TÄHÄN RUOTSIKSI

Käännös tähän vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 23986, Aika: 0.1753

Esimerkkejä Tähän käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Viimeisin varaus tähän majoituspaikkaan tehtiin 27. elok. klo 11.23 isosta-britanniasta.
Den senaste bokningen för detta hotell gjordes 27 maj kl. 11.38 från storbritannien.
Tähän liittyvät seikat ovat kuitenkin huomattavasti ikävämmät.
De frågor det gäller är dock mycket värre.
Viimeisin varaus tähän majoituspaikkaan tehtiin 28. elok. klo 10.23 ukrainasta.
Den senaste bokningen för detta hotell gjordes 28 maj kl. 10.01 från ukraina.
Olemme valmiita tähän.
Vi är beredda att göra det.

Eurooppa 2020 -strategian pitäisi vastata tähän tilanteeseen suuremmalla innolla ja määrätietoisuudella.
EU 2020-strategin bör bemöta denna situation mer entusiastiskt och bestämt.
Jotta tähän tulokseen päästään, on seurantaa ja arviointia kehitettävä.
För att uppnå detta resultat måste uppföljningen och utvärderingen utvecklas.
Tähän on olemassa ratkaisu.
Det finns en lösning.
Viimeisin varaus tähän majoituspaikkaan tehtiin 23. elok. klo 22.20 itävallasta.
Den senaste bokningen för detta boende gjordes 23 maj kl. 10.22 från österrike.
Komissio on jo vastannut tähän kysymykseen vuonna 1997.
Kommissionen svarade på denna fråga redan 1997.
Suuntaviivojen laatiminen on tähän mennessä edistynyt erittäin lupaavasti.
Framstegen i utformningen av dessa riktlinjer har hittills varit mycket uppmuntrande.
Mutta jos osallistuitte tähän äänestykseen, en esitä kysymystäni.
Men om ni röstade om detta ställer jag er inte frågan.
Tähän on vain yksi selitys: puola on kirkkovaltio.
Det finns bara en förklaring: polen är en kyrkostat.
Uskon tähän lihan merkintäjärjestelmään.
Jag tror på dessa system för registrering och märkning av kött.
Myös tähän ongelmaan on löydettävä ratkaisu.
Även för denna problematik måste en lösning hittas.
On sääli, että tähän on syynä tilanne, josta saimme juuri tietää.
Det är synd att den beror på en situation som vi just fått kännedom om.
Tähän vitsaukseen on vastattava kahtalaisilla toimilla.
Svaret på detta gissel måste vara tvåfaldigt.
Tähän liittyvät seuraavat kysymykset.
Det handlar om följande frågor.
Paroc kuuluu tähän allianssiin.paroc on itämeren alueen johtava energiatehokkaiden lämmöneristeratkaisujen valmistaja.
Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i östersjöområdet.
EU vastaa kuitenkin tähän tilanteeseen luomalla uusia talouspolitiikan välineitä kaikilla aloilla.
EU bemöter emellertid denna situation genom att inrätta nya ekonomiska verktyg inom alla områden.
Nyt finnair myöntää, että lentoja on tähän asti lennetty länsi-ukrainan ilmatilassa.
Enligt finnair hade dess plan flugit längs ukrainas västra gräns.
Kaikki, mikä menee tähän suuntaan, voi olla vain myönteistä.
Allt som går i dessa båda riktningar kan bara välkomnas.
Vastaan tähän niin kuin john cage.
Tyvärr känner jag inte till denne john kehr.
Olisin kiitollinen kommentista tähän ehdotukseen.
Jag vore tacksam för en kommentar till dessa förslag.
Meidän on annettava heille tähän mahdollisuus.
Vi måste ge dem denna möjlighet.
Kaikki he ovat tähän asti olleet.
Allt sedan dess hade han.
Palataankohan tähän myöhemmin?
Kanske kommer den tillbaka senare.
Myös tähän hänellä on täysi oikeus.
Det är också hennes fulla rätt.
Viimeisin varaus tähän majoituspaikkaan tehtiin 28. elok. klo 14.45 isosta-britanniasta.
Den senaste bokningen för detta hotell gjordes 29 aug kl. 14.02 från turkiet.
Mikä on tähän ratkaisu?
Vad är lösningen på detta?
Uskotko tähän odiniin?
Tror du på denne oden?

Tulokset: 23986, Aika: 0.1753

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää