TARVITSEE RUOTSIKSI

Käännös tarvitsee vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 9763, Aika: 0.1879

Esimerkkejä Tarvitsee käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Frontex tarvitsee asianmukaiset valtuudet ja varat.
Frontex behöver lämpliga mandat och resurser.
Eurooppa tarvitsee teidän menestystänne.
EU behöver er för att lyckas.
Sinun tarvitsee valita cmake- binääri.
Du måste välja ett cmake binärprogram.
Lapsi tarvitsee äitiä ja isää.
Barn behöver en mamma och en pappa.

Tupakka on viljelykasvi, joka tarvitsee vain vähän vettä, vähän lannoitteita ja vähän torjunta-aineita.
Tobak är en gröda som kräver lite vatten, konstgödsel och bekämpningsmedel.
Sinun tarvitsee määritellä rakentamishakemisto.
Du måste ange en byggkatalog.
Se tarvitsee siis ajoneuvokannan uusimisen nopeuttamista.
Den är alltså i behov av en snabbare förnyelse av parken.
Tämä teema tarvitsee liitännäistä% 1, jota ei ole asennettu.
Det här temat kräver insticksprogrammet% 1, som inte är installerat.
Eurooppa tarvitsee vakaat suhteet myös tärkeimpiin eu:n ulkopuolisiin energiantuottajiin.
Europa måste stabilisera sitt förhållande till huvudproducenterna utanför EU också.
PL euroopan unioni tarvitsee toimittajia, joiden liiketoiminta on avointa ja jotka täyttävät velvollisuutensa.
PL EU behöver leverantörer som har en öppen affärsverksamhet och som fullgör sina åtaganden.
Sinun tarvitsee vain kysyä.
Du måste bara fråga.
Se tarvitsee selkeän poliittisen suunnan.
Det behövs en tydlig politisk inriktning.
Sardelliala tarvitsee suunnitelman.
Sektorn behöver en plan.
Yksi euroalue tarvitsee yhden edustajan.
Ett enda euroområde kräver en enda företrädare.
Kirkko tarvitsee aina hyvää väkeä.
Kyrkan har alltid behov av bra folk.
Minun tarvitsee nyt mennä kouluun.
Nu måste jag till skolan.
Kaaoksessa kansa tarvitsee yksinkertaista ratkaisua.
I oroliga tider är allmänhetens behov av en enkel lösning förståeligt.
Eurooppa tarvitsee venäjää.
Ryssland behövs i europa.
Koulu tarvitsee kopion syntymätodistuksestani.
Jag skulle behöva en kopia av födelseattesten, till skolan.
Arvoisa puhemies, maailma tarvitsee voimakasta poliittista signaalia.
Herr talman! världen behöver en stark politisk signal.
Kolmanneksi ohjelman strateginen vaihe tarvitsee aikaa.
För det tredje kräver programmets strategiska fas tid.
Historiallisen laajentumisen jälkeen EU tarvitsee uuden ja vahvemman perustuslaillisen perustan.
Efter den historiska utvidgningen behöver EU en ny och starkare konstitutionell grund.
Brendanin tarvitsee olla yksin.
Brendan måste vara ensam.
Hän tarvitsee paljon purukumia.
Det behövs mycket tuggummi!
Hän tarvitsee apua teiltä molemmilta.
Han kommer behöva hjälp, från er båda.
Hän tarvitsee hoitoa niin nopeasti, ettei oikeuden päätöstä voi odottaa.
Säg mig om hans behov av vård är så brådskande att vi inte kan vänta på domstolsbeslut.
Lisäksi turkki tarvitsee jäsenyysstrategian osalta erityiskohtelua.
Dessutom kräver turkiet en särbehandling i anslutningsfrågan.
Sanoit, että joku tarvitsee apua- mutta eihän täällä ketään ole.
Du sa att nån behövde hjälp...- ...men det finns ingen här.
Tämä tarvitsee hieman työtä.
Här behövs lite arbete.
Tähän hän tosin tarvitsee yhä useampia laitteita.
För att göra detta krävs det dock allt fler apparater.

Tulokset: 9763, Aika: 0.1879

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää