TAVALLISESTI RUOTSIKSI

Käännös tavallisesti vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 875, Aika: 0.1048

Esimerkkejä Tavallisesti käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Terveysasemilla on tavallisesti lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot.
På hälsostationerna finns vanligtvis läkarens, sjukskötarens och hälsovårdarens mottagningar.
Hakuaika on tavallisesti tammikuussa.
Ansökningstiden är vanligtvis i januari.
Tavallisesti sinua seurataan koko infuusion ajan ja vähintään 20 minuuttia sen jälkeen.
Du kommer vanligen att observeras under hela infusionen och därefter i minst 20 minuter.
Ihottuma on tavallisesti lievää tai kohtalaista.
Utslagen är normalt lindriga till måttliga.

Haittavaikutukset ovat tavallisesti lieviä tai kohtalaisia.
De är vanligtvis av lätt till måttlig svårighetsgrad.
Paranemista on havaittavissa tavallisesti viikon kuluessa.
Förbättring ses vanligen inom en vecka.
Tavallisesti tämä entsyymi muuntaa glykogeenin( hiilihydraatin) glukoosiksi.
Detta enzym omvandlar normalt glykogen( en kolhydrat) till glukos.
Kun ihmiset tavallisesti puhuvat syrjinnästä, he eivät käsittele näitä ongelmia.
När människor talar om diskriminering brukar de inte behandla dessa problem.
Presidentinvaaleissa on tavallisesti kaksi vaihetta.
Presidentvalet har vanligen två steg.
Rapilysiniä annetaan tavallisesti sairaalassa.
Rapilysin ges vanligtvis på sjukhus.
Ulkomaiset todistukset täytyy tavallisesti laillistaa ja käännättää joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Utländska intyg ska vanligtvis legaliseras och översättas till antingen svenska, finska eller engelska.
He pysyvät tavallisesti vaiti päivittäisistä ongelmistaan välttääkseen vaikeuksia.
De brukar tiga om sina dagliga svårigheter för att slippa problem.
Se on tavallisesti 10-15 minuuttia ennen seuraavan pelin alkaa.
Det är oftast 10 till 15 minuter innan nästa spel börjar.
Syksy alkaa tavallisesti elokuun lopussa tai syyskuun alussa.
Hösten börjar vanligen i slutet av augusti eller början av september.
Valikko, joka tavallisesti näkyy hiiren kakkospainikkeellaname.
Meny som normalt visas med högerklickname.
Ensimmäiset lumisateet tulevat tavallisesti lokakuussa tai marraskuussa.
Den första snön kommer vanligen i oktober eller november.
Lääkkeen pistää tavallisesti lääkäri tai sairaanhoitaja.
Detta läkemedel ges oftast till dig av en läkare eller sjuksköterska.
Venymäjälkiä ovat tavallisesti muutaman cm pitkä ja 1-10 mm leveä.
Bristningar är vanligtvis några centimeter långa och 1-10 mm breda.
Kuvantaminen tehdään tavallisesti 3- 6 tunnin kuluessa datscan- injektiosta.
Bildtagningen brukar ske 3- 6 timmar efter injektionen av datscan.
Artiklan komitea kokoontuu tavallisesti kerran kuukaudessa.
Artikel 36-kommittén sammanträder i allmänhet en gång i månaden.
Reaktio häviää tavallisesti muutaman tunnin kuluessa laastarin poistamisen jälkeen.
Reaktionerna försvinner normalt efter några timmar när du avlägsnar plåstret.
SL valitsemme tavallisesti muutokset ja toimenpiteet vain, jos ne perustuivat vankkoihin tosiseikkoihin.
SL vi väljer oftast ändringar och åtgärder enbart om det grundas på gedigna fakta.
Ne perustuvat tavallisesti kulttuuristen, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden leimaamaan taustaan.
Dessa grundar sig i regel på deras egen kulturella, sociala och samhälleliga bakgrund.
Henkilöstöpäällikkö on tavallisesti se henkilö, jonka kanssa näistä asioista neuvotellaan.
Personalchefen brukar vara den person som man förhandlar med.
Reaktiot häviävät tavallisesti muutaman tunnin kuluessa laastarin poistamisen jälkeen.
Reaktionerna försvinner normalt efter några timmar när du avlägsnar plåstret.
Nämä liitännät ovat tavallisesti pöytätietokoneen takaosassa.
Dessa kontakter finns vanligtvis på en stationär dators baksida.
Mukautuksen tuloksistatiedotetaan budjettivallan käyttäjälle tavallisesti helmikuun lopulla.
Budgetmyndigheten underrättas omresultatet vanligen i slutet av februari.
Reaktiot häviävät tavallisesti muutaman tunnin kuluttua laastarin poistamisen jälkeen.
Reaktionerna försvinner normalt efter några timmar när du avlägsnar plåstret.
Tavallisesti työnantaja ilmoittaa hakijalle haastattelun tuloksesta myöhemmin.
Arbetsgivaren brukar senare underrätta den sökande om resultatet av intervjun.
Retacrit- hoito aloitetaan tavallisesti lääkärin valvonnassa.
Retacritbehandling påbörjas vanligtvis under medicinsk övervakning.

Tulokset: 875, Aika: 0.1048

"Tavallisesti" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää