TYÖSKENNELLYT RUOTSIKSI

Käännös työskennellyt vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 767, Aika: 0.1137

Esimerkkejä Työskennellyt käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän on työskennellyt aikaisemmin tilastokeskuksessa vuosina 1988-2006.
Han har tidigare arbetat vid statistikcentralen åren 1988-2006.
Esittelijä on työskennellyt erityisen hyvin politiikan ja lainsäädännön alullepanijan kanssa euroopan komissiossa.
Föredraganden har arbetat särskilt väl med initiativtagaren till politik och lagstiftning i europeiska kommissionen.
Olen itse työskennellyt kuljetusalalla ja ajanut raskaita rekkoja.
Jag har själv jobbat inom transportbranschen med att köra tung lastbil.
Hän on työskennellyt suomen pankissa eri osastoilla vuodesta 1971 vuoteen 2008.
Han har arbetat vid olika avdelningar i finlands bank från år 1971 till år 2008.

Minullakin olisi suurempi eläke, jos olisin työskennellyt julkisella sektorilla.
Jag skulle också få mer pension om jag hade varit anställd inom den offentliga sektorn.
Hän on työskennellyt alalla 25 vuotta.
Han har jobbat där i 25 år.
Hän on työskennellyt myös näytelmien, televisio-ohjelmien ja radion parissa.
Han är även verksam inom tv, radio och film.
Kiesi on työskennellyt ravintola-alalla 15 vuotta.
Jens har jobbat 15 år i restaurangkök.
Komissio on työskennellyt tarmokkaasti tällä alueella.
Kommissionen har arbetat intensivt inom detta område.
Yksi ratapihalla työskennellyt ihminen on viety sairaalan ja toinen tarkistettavaksi.
En person som arbetade på bangården har förts till sjukhus och den andra har tagits in på kontroll.
Minä olen työskennellyt koko päivän.
Jag har jobbat hela dagen!
Hän on jo vuosikymmeniä työskennellyt ruotsissa.
Metoden har varit verksam i sverige nu i 10 år.
Minä olen työskennellyt koko päivän.
Jag har arbetat hela dagen.
Landua on työskennellyt cernillä jo vuosikausia.
Fuglesang har varit verksam vid cern i flera år.
Olet työskennellyt täällä aiemmin.
Du har jobbat här förr.
Hän on oleskellut ja työskennellyt irlannissa vuoden 2006 lopusta lähtien.
Hon är bosatt och arbetar i irland sedan slutet av år 2006.
Euroopan parlamentti on työskennellyt rakentavasti, ja se on tämän aiheen osalta yhtenäinen.
Parlamentet har arbetat konstruktivt och är enigt i denna fråga.
En minä työskennellyt heidän alaisenaan.
Jag arbetade aldrig för sloan eller stans.
Eikö beth roney työskennellyt siellä kahden uhrin kanssa?
Där beth roney arbetade med de två offren?
Koko euroopan parlamentti on työskennellyt seitsemännen puiteohjelman parissa.
Hela europaparlamentet har arbetat med det sjunde ramprogrammet.
Et ole aiemmin työskennellyt ison leffatähden kanssa.
Du har aldrig jobbat med en stor filmstjärna förut.
Jokainen asian kanssa työskennellyt tunsi olonsa helpottuneeksi.
Alla som jobbade med fallet kände sig mycket lättade.
Lle. thomas ei enää työskennellyt meille.
Thomas jobbade inte hos oss längre.
Detimore ei työskennellyt yksin.
Detimore arbetade inte ensam.
Olen työskennellyt sen parissa, helen.
Jag har jobbat på det. helen.
Komission jäsen liikanen on työskennellyt aiheen parissa ahkerasti vuosien ajan.
Kommissionär liikanen har arbetat hårt med detta under årens lopp.
Hän ei ole koskaan ennen työskennellyt näin ahkerasti projektin kanssa.
Hon har aldrig jobbar så flitigt med ett projekt förut.
Bill ei työskennellyt salaisessa palvelussa.
Bill jobbade inte vid secret service.
Aiemmin hän on asunut ja työskennellyt pariisissa.
Dessförinnan var hon bosatt och arbetade i frankrike.
Sinun on löydettävä joku jimmyn kanssa työskennellyt. mitä läheisempi, sen parempi.
Du måste hitta någon som jobbar med jimmy, närmre ju bättre.

Tulokset: 767, Aika: 0.1137

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää