TULEE RUOTSIKSI

Käännös tulee vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 33841, Aika: 1.1725

Esimerkkejä Tulee käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jerusalem on ja tulee aina olemaan palestiinan pääkaupunki, abbas sanoi.
Jerusalem är och kommer alltid att vara palestinas huvudstad, sade abbas.
Meistä tulee merkittävä osa kansainvälistä yritystä.
Vi blir en betydande del av ett internationellt företag.
Minun tulee kuolla.
Jag kommer att dö.
Lapseksiottajan tulee olla täyttänyt kaksikymmentäviisi vuotta.
Adoptant skall ha fyllt tjugofem år.

Iso massa tulee vain hieman myöhemmin kuin mitä itse ajateltiin.
Den stora massan kommer bara lite senare än vad jag själv trodde.
Se, mikä virustyypeistä tulee suomeen valtavirukseksi, on vaikea tässä vaiheessa sanoa.
Vilken som blir den huvudsakliga virustypen i finland är svårt att säga i det här skedet.
Nimi" cirripedia" tulee latinasta ja tarkoittaa" kiharajalkaista.
Artepitet serrulata kommer från latin och betyder "fin sågat.
Hovioikeuden tulee lähettää muutoksenhakukirjelmä liitteineen korkeimmalle oikeudelle.
Hovrätten skall insända fullföljdsskrift jämte bilagor till högsta domstolen.
Tietokoneista tulee yhä nopeampia.
Datorerna blir allt snabbare.
Runkosuunnitelman tulee sopeutua valtakunnalliseen energiahuoltoon ja luoda riittävät edellytykset alueelliselle sähköhuollolle.
Stamplanen bör anpassas till den riksomfattande energiförsörjningen och skapa tillräckliga förutsättningar för den regionala elförsörjningen.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.
Lag träder i kraft den 1 april 1990.
Miksi minusta tulee lääkäri?
Hur blir jag läkare?
Colajannin mietintö tulee oikeastaan liian myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Colajannibetänkandet kommer egentligen alldeles för sent men bättre sent än aldrig.
Hoidon tulee olla yksilöllinen.
Behandlingen bör avpassas individuellt.
Sisapridia tulee käyttää ainoastaan lyhytaikaiseen hoitoon.
Cisaprid skall bara användas för korttidsbehandling.
Tavallisesti lapsesi tulee saada neljä rokoteannosta.
Normalt bör ditt barn få fyra doser av vaccinet.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
Potilaan antikoagulanttihoitoa tulee jatkaa talidomidihoidon aikana.
Patienten skall fortsätta med antikoagulantia under talidomidbehandlingen.
Mistä kalasta tulee paras?
Vilken fisk är bäst?
Toiseksi, matkailusta tulee pian euroopan unionin tärkein palveluelinkeino.
För det andra kommer turismen snart att vara europeiska unionens viktigaste tjänsteindustri.
Tästä tulee hyvä!
Det här blir fint!
Pakkauksista tulee euroopassa vieläkin valtavasti jätettä, ja ne kuormittavat ympäristöä.
Förpackningar är fortfarande ett stort nedskräpningsproblem i europa och en belastning på miljön.
Käyttämättömät lääkevalmisteet tulee palauttaa apteekkiin.
Oanvänt läkemedel skall återlämnas till apoteket.
Munuaisten vajaatoimintapotilailla tulee harkita klaritromysiiniannoksen pienentämistä.
Hos patienter med nedsatt njurfunktion bör en dosreduktion av klaritromycin övervägas.
Syysmyräkkä tulee lännestä.
Värmen kommer västerifrån.
Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1979.
Denna arbetsordning träder i kraft den 1 februari 1979.
Unionista tulee yhä suurempi ja moninaisempi.
Unionen blir allt större och allt mer skiftande.
Mitä tulee rouva schmidbauerin mietintöön, komissio on samaa mieltä helios-ohjelman myönteisistä tuloksista.
Vad beträffar schmidbauers betänkande, har kommissionen samma uppfattning om de positiva resultaten av helios-programmet.
Vaikeissa tapauksissa, silmät tulee valonarat, ja silmäluomet huomattavasti paksuuntua.
I svåra fall, ögonen blir känslig för ljus, och ögonlocken märkbart tjockare.
Mitä tulee sosiaaliturvaan, arvoisa komissaari, voin puhua hyvin lyhyesti.
Vad den sociala tryggheten beträffar, herr kommissionär, kan jag fatta mig mycket kort.

Tulokset: 33841, Aika: 1.1725

"Tulee" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää