TEHDÄ RUOTSIKSI

Käännös Tehdä Ruotsiksi

Tulokset: 56205, Aika: 0.1064

Esimerkkejä Tehdä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Voit tehdä poliisille rikosilmoituksen verkossa.
Du kan göra en polisanmälan på nätet.
Joitakin pieniä sähkötöitä saat tehdä itse, jos osaat.
Vissa små elarbeten får du utföra själv, om du kan.
Täytyy tehdä, mitä tarvitaan.
Man får göra vad som behövs.
Mitä on tehty, mitä pitää vielä tehdä, ja mikä painaa eniten?
Vad har skett, vad måste ske ytterligare och vad väger tyngst?
Ei voi tehdä enempää kuin sen; ei voi olla kaksinkertaista kieltoa.
Man kan inte göra mer än så; man kan inte ha ett dubbelt förbud.
Voinko itse tehdä huollot ja korjaukset?
Kan jag själv utföra underhåll och reparationer?
Mitä EU:n pitäisi tehdä?
Vad ska EU göra?
Ehkä tästä asiasta voidaan tulevaisuudessa tehdä erityinen tutkimus.
Kanske skulle en särskild studie kunna ägnas åt detta i framtiden.
Ei sitä tarvitse tehdä suullisesti täysistunnossa.
Det behöver inte ske muntligt under ett plenarsammanträde.
Tehdä tarvittavat mittaukset.
Utföra de mätningar som behövs.
Mitä eurooppalaiset tuottajat voisivat tehdä?
Vad kan EU:s producenter göra?
Jäsenvaltiossa" voidaan" tehdä tällaista tutkimusta, mutta niiden ei tarvitse tehdä sitä.
Medlemsstaterna ”får” utföra sådan forskning, men de behöver inte göra det.
Ei muutoksia tai peruutuksia voidaan tehdä 30 päivän kuluessa saapumista.
Inga ändringar eller Avbeställning får ske inom 30 dagar från ankomstdagen.
Mielestäni olemme vaarassa tehdä karhunpalveluksen kuluttajille ja yrityksille.
Jag tror att detta skulle riskera att skada konsumenter och företag.
Hakija voi tehdä testit yksin tai osallistua ryhmätestaustilaisuuteen.
En sökande kan genomföra testen ensam eller delta i en grupptestning.
Millä tavalla tämä voidaan tehdä parhaiten?
Hur kan det ske på bästa sätt?
Aiotko tosiaan tehdä tämän?
Tänker du verkligen genomföra det här?
Jos koordinointi on asianmukaista, voisimme tehdä parannuksia tällä alalla.
Om det fanns ordentlig samordning skulle vi kunna få till stånd förbättringar på detta område.
Päätös pitäisi sitten tehdä täysistunnossa tänä iltapäivänä ennen keskustelun alkua.
Ett beslut ska sedan fattas i början av debatten under eftermiddagens plenarsammanträde.
Tehdä ihmeitä.
Utföra mirakel.
Multitasking antaa sinun tehdä useita asioita samanaikaisesti.
Multitasking, låter dig göra flera saker samtidigt.
Sopimuksen mukaan tällaiset huomautuksettulisi tehdä kahden kuukauden kuluessa.
Enligt avtalet skulle sådana kommentarer ges inomtvå månader.
Voit tehdä sen useilla tavoilla.
Det kan ske på flera sätt.
Päätökset asiasta tulisi tehdä yhteiskunnallisen kus­tannus­hyötyanalyysin perusteella ks. kohta 9.
Beslut om detta bör fattas på grundval av en samhällsekonomisk kostnads-Zintäktsanalys se punkt 9.
Kaikki voivat tehdä jotakin.
Alla kan göra något.
Ruotsi, Tanska ja Suomi ovat näyttäneet, miten näin voidaan tehdä.
Sverige, Danmark och Finland har visat hur vi kan genomföra detta.
Muissa haasteissa voit lumilautailla ja tehdä temppuja ilmassa.
I andra utmaningar, kan du åka snowboard och utföra tricks i luften.
Euroopan saavutukset riippuvat sen kyvystä tehdä yhdessä päätöksiä ja noudattaa niitä.
Europas insatser beror på dess förmåga att fatta gemensamma beslut och att sedan följa dem.
Voisitko tehdä sen,- etsivä?
Skulle du kunna det... Detektiv?
Vain lääkäri saa tehdä leikkauksen.
Endast en läkare får utföra operationen.

Tulokset: 56205, Aika: 0.1064

Katso myös


voi tehdä
kan göra
tehdä niin
göra det göra
haluan tehdä
jag vill göra
tehdä yhteistyötä
samarbeta arbeta tillsammans samarbete
tehdä töitä
jobba arbeta
tehdä näin
göra så här göra det här göra detta
ei tehdä
inte göra gör inte görs
tehdä selväksi
klargöra göra klart tydliggöra
aion tehdä
jag ska göra jag tänker göra jag kommer att göra
on tehdä
är att göra
tehdä noin
göra göra det där göra sådär
miten tehdä
hur du gör hur kan man göra hur man ska åstadkomma
tehdä oikein
göra det rätta
tehdä samoin
göra detsamma göra samma sak göra likadant också göra det
tehdä vaikutuksen
imponera på impa på göra intryck
tehdä nyt
göra nu ske nu
tehdä asialle
göra åt det göra saken göra åt detta
yritän tehdä
jag försöker göra jag ska försöka göra
aika tehdä
dags att göra dags för tid att göra

Tehdä eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää