SANOI RUOTSIKSI

Käännös sanoi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 24477, Aika: 0.3334

Esimerkkejä Sanoi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jälkeen 3 heistä meillä sanoi unohda se!
Efter 3 av dem sa vi glömma det!
Myöhemmin hän sanoi.
Han sa senare.
Kun liittokansleri schröder taannoin sanoi pääministeri erdogania ystäväkseen, hän tarkoitti, että.
När gerhard schröder nyligen kallade recep tayyip erdogan sin vän menade han att….
Isä sanoi sitä palsamoijan keihääksi.
Pappa kallade det balsamerarens spjut.

Näin euroopan komissio sanoi vuonna 2001.
sa kommissionen år 2001.
Koska hän sanoi minulle jotain.
Hon berättade något för mig.
Hän sanoi:” lähtekää minun mukaani.
Hon sa, ”kom med här”.
Niin se tohtorikin sanoi,- puhelimessa.
Ja, det berättade doktorn i telefonen.
Hän sanoi... että olitte kuollut.
Han sa... att ni var död.
Hän sanoi sinua törkimykseksi.
Hon kallade dig "moralslusk.
Eve sanoi että opiskelet historiaa.
Eve berättade att du pluggar historia.
Hän sanoi, että hyvä heinäsirkka.
Han sa... att den goda gräshoppan.
Joku sanoi kaveria" älypääksi.
Någon kallade en väktare snajdare.
Kansainyhteisön pääsihteeri sanoi eilen, että on yhä mahdollista pitää vapaat vaalit.
Samväldets generalsekreterare sade i går att det fortfarande är möjligt att få fria val.
Komission puheenjohtaja sanoi, että euroopan unionin vastaus kriisiin oli riittämätön.
Kommissionens ordförande sa att europeiska unionens svar på krisen var otillräckligt.
Samaa hän sanoi tänään.
Han säger samma sak idag.
Komentaja sanoi sinua kapteeniksi.
Kommendörkaptenen kallade er chefen.
Emile zola sanoi, että nainen on akseli, jonka ympärillä sivilisaatio pyörii.
Emile zola sa att en kvinna är den axel runt vilken civilisationen roterar.
Theresa sanoi sinulle.
Theresa berättade det.
Hän sanoi... että hän oli ollut peräjälkeen viidessä vaikeassa synnytyksessä.
Han sa... att han haft fem svåra förlossningar på rad.
Ja jumala puhui moosekselle ja sanoi hänelle:" minä olen herra.
Och gud talade till mose och sade till honom: »jag är HERREN.
Hän sanoi että tulee.
Hon sa att hon kommer.
Hän sanoi minua konstaapeliksi.
Han kallade mig konstapel.
Hän sanoi:" auta minua.
Han sa... "hjälp mig.
Mutta aivan niin kuin komissaari bonino sanoi, jäsenmailla on suuri vastuu valvonnasta.
Men precis som kommissionär bonino säger har medlemsländerna ett stort ansvar för övervakningen.
Kuten monet arvauksia sanoi, se on pieni huone.
Som många gissningar sagt, det är ett litet rum.
Hän sanoi mitä haluaa.
Han berättade vad han vill.
Arvoisa puhemies, kuten parlamentin jäsen theato sanoi, tämä on kriittinen mietintö.
Herr talman! som theato sade är detta ett kritiskt betänkande.
Silloin hän sanoi:" anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi.
sade han: »låt mig alltså se din härlighet.».
Jorma rauhala sanoi, että tutustumismatka ouluun oli onnistunut.
Auvo rauhala säger att de under jourtid har jourbemanning.

Tulokset: 24477, Aika: 0.3334

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää