TEKEE RUOTSIKSI

Käännös tekee vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 15392, Aika: 0.3001

Esimerkkejä Tekee käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Se tekee minut iloiseksi.
Sånt gör mig glad.
Eurooppa-neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan ja komissiota kuultuaan.
Europeiska rådet skall besluta med enhällighet efter europaparlamentets godkännande och efter att ha hört kommissionen.
Yhteensä 256 ohjelmat tekeemidiverb4 erittäin monipuolinen.
Totalt 256 program gör midiverb4 extremt mångsidig.
Mitä useampi sen tekee, sen parempi.
Ju fler som har den, desto bättre.

Tätä kohtaa sovellettaessa neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti ja I-44 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
För tillämpningen av denna punkt skall rådet besluta med enhällighet och i enlighet med artikel I-44.3.
Kaksi syytä tekee lakien yhtenäistämisen kiireelliseksi tällä alalla.
Två orsaker gör en harmonisering av lagarna på detta område akut.
Komissio tekee tiivistä yhteistyötä euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen( ECDC) kanssa.
Kommissionen har ett nära samarbete med ECDC europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.
Neuvosto tekee komission ehdotuksesta asiaa koskevat eurooppapäätökset.
Rådet skall på förslag av kommissionen anta europeiska beslut för detta ändamål.
Sopimusten mukaan parlamentti tekee päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä yksinkertaisella enemmistöllä.
Enligt fördragen fattar parlamentet beslutet om ansvarsfrihet med enkel majoritet.
Mitä euroopan unioni tekee?
Vad gör europa?
Unicef tekee tärkeää työtä.
Recom gör ett viktigt arbete.
Komissio tekee neuvostolle ehdotuksia yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseksi.
Kommissionen skall lägga fram förslag för rådet om hur den gemensamma handelspolitiken skall genomföras.
Hyvä hallitus tekee strategisia valintoja ja asettaa poliittisia prioriteetteja.
Bra regeringar fattar strategiska beslut. de fastställer politiska prioriteringar.
Esittelijä hazan tekee oikein kehottaessaan neuvostoa varmistamaan, että kaksoisrangaistavuus poistetaan.
Adeline hazan har rätt när hon uppmanar rådet att se till att den dubbla straffbarheten avskaffas.
Komissio tekee nimityspäätökset kuitenkin itsenäisesti ja vain toimielimen etujen mukaisesti.
Men kommissionen fattar oberoende beslut om utnämningar och enbart i institutionens intresse.
Virasto tekee tiivistä yhteistyötä eu-maiden.
Byrån har ett nära samarbete med medlemsländerna.
Komissio tekee neuvostolle ehdotuksia yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseksi. eksi.
Kommissionen skall lägga fram förslag för rådet om hur den gemensamma han delspolitiken skall genomföras.
Sukupuolitautien klinikka tekee muutaman kivuttoman testin ja antaa hoidon.
Gynekologmottagningen utför några smärtfria tester och ger en behandling.
Komissio tekee monia tutkimuksia ja tiedusteluja.
Kommissionen gör många undersökningar och efterforskningar.
Ja hän tekee sen hyvin.
Och han gör det bra!
Lisäksi se tekee läheistä yhteistyötä kolmansien maiden poliisivoimien kanssa.
Dessutom har den ett nära samarbete med polismyndigheter i tredjeländer.
Komissio tekee lupahakemuksia koskevat päätökset tämän osaston mukaisesti.
Kommissionen skall fatta beslut om ansökningar om tillstånd i enlighet med denna avdelning.
Excel tekee monimutkaiset analyysit puolestasi.
Excel utför komplexa analyser åt dig.
Mitä tekee kunnollinen opettaja?
Hur jobbar en bra lärare?
Kassa tekee taèlloèin uuden paèaètoèksen.
Kassan fattar daê ett nytt beslut.
Sylvia tekee täyttä päivää.
Sylvia jobbar heltid.

Tulokset: 15392, Aika: 0.3001

"Tekee" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää