TOINEN RUOTSIKSI

Käännös toinen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 21884, Aika: 0.2101

annan (3462) en till (310) ännu (228) andra (3257) den andra (1567)

Esimerkkejä Toinen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Id3v2 on toinen versio.
Id3v2 är den andra versionen.
Taloudellinen etu, josta toinen pakotetaan luopumaan, on erittäin arvokas tai.
Den ekonomiska förmån som den andra tvingas avstå från är synnerligen värdefull eller.
Tämä on toinen kysymys.
Det var den ena frågan.
Toinen painopisteala on puhtaan energian ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen.
Den andra prioriteringen är att öka andelen ren och förnybar energi.

Tämä on toinen puoli, työntekijöiden terveys.
Det är den ena sidan, arbetstagarnas hälsa.
Aja toinen diagnostiikka.
Kör en till diagnos.
Gaza on toinen olennainen kysymys.
Gazaremsan är ytterligare en viktig sakfråga.
Tämä on kolikon toinen puoli.
Det är den ena sidan av myntet.
Toinen näkökohta, jota haluaisin käsitellä, on palestiinan tilanne.
Den andra punkten som jag vill kommentera är situationen i palestina.
Sytytä toinen.
Tänd en till.
Turnerin oireyhtymässä tytöltä puuttuu osittain tai kokonaan toinen x-kromosomi.
Flickor med turners syndrom saknar hela eller delar av den ena x-kromosomen könskromosomen.
Anna toinen huurteinen.
Ge mig en till. iskall.
Toinen kysymys.
Den andra frågan.
Onko tämä toinen vitsi?
Är detta ännu ett skämt?
Toiseksi: alueellistuminen on toinen iskusana, joka herättää toistuvasti ristiriitaisia keskusteluja.
För det andra: regionalisering är ytterligare ett slagord, som alltid framkallar kontroversiella diskussioner.
Olemme myös juuri remontoitu toinen 4 ensuite huoneet ja kylpyhuoneet!
Vi har också precis renoverat ytterligare 4 eget rum och badrum!
Toinen ennakkoratkaisukysymys.
Den andra frågan.
Meillä on nyt ollut esityslistallamme toinen tällainen mietintö.
Vi har nu haft ännu ett sådant betänkande på dagordningen.
Ota toinen vasemmalla cave di pietralata street.
Ta andra till vänster cave di pietralata street.
Toinen niistä koskee oikeudellisia näkökohtia.
Den ena är den rättsliga aspekten.
Pommeja on toinen.
Det finns en till bomb.
Toinen mebf-konferenssi pidettiin mainzissa marraskuussa.
Mebf:s andra konferens ägde rum i mainz i november.
Tästä on osoituksena se, että viime vuonna hyväksyttiin toinen direktiivi: tulvadirektiivi.
Beviset för detta är att ytterligare ett direktiv antogs förra året: översvämningsdirektivet.
Toinen niistä liittyy meidän työmenetelmiimme.
Den ena är frågan om våra egna arbetsmetoder.
Jossain on toinen pommi.
Det finns en till bomb.
Kaudella 1994-1999( delorsin toinen paketti) tukea sai 51 prosenttia eu:n väestöstä.
Under perioden 1994-1999( det andra delorspaketet) erhöll 51 procent av eu:s befolkning stöd.
Tämä onkin toinen tärkeä syy luopua nyt voimassa olevista säännöistä.
Detta är ännu ett viktigt skäl att slopa de nu gällande bestämmelserna.
Toinen kanneperuste.
Den andra grunden.
Toinen niistä on rangaistukset, joista tänään keskustelemme.
Den ena är straff, som vi diskuterar i dag.
Toinen on toissijaisuusperiaate.
Det ena är subsidiariteten.

Tulokset: 21884, Aika: 0.2101

"Toinen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää