SANOTAAN RUOTSIKSI

Käännös sanotaan vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4016, Aika: 0.1886

Esimerkkejä Sanotaan käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Siinä sanotaan vain se, mitä me jo teemme.
Det säger bara det vi redan gör.
Sitä sanotaan tieteelliseksi menetelmäksi.
Det kallas den vetenskapliga metoden.
Samaa sanotaan myös varelan mietinnössä.
Det säger också varelas betänkande.
Yhtiötä, joka harjoittaa henkivakuutusta, sanotaan tässä laissa henkivakuutusyhtiöksi.
Bolag som bedriver livförsäkringsrörelse benämnes i denna lag livförsäkringsbolag.

Teollisuudessa sanotaan, että nikkelikadmiumparistot ovat tarpeellisia tämäntyyppisissä koneissa.
Industrin säger att det är nödvändigt i de här typerna av maskiner.
Tätä sanotaan osittaiseksi varhennetuksi vanhuuseläkkeeksi.
Detta kallas partiell förtida ålderspension.
Tätä tilaa sanotaan kasvaimen aiheuttamaksi hyperkalsemiaksi.
Detta tillstånd kallas tumörinducerad hyperkalcemi.
En tiedä, tekikö celia sitä mitä sanotaan.
Jag vet inte om celia gjorde det de påstår.
Perussopimuksessa sanotaan, että jäsenvaltiota ei voida pakottaa ottamaan velkoja vastuulleen.
Fördraget säger att en medlemsstat inte kan tvingas åta sig skulder.
Edellä mainittua yhdistystä sanotaan tässä laissa asianajajayhdistykseksi.
Ovan avsedda förening benämnes i denna lag advokatföreningen.
Se sanotaan" sheikki", zoe.
Det uttalas "schejk.
Ehkä hän on mitä sanotaan.
Hon kanske är den de påstår.
Mitä näissä tutkimuksissa sanotaan?
Vad säger dessa studier?
Tässä laissa säädettyä vakuutusta hoitaa kansaneläkelaitos, jota jäljempänä sanotaan eläkelaitokseksi.
Försäkring enligt denna lag ombesörjes av folkpensionsanstalten, som nedan benämnes pensionsanstalten.
Tällaista huoneistoa sanotaan tässä laissa liikehuoneistoksi.
Sådan lägenhet kallas i denna lag affärslokal.
Eivät he ole niin pahoja kuin sanotaan.
Det är inte så illa som man påstår.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua kruununluontoista tilaa ja tilanosaa sanotaan jäljempänä tilaksi.
Ovan i 1 mom. avsedd lägenhet och lägenhetsdel av krononatur benämnes nedan lägenhet.
Miten tämä sanotaan?
Hur uttalas det här?
Rivillä 3 sanotaan:" kehottaa[ hamas-] puolueen johtoa olemaan johdonmukainen.
Rad 3 lyder: behovet för hamas att vara konsekventa.
Sitä sanotaan elämäksi.
Det kallas att leva.
Kun täällä sanotaan, että tämä avoimuusasetus kumoaa ns.
När man här säger att denna öppenhetsförordning kullkastar det s.k.
Sitä sanotaan etologiaksi.
Det kallas "etologi.
Kuten maassani sanotaan," se, joka antaa nopeimmin, antaa kahdesti.
Som vi säger i vårt land: ”den som ger snabbast ger två gånger.”.
Edellä tässä pykälässä tarkoitettua rikoksentekijää sanotaan vaaralliseksi rikoksenuusijaksi.
Ovan i denna lag avsedd förbrytare benämnes farlig återfallsförbrytare.
Draculaa sanotaan sen perustajaksi.
Dracula ska ha varit grundaren.
Kohdassa 5 sanotaan: poliittisten ryhmien muodostaminen.
Punkt 5 lyder: gruppernas sammansättning.
Odota. miten tämä nimi sanotaan?
Vänta, hur uttalas det här namnet?
Sitä sanotaan klinefelterin oireyhtymäksi.
Det kallas klinefelters syndrom.
Kuinka se sanotaan?
Hur säger man?
Sen sanotaan olevan kalacakra lähde.
Det ska vara källan för kalachakra- tibetansk magi.

Tulokset: 4016, Aika: 0.1886

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää