TYÖ VOI RUOTSIKSI

Käännös työ voi vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 30, Aika: 0.1661

Esimerkkejä Työ Voi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työ voi nyt siis alkaa.
Arbetet kan nu börja.
Tämä työ voi sekoittaa pään.
Det här jobbet kan verkligen röra till det i huvudet.
Lisäksi työ voi olla stressaavaa.
Arbetet kan vara stressigt.
Oletko varma? tämä työ voi olla hiton pelottavaa joskus.
För detta jobbet kan vara ganska läskigt.

Valtuusto täytyy tyhjentää, ennen kuin työ voi alkaa.
Rådet måste vara utplånat innan arbetet kan börja.
Yksitoikkoinen työ voi olla merkittävä tekijä stressipohjaisissa sairauksissa.
Monotont arbete kan vara en viktig bidragande faktor till stressrelaterade sjukdomar.
Työ voi odottaa.
Jobbet kan vänta.
Tällainen työ voi vaatia useita vuosia, mutta se on tehtävä.
Ett sådant arbete kan ta flera år, men det måste göras.
Että stressaava työ voi edistää sairautenne kulkua?
Att stressigt arbete kan påskynda sjukdomsförloppet?
Eikö työ voi olla rikollista?
Kan jobb inte vara kriminella?
Jumalan työ voi todella edistyä ilman esteitä.
Guds verk kan verkligen gå framåt utan hinder.
He saavat tyydytyksen, jonka vain raskas työ voi antaa.
De har den tillfredsställelse som bara ett hårt dagsverke kan ge.
Jos saavutatte hyväksyntämme, se tarkoittaa tämän komission kokoonpanon hyväksymistä, mikä merkitsee sitä, että työ voi alkaa.
Om ni får vårt godkännande är det ett godkännande av kommissionens sammansättning och en signal om att arbetet kan börja.
Heti kun komissio antaa ehdotuksensa turvapaikkamenettelyjä ja vastaanotto-olosuhteita koskevista direktiiveistä, näitä kahta koskeva työ voi myös jatkua.
Så snart kommissionen har lagt fram sina förslag om asylprövningsdirektivet och direktivet om mottagningsvillkor kan arbetet fortsätta även på dessa två rättsakter.
Jotta tullut voimakkaampia ja paljon enemmän lihaksia, sinun täytyy käyttää vieläkin enemmän, koska vain korkeamman työ voi kysyy ylimääräistä lihasmassaa kasvaa kokoa.
För att bli mer kraftfull och mycket mer muskulös, måste man träna mer på grund av det faktum att endast ett större verk kan uppmana dig mer muskelmassa att öka i storlek.
Amazing työ voi olla mitä tahansa työtä, jos se täyttää mahdollisia, jos se täyttää sinut. vain muutamia esimerkkejä amazing
Amazing arbete kan vara någon form av arbete, om det uppfyller dina potential, om de uppfyller dig. bara några exempel på amazing arbete: att
ja paljon enemmän lihaksia, sinun täytyy käyttää vieläkin enemmän, koska vain korkeamman työ voi kysyy ylimääräistä lihasmassaa kasvaa kokoa.
bör du utöva ännu mer eftersom endast en högre arbetsbelastning kan be dig mycket mer muskelmassa att öka i storlek.
Tilapäisellä työllä voi olla eri merkitys eri jäsenvaltioissa.
Tillfälligt arbete kan betyda olika saker i olika medlemsstater.
Uskon, että työ voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla selkeästi määriteltyjen indikaattorien avulla.
Jag anser att arbetet kan genomföras på bästa sätt med tydligt definierade indikatorer.
Toimielimen työtä voidaan arvioida selkeämmin tulosten perusteella ja sitä voidaan johtaa paremmin.
Institutionens arbete kan utvärderas klarare på grundval av resultaten och ledas på ett bättre sätt.
Työmme voi olla vaaraksi terveydelle, jos sen ottaa liian vakavasti.
Jobbet kan vara hälsofarligt om man tar det för allvarligt.
Tätä hyvää työtä voidaan kuitenkin heikentää.
Men ett sådant bra arbete kan undergrävas.
Jos on hyvä työ, voi elää hyvin.
När man har ett bra jobb kan man leva ett bra liv.
On tärkeää, että tätä työtä voi leimata kaksi oivallusta.
Det är viktigt att detta arbete får präglas av två insikter.
Työnantaja voi nostaa kanteen ainoastaan sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, missä työntekijän kotipaikka on.
En arbetsgivare får väcka talan endast vid domstolarna i den medlemsstat där arbetstagaren har hemvist.
Myös työnantaja voi edellyttää, että työntekijällä ei ole maksuhäiriömerkintöjä.
Även arbetsgivaren kan förutsätta att arbetstagaren inte har betalningsanmärkningar.
Palkka, jota saat työstäsi, voi vähentää opintotukesi määrää.
Lönen som du får för ditt arbete kan minska ditt studiestöd.
Joskus työnantaja voi pyytää työntekijää tekemään ylitöitä.
Ibland kan arbetsgivaren be arbetstagaren arbeta övertid.
Työkomennustapaukset: työnantaja voi lähettää työntekijän tilapäisesti työskentelemään toiseen jäsenvaltioon.
Vid utsändning: din arbetsgivare kan tillfälligt sända ut dig till ett annat land för att arbeta.
Haastattelun lopuksi työnantaja voi antaa hakijalle mahdollisuuden esittää kysymyksiä.
I slutet av intervjun kan arbetsgivaren ge den sökande möjlighet att ställa frågor.

Tulokset: 30, Aika: 0.1661

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Työ voi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää