TYÖSKENNELLÄ NOPEAMMIN RUOTSIKSI

Käännös työskennellä nopeammin vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 26, Aika: 0.1039

Esimerkkejä Työskennellä Nopeammin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Näyttäkää, miten osaatte työskennellä nopeammin.
Visa nu att ni arbetar snabbt.
Heidän täytyy työskennellä nopeammin.
De måste arbeta fortare!
Käske heidän työskennellä nopeammin.
Vi har inte en timma. säg åt dem att arbeta fortare.
Tuotetiedot erikoistuotteita hiuksille FISSAPIEGA JOCHEMS- fissapiega doposhampoo voiteet fiksatiivia korkea alkoholipitoisuus( 60°), joiden avulla voit työskennellä nopeammin erinomaisin tuloksin.
PRODUKTINFORMATION specialprodukter för hår FISSAPIEGA JOCHEMS- fissapiega doposhampoo lotion fixativ hög alkoholhalt( 60 °) som gör att du kan arbeta snabbare med utmärkta resultat.

Tuotetiedot erikoistuotteita hiuksille FISSAPIEGA JOCHEMS- fissapiega doposhampoo voiteet fiksatiivia korkea alkoholipitoisuus( 60°), joiden avulla voit työskennellä nopeammin erinomaisin tuloksin.
PRODUKTINFORMATION specialprodukter för här FISSAPIEGA JOCHEMS- fissapiega doposhampoo lotion fixativ hög alkoholhalt( 60 °) som gör att du kan arbeta snabbare med utmàrkta resultat.
Siksi toimitamme tekniikkaa ja ohjelman, jonka avulla voit työskennellä nopeammin ja tehdä paremmin yhteistyötä.
Därför har vi teknik och programvara som gör att du kan jobba snabbare och samarbeta bättre.
paljon parempi, erektio oli kiinteämpi, kovemmin ja huumeiden alkoi työskennellä nopeammin. joten, nyt olen kiinni brand viagra 100 mg.
mycket bättre, erektion var fastare, hårdare och läkemedlet började arbeta tidigare. så, för nu är jag fast vid brand viagra 100 mg.
Ne auttavat työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin.
På detta vis kan vi arbeta snabbare och effektivare.
Parlamentti voi työskennellä nopeasti, ja voimme käsitellä tätä asiaa nopeasti.
Som parlament kan vi arbeta snabbt och vi kommer att kunna hantera frågan snabbt.
Tiedot ovat salattu. sinun täytyy työskennellä nopeasti.
Chloe, den är kodad, du får arbeta snabbt.
Heidän täytyy työskennellä nopeasti.
De måste arbeta fort.
Meidän täytyy pysyä vahvoina, pitää asiat hallussa, sekä työskennellä nopeasti.
Vi måste vara starka, fokusera och arbeta snabbt.
Parlamentti työskentelee nopeasti.
Europaparlamentet arbetar snabbt.
Vi måste arbeta snabbt.
Niissä pyydettiin lisää rahoitusta tuomioistuimille, jotta ne voivat työskennellä nopeasti ja tehokkaasti, oikeuskäytännön yhtenäistämistä ja kaikkien tuomioiden varhaista julkaisemista.
I dessa ändringsförslag efterlystes ökad finansiering för att få domstolar att arbeta snabbt och effektivt, tillämpa enhetlig rättspraxis och offentliggöra alla domar i tid.
Yritä työskennellä nopeasti walk ympäri toimistoa, korttelin ympäri, tai jopa ympäri olohuoneessa.
Försök att arbeta i en snabb promenad-runt på kontoret, precis runt hörnet, eller ens runt ditt vardagsrum.
Tämä menettely toisessa käsittelyssä on esimerkillinen näyte parlamentin mahdollisuudesta työskennellä nopeasti ja tehokkaasti.
Detta förfarande i den andra behandlingen är ett mönsterexempel på hur parlamentet kan arbeta snabbt och enkelt.
Neuvotteluihin ja kuulemisiin varaamamme neljä ja puoli kuukautta antavat meille mahdollisuuden työskennellä nopeasti mutta perusteellisesti.
De fyra och en halv månader som vi har anslagit för dessa förhandlingar och detta samråd tillåter oss att arbeta snabbt men grundligt.
Vaarallisten aineiden kuljetus vaatii selkeän ja yhtenäisen sääntelyn, jotta viranomaiset voivat työskennellä nopeasti ja tehokkaasti onnettomuustilanteissa.
Transport av farligt gods kräver klara och enhetliga regler så att myndigheterna kan arbeta snabbt och effektivt vid olyckor.
DE arvoisa puhemies, arvoisa komissio jäsen, olemme tosiaankin työskennelleet nopeasti, mutta toisaalta komissio antoi esityksensä myöhään.
DE fru talman, fru kommissionsledamot! ja, vi har arbetat snabbt men kommissionen har också varit sen med att lägga fram sina förslag.
Olen iloinen pannessani merkille, että komissio ja neuvosto ovat antaneet tukensa tälle strategialle ja että ne sitoutuvat työskentelemään nopeasti ja joustavasti.
Jag noterar med glädje att kommissionen och rådet har anslutit sig till denna strategi och att de har gjort ett åtagande om att arbeta snabbt och flexibelt.
Tästä kannattaa ottaa oppia, ensinnäkin parlamentin, jotta se voisi kenties vastaavassa tapauksessa työskennellä hiukan nopeammin, ja toiseksi ministerineuvoston, jota voidaan joskus kannustaa työskentelemään nopeammin.
Det kan vi ta lärdom av, parlamentet till att börja med, för att det i liknande fall kanske skall kunna arbeta litet snabbare, och ministerrådet sedan, som man ibland kan uppmuntra att arbeta snabbare.

Tulokset: 26, Aika: 0.1039

KATSO MYÖS

Katso myös


"Työskennellä nopeammin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää