SAMOIN RUOTSIKSI

Käännös samoin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3885, Aika: 0.1781

Esimerkkejä Samoin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Esittelijä on samoin oikeassa todetessaan, että hakumenettelyä on yksinkertaistettava.
Föredraganden har också rätt när han säger att ansökningsförfarandet måste förenklas.
Puheenjohtajavaltio tšekki teki samoin brnossa keväällä 2009 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa.
Det tjeckiska ordförandeskapet gjorde samma sak vid ett informellt rådsmöte i brno våren 2009.
Rahaston on samoin edistettävä paikallisia ja alueellisia työllisyysaloitteita.
Fonden skall också bidra till att främja lokala och regionala sysselsättningsinitiativ.
Muuta henkilökuntaa oli sekä ainutlaatuisia hahmoja ja taustoja samoin.
Andra anställda hade både unika karaktärer och bakgrunder också.

Jos veli ciarán olisi täällä, hän puhuisi samoin.
Broder ciarán skulle säga likadant om han var här.
Samoin on kaikkialla euroopassa.
Det är samma sak i hela europa.
Toivon, että siellä ei käy samoin.
Jag hoppas att samma sak inte kommer att hända där.
On mukavia ravintoloita alueella samoin.
Det finns trevliga restauranger i området också.
Ajattelemme samoin, sinä ja minä.
Vi tänker likadant, du och jag.
Romanin vainoharhaisuus lisääntyy, samoin pelko.
Romans paranoia och rädsla växer.
Sanon samoin esittelijälle.
Jag säger samma sak till föredraganden.
Samoin se esittää henkilöautodirektiiviin erityistä kylmätestiä.
Likaså föreslår det att ett särskilt kalltest infogas i personbilsdirektivet.
Samoin käy täällä.
Kommer bli likadant här.
Se on ihanteellinen paikka taiteellisen matkailijoille samoin.
Det är en idealisk plats för konstnärliga resenärer också.
Samoin hänen isänsä.
Hon och hennes far.
Nämä hotelli liikematkailijoille ja perheille lomalla samoin.
Dessa hotell för affärsresenärer och för familjer på semester också.
Samoin haluaisin onnitella komissaari flynniä neuvoston yhteisestä kannasta.
Likaså vill jag gratulera kommissionär flynn till rådets gemensamma ståndpunkt.
Samoin eu:ssa.
Och inom europeiska unionen.
Samoin on tanskassa.
Det finns även i danmark.
Nyt hän toimii itse samoin.
Men han gör samma sak själv.
Uskotteko euroopan kansalaisten tuntevan samoin?
Tror ni att de europeiska medborgarna känner likadant?
Ja samoin muutkin.
Och alla andra också!
Se on totta, me tunnemme samoin.
Det är sant; vi känner likadant.
Samoin yhteisöjen tuomioistuimen tulkitessaan yhteisön oikeutta.
Gemenskapslagstiftaren samt av domstolen vid dess tolkning av gemenskapsrätten.
Olemme hyvin kiinnostuneita maansisäisestä energiasta samoin kuin muista uusiutuvista energialähteistä.
Vi är mycket intresserade av både geotermisk energi och andra förnybara energikällor.
Samoin olisi poistettava tasapuolisen vuorottelun periaate.
Vi bör även utelämna principen om jämlik rotering.
Huomenna komission puheenjohtaja barroso toimii samoin.
I morgon ska kommissionens ordförande josé manuel barroso göra samma sak.
Samoin kiitän esittelijää hänen erinomaisesta työskentelystään tässä asiassa.
Likaså berömmer jag föredraganden för hans utmärkta arbete kring frågan.
Samoin tuntui yleisö olevan.
Jag tror publiken också kände så.
Samoin sovelletaan järjestysoikeuteen, mitä on säädetty maistraatista.
Likaså tillämpas på ordningsrätt vad om magistrat är stadgat.

Tulokset: 3885, Aika: 0.1781

KATSO MYÖS

Katso myös


"Samoin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää