TÄLLÄ RUOTSIKSI

Käännös tällä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 23564, Aika: 0.1637

Esimerkkejä Tällä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Siitä lisää myöhemmin tällä viikolla.
Men mer om detta senare i veckan.
Eu:n erityisedustajia on tällä hetkellä 11.
För närvarande finns det 11 särskilda representanter.
Trollhättanissa tällä on suuri merkitys.
För trollhättan spelar detta en väldigt stor roll.
Hartman, tällä leirintäalueella paikassa heinäkuuta 2014.
Bernardi, på denna camping i juli 2014.

En tosin ymmärrä, mitä tekemistä tällä on asian kanssa.
Jag förstår dock inte vad det har med saken att göra.
Tällä alalla on ratkaisevan tärkeää tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.
detta område är samarbetet med tredjeland avgörande.
Metsien hakkuut aiheuttavat tällä hetkellä 20 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä.
I nuläget orsakar avverkningen av dessa skogar 20 procent av världens koldioxidutsläpp.
Canadiens on ollut tällä tiellä jo vuonna 2010 pudotuspeleissä.
Canadiens har varit på denna väg redan i 2010 års slutspel.
Kaikella tällä on huomattava vaikutus myös kalavarojen laatuun.
Allt detta är av avsevärd betydelse, även för fiskeresursernas kvalitet.
Mikä vaikutus tällä on ohjelmien jatkuvuudelle vuoden 1999 jälkeen?
Vilken effekt får det för fortsättningen av programmen efter 1999?
Sen aloitti unkarin hallitus tällä- kuten täällä totesin- kiistanalaisella lailla.
Det var den ungerska regeringen med den- som jag sade här- omstridda lagen.
Solidaarinen yhteiskunta ei kuitenkaan voi tarkastella ikääntymistä tällä tavalla.
Ett solidariskt samhälle får emellertid inte se på åldrande på detta sätt.
Foverskov, tällä leirintäalueella paikassa toukokuuta 2015.
Leclerc, på denna camping i maj 2015.
Tällä hetkellä kongressissa on noin 60 tätä koskevaa ehdotusta.
I dag finns det ungefär 60 förslag i kongressen angående denna fråga.
Tällä perusteella euroopan unionin tuomioistuin on jo hyväksynyt täydentävät kansalliset suojalausekkeet tavaroiden liikkumista varten.
dessa grunder har eg-domstolen redan godkänt kompletterande nationella garantier för rörlighet för varor.
Tällä välin olemme saaneet nähdä esimerkkejä yhdysvalloissa siitä, mihin nämä ihmeidentekijät pystyvät.
Sedan dess har vi fått se i amerika vad dessa magiker är i stånd till.
Margrith pedersen, tällä leirintäalueella paikassa toukokuuta 2014.
Margrith pedersen, på denna camping i maj 2014.
Onko tällä ratkaistu kaikki ongelmat?
Har det löst samtliga problem?
Mikä on tilanne tällä hetkellä?
Vilken är den nuvarande situationen?
Tällä on valtaisat välilliset vaikutukset.
Detta har stora följdeffekter.
Enemmistö tuottajista ei vaadi tällä hetkellä tukia tai varhaiseläketukea.
Den stora majoriteten av dessa producenter begär inga bidrag eller stöd för förtida pension i dag.
Olemme tällä välin palanneet taas suurelta osin arkeen.
Men sedan dess har vardagen i allt väsentligt återvänt.
Ja segubille syntyi jaair; tällä oli kaksikymmentä kolme kaupunkia gileadin maassa.
Och segub födde jair; denne hade tjugutre städer i gileads land.
Haluan pyytää komissiota ryhtymään toimiin tällä perusteella.
Jag vill be kommissionen att vidta åtgärder utifrån dessa.
Verboon, tällä leirintäalueella paikassa elokuuta 2012.
Verboon, på denna camping i augusti 2012.
Se on kuitenkin tällä hetkellä parempi kuin komission ehdotus.
Men just nu är den bättre än kommissionens förslag.
Kaksi syytä tekee lakien yhtenäistämisen kiireelliseksi tällä alalla.
Två orsaker gör en harmonisering av lagarna på detta område akut.
Tällä ei ole mitään tekemistä rasismin tai syrjinnän kanssa.
Det har ingenting med rasism eller diskriminering att göra.
Luonnonhaitta-alueet määritellään tällä hetkellä pääasiassa tai yksinomaan kansallisten perusteiden mukaan.
Dessa områden definieras för närvarande huvudsakligen eller uteslutande på grundval av nationella kriterier.
Tällä varmistetaan ettet ole robotti.
Det bekräftar att du inte är en robot.

Tulokset: 23564, Aika: 0.1637

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää