TYÖSKENTELEVÄT RUOTSIKSI

Käännös työskentelevät vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 632, Aika: 0.1073

Esimerkkejä Työskentelevät käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Monet kaivostyöntekijät työskentelevät koko elämänsä kaivoksissa.
Många gruvarbetare arbetar i gruvorna i hela sitt liv.
Myös me näiden asioiden parissa päivittäin työskentelevät olemme joskus hämmentyneitä.
Även vi som jobbar med detta dagligen kan ibland bli förvirrade.
Euroopan parlamentin kokoonpano miten parlamentin jäsenet työskentelevät?
Europaparlamentets sammansättning hur arbetar europaparlamentets ledamöter?
Molemmat työskentelevät carl fogartylle.
Båda två jobbar för carl fogarty.

Miten parlamentin jäsenet työskentelevät?
Hur arbetar europaparlamentets ledamöter?
Jotkut työskentelevät tänään, paskiaiset.
Någon jobbar idag, idiot.
Minä ja ystäväni, jotka työskentelevät kanssani rakastan tätä kaupunkia!
Jag och mina vänner som arbetar med mig älskar den här staden!
Valmistuneet työskentelevät kaikenkokoisille organisaatioille paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Akademiker är anställda av organisationer av alla storlekar lokalt, nationellt och internationellt.
Mutta kaikki työskentelevät heille.
Men alla jobbar för dem.
Vartijat työskentelevät pareittain.
Vakterna jobbar i par.
Puheenjohtajavaltio ja komissio työskentelevät parhaillaan intensiivisesti näiden kysymysten parissa neuvoston eri asianosaisissa kokoonpanoissa.
Ordförandeskapet och kommissionen arbetar för närvarande intensivt med dessa frågor i de olika berörda rådskonstellationerna.
Jotkut työskentelevät täysiaikaisesti.
En del är sysselsatta på heltid.
He työskentelevät minulle.
De jobbar för mig.
Ja koska he työskentelevät myöhään,- saamme vähän yksityisyyttä.
Plus, att när de jobbar sent så mycket, så får vi privat kvalitetstid.
Selvä, mutta väkesi ansaitsee tietää, kenelle he työskentelevät.
Visst, men ditt folk förtjänar att veta vem de jobbar för.
Miksi ihmiset sitten vielä työskentelevät kaivoksessa?
Varför tvingar han då, sitt folk att fortsätta arbeta i gruvan?
Ihmiset siis työskentelevät decepticoneille?
Så människor jobbar åt decepticons.
Opettajat työskentelevät kovasti ja olen todella oppinut paljon.
Lärarna arbetar mycket hårt och jag har verkligen lärt mig mycket.
Ei se tarkoita että he työskentelevät yhdessä.
Det betyder inte att de arbetade tillsammans.
Varo, ajelija. täällä he ovat vain rahan vuoksi, työskentelevät yhtiölle.
Här är de bara hyrda vapen, får betalt, jobbar för bolaget.
Sudanissa työskentelevät avustusjärjestöt ovat soittaneet hälytyskelloja viime viikkoina.
De humanitära organisationer som arbetar i sudan har slagit larm de senaste veckorna.
Kaikki työskentelevät tiimeissä.
Alla jobbar i lag.
Opiskelijat työskentelevät reaalimaailman ongelmia yhteyden sekä tutkimuksen ja käytännön.
Studenterna arbetar med verkliga problem med koppling till både forskning och praktik.
Ihmiset, jotka työskentelevät nasan kanssa.
Folk som jobbar med nasa.
Kaikki täällä työskentelevät ovat valmistuneet hyvästä yliopistosta.
Alla som jobbar här har universitetsexamen.
Joka oli varustettu bensiini polttomoottorit työskentelevät tilavuus 1,8; 2,0; 3,0 litraa.
Som var utrustade med bensindrivna förbränningsmotorer som arbetar volym 1,8; 2,0; 3,0 liter.
Jos he työskentelevät kotona, niin näet heitä varmaan jatkuvasti.
Om de jobbar hemma, så träffar du dem ofta.
Samalla tacishankkeiden seurantaryhmät työskentelevät kiovassa, moskovassa ja alma-atassa sijaitsevissa tukikohdissa.
Samtidigt arbetar tacis projektövervakningsteam från baser i kiev, moskva och alma-ata.
Mukavia ihmisiä työskentelevät siellä.
Trevliga människor som arbetar här.
Tytöt, jotka työskentelevät ruumishuoneella haluavat peuhata pimeässä, joten sinun kannattaa.
Tjejer som jobbar på bårhuset gillar att göra det i mörkret, så du ska.

Tulokset: 632, Aika: 0.1073

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää