saavat käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ne saavat minut itkemään.
Hon får mig att gråta.
Tammikuuta 2016 alkaen alle 12-vuotiaat lapset saavat ilmaisen aamiaisen.
Från och med 1 januari 2016 får barn under 12 år gratis frukost.
Urheiluseurojen toimintaan saavat osallistua kaikki.
Alla kan delta i idrottsklubbarnas verksamhet.
He saavat meidän solidaarisuutemme ja kannustuksemme.
De har vårt stöd och vår uppmuntran.

Asianosaiset saavat rahtikirjaan merkitä muitakin tietoja.
Parterna får i fraktsedeln anteckna även andra uppgifter.
Turvallisuusjoukot saavat toimia täysin rankaisematta.
Säkerhetsstyrkorna kan agera fullständigt ostraffat.
Sisäasiainministeriö, ilmailuhallitus ja valtionrautatiet saavat omaa tarvettaan varten harjoittaa teletoimintaa ilman erityistä lupaa.
Inrikesministeriet, luftfartsstyrelsen och statsjärnvägarna kan utöva televerksamhet för eget behov utan särskilt tillstånd.
Osallistua saavat kaikki kommentoimalla tähän viestiin.
Deltagande- alla kommentarer ska skrivas på det här inlägget.
Se, että monet unionin virkamiehet saavat enemmän, antaa ennen kaikkea syyn palkkataulukkojen muuttamiseen.
Att många europeiska tjänstemän får mer ger framför allt anledning att revidera tjänsteskalorna.
Siitä he saavat syyttää vain itseään.
De har bara sig själva att skylla.
Miten varmistamme, että lapset saavat tasaveroisesti ilmaista mielipiteitään?
Hur kan vi se till att barn har lika möjlighet att utrycka sina åsikter?
Jee-prosessilla maat saavat riippumatonta, luotettavaa tietoa omasta terveysturvallisuudestaan.
Tack vare jee-processen får länderna oberoende, tillförlitlig information om den egna hälsosäkerheten.
Erot verotuksessa saavat aikaan vääristymiä, jotka poikkeuksetta haittaavat eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä.
Beskattningsskillnader ger upphov till snedvridningar som utan undantag skadar de europeiska företagens konkurrenskraft.
He saavat maksaa rikoksestaan!
De ska betala sina brott!
Makuelämysten lisäksi vieraat saavat nauttia viihtyisästä ja värikkäästä ilmapiiristä.
Förutom smakupplevelser kan gästerna njuta av en trevlig och färgglad atmosfär.
He saavat usein vähemmän koulutusta.
De har ofta mindre utbildning.
Kaikille lapsille, jotka saavat prevenarin kanssa samanaikaisesti kokosolu hinkuyskärokotteita.
Till alla barn som erhåller prevenar samtidigt med vaccin innehållande helcellsvaccin mot kikhosta.
He saavat pitää varusteet, tallin, talon.
De kan ta utrustningen, garaget, huset.
Valtion velkasitoumukset saavat olla yhteensä enintään 30 prosenttia eläkelaitoksen kaikista sijoituksista.
Statens skuldförbindelser får utgöra sammanlagt högst 30 procent av pensionsanstaltens samtliga investeringar.
He saavat maksaa roimasti.
De ska betala rejält med pengar.
Näin molemmat maat saavat aikaa saattaa valmistelunsa päätökseen vuoden 2007 aikana.
Detta ger de båda länderna tid att fullborda förberedelserna under 2007.
Ne saavat kantaa kuiian.
De ska bära guldet.
Kaikille lapsille, jotka saavat prevenarin kanssa samanaikaisesti kokosolu hinkuyskärokotteita, sillä.
Till alla barn som erhåller prevenar samtidigt med vaccin innehållande helcellsvaccin mot kikhosta på.
Lapset saavat odottaa.
Barn kan vänta.
Noin 71% opiskelijoista saavat jonkinlaista taloudellista tukea.
Cirka 71% av eleverna får någon form av ekonomiskt stöd.
Ihmiset saavat tästä sen kuvan, ettei komissio kuuntele.
Det ger folk intrycket att kommissionen inte lyssnar.
Kaikki saavat vastuuta.
Alla har ansvar.
Tällöin ihmiset saavat töitä ja huolehtivat itse kotimaidensa kehityksestä.
På så sätt blir människorna tvungna att arbeta, och de måste själva ta ansvar för sina länders utveckling.
Kaikki saavat kuulla tästä.
Alla ska höra om det här.
Ne saavat auringosta energiaa etsiäkseen ruokaa öisin.
Solen ger dem nog med energi för att söka föda om natten.

Tulokset: 4599, Aika: 0.2454

KATSO MYÖS

Katso myös


"Saavat" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää