TYÖ SAA RUOTSIKSI

Käännös työ saa vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 10039, Aika: 0.6797

Esimerkkejä Työ Saa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työ saa nälkäiseksi.
Allt arbete har gjort mig hungrig.
Työ saa minut keskittymään.
Mitt arbete gör mig fokuserad.
Työ saa minut kiihtymään.
Jag blir så uppjagad över det.
Jimmy, työ saa sinut kireäksi.
Jimmy, allt jobbande gör dig så spänd.

Työ saa minut tuijottamaan takkatulta ja juomaan.
Jobbet har fått mig att stirra in i öppna spisen och dricka.
Vain sillä tavoin europolin työ saa riittävän oikeutuksen.
Det är endast på det sättet som europols arbete kan få tillräcklig legitimitet.
Ja nyt joanin työ saa huomion, jonka se ansaitseekin.
Och joans arbete kan få den seriösa uppmärksamheten det förtjänar.
Tämä tarkoittaa sitä, että euroopan parlamentin työ saa nyt hiukan normaalimpia piirteitä.
Detta innebär att parlamentets arbete börjar få en viss normalitet.
On erittäin todennäköistä, että parlamentissa tehty työ saa hyvin nopeasti neuvoston ja komission suostumuksen.
Det verkar ytterst sannolikt att det arbete som har gjorts i parlamentet inom en mycket snar framtid kommer att få rådets och kommissionens samtycke.
Yksikön tehokkuus luonnollisesti muokkaa korkean edustajan työtä, mutta keskipitkällä aikavälillä sen työ saa vastakaikua kaikista euroopan unionin toimielimistä.
Givetvis kommer avdelningens effektivitet ovillkorligen att strukturera den höge representantens arbete, men på medellång sikt kommer arbetet att ge återklang inom eu:s samtliga institutioner.
Kuinka komissio teknisesti ratkaisee kysymyksen, on mielestäni teidän asianne, mutta pääasia on se, että tämä tärkeä työ saa jatkuvaa tukea euroopan unionilta.
Hur kommissionen tekniskt löser frågan, tycker jag är er sak att lösa, men huvudsaken är att detta viktiga arbete får fortsatt stöd från europeiska unionen.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esittelijöiden hyvä työ saa parlamentin suhtautumaan myönteisesti voimakkaaseen haluun pyrkiä toteuttamaan yrityksiä ja kuluttajia hyödyttävä energiamarkkinoiden täydellinen vapauttaminen euroopassa.
Herr talman, herr kommissionär! det goda arbete som utförts av föredragandena ger parlamentet anledning att se positivt på ansträngningarna att i företagens och konsumenternas intresse nå fram till en fullständig avreglering av energimarknaden i europa.
Työstä saa palkkaa.
Jobb får man betalt för.
Työstä saa rahaa.
För pengarna, för arbetet.
Ette te töitä saa.
Ingen ger dig arbete.
Kuinka työ saadaan päätökseen?
Hur ska arbetet bli färdigt?
Työntekijä saa koeaikana normaalia palkkaa.
Arbetstagaren får normal lön under prövotiden.
Toivon, että työryhmä saa arvovaltaisen puheenjohtajan.
Jag hoppas att arbetsgruppen får en högt uppsatt ordförande.
Työstä saa toki 50_000 harrison-taalan stipendin.
Men man får ett årligt stipendium på 50000 harrisondollar.
Tarvittiin kuitenkin rakham, jotta työ saatiin tehtyä.
Det behövdes en rackham för att få jobbet gjort.
Se päällikön työ saa jäädä.
Han får inte vara avdelningschef längre.
Toivon, että tämä erinomainen työ saa huomenna täyden tuen.
Jag hoppas att detta utmärkta arbete i morgon också kommer att få fullt stöd.
Emmehän voi sallia, että parlamentin työ saa väistyä jalkapallon tieltä, ei edes näin merkittävän jalkapallotapahtuman tieltä.
Vi får nämligen inte låta fotbollen komma före arbetet i parlamentet, inte ens ett fotbollsevenemang som detta.
Puheenjohtajavaltio belgia varmistaa osaltaan, että tämän aamun kokouksessa pyydetty työ saa aikaan pikaista edistymistä ja konkreettisia tuloksia, joiden ansiosta pääsemme sopimukseen mahdollisimman pian.
Det belgiska ordförandeskapet kommer för sin del att se till att det arbete som efterlystes efter mötet i morse gör snabba framsteg och leder till konkreta resultat som gör att vi kan nå en överenskommelse snarast möjligt.
perusoikeuskirjan laatimista koskevasta mietinnöstä, jonka valmisteluun meni kauan, ja toivon, että esittelijöiden kärsivällisesti tekemä työ saa parlamentin puolelleen.
för grundläggande rättigheter och jag hoppas att det tålmodiga arbete som de olika föredragandena lagt ner skall finna stöd i kammaren.
Kehotammekin hallituksen osastoja jatkamaan tehokkaasti alkanutta työtä ja varmistamaan, että tämä arvokas työ saa rahoitusta myös jatkossa.
Vi ber regeringsdepartementen att främja detta arbete, som de inledde så effektivt, och se till att finansieringen av detta värdefulla arbete fortsätter.
ensinnäkin onnitella kolmea esittelijää heidän tekemästään erinomaisesta ja laajasta työstä, erityisesti hermania jonka työ saa päätöksensä tämän teeman osalta todella loistavan sovittelun jälkeen.
gratulera de tre föredragandena för det utmärkta och omfattande arbete de har utfört, framför allt herman, vars arbete i denna fråga har avslutats efter en verkligt lysande förlikning.
Ei toisten töitä saa sotkea.
Här får du inte klottra.
Miten sellaisen työn saa?
Hur får man ett sånt bra jobb?
Työ saadaan päätökseen vuoden 2001 alkupuolella.
Detta arbete kommer att slutföras i början av år 2001.

Tulokset: 10039, Aika: 0.6797

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää