TYÖSKENTELY RUOTSIKSI

Käännös työskentely vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 190, Aika: 0.0952

Esimerkkejä Työskentely käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Akt-eu-yhteiskokouksen vuoden 1996 työskentely, s. 276- 9.
AVS-EU: s gemensamma församlings arbete under 1996, s. 278 -9.
Työskentely ja opiskelu euroopan unionissa.
Studier och arbete i EU.
Meillä on nopea internet-yhteys saatavilla ilmaiseksi nyky tietokoneissa ja wi fi työskentely koko hostellin.
Vi har höghastighetsinternet anslutning tillgänglig gratis på våra moderna datorer och WI FI arbetar hela vandrarhemmet.
Kiinnostaako ulkomailla työskentely?
Nyfiken på att jobba utomlands?

Korkean tason asiantuntijaryhmän työskentely muutoksen aikataulu lyhenteet positions of interested organisations.
Högnivågruppens arbete tidsschema förändringarnas genomförande förteckning över förkortningar positions of interested organisations.
Kotimaassani teini-ikäisten työskentely on lisääntynyt huomattavasti.
I mitt land har det varit en dramatisk ökning av antalet tonåringar som arbetar.
Parlamentin työskentely jakaantui vuonna 1999 taulukossa 28 esitetyllä tavalla.
Arbetet i parlamentet under 1999 har fördelats enligt tabell 28.
On se parempi kuin täällä työskentely.
Bättre än att jobba här.
Nämä autot on varustettu bensiini polttomoottorit työskentely tilavuus 1,6 litraa.
Dessa bilar är utrustade med bensin förbränningsmotorer som arbetar volym på 1,6 liter.
Määräaikainen työskentely terveellisemmissä olosuhteissa ja työajan lyhentäminen.
Periodiskt arbete i sundare förhållanden och förkortning av arbetstiden.
Varmistaa parlamentin moitteeton työskentely puhemiehen ja puhemiehistön alaisuudessa.
Tillse att parlamentets arbete fungerar väl under ledning av talmannen och presidiet.
Auttaisiko täällä työskentely?
Hade det hjälpt att jobba här?
Parlamentin työskentely jakaantui vuonna 2003 taulukossa 28 kuvatulla tavalla.
Arbetet i parlamentet under 2003 har fördelats enligt tabell 28.
Eläminen ja työskentely sisältää käytännöllistä, oikeudellista ja hallinnollista tietoa.
Leva och arbeta innehåller information om praktiska, juridiska och administrativa frågor.
Älä naura minulle, mutta postissa työskentely oli omani.
Skratta inte, men att jobba på post var min.
Parlamentin työskentely lainsäädäntömenettely.
Parlamentariskt arbete lagstiftningsförfarande.
Yhdysvaltojen valmistautuessa ratkaiseviin vaaleihin aktiivinen työskentely jatkui vuoden 2008 aikana.
Samtidigt som förenta staterna stod inför det betydelsefulla valet fortsatte det aktiva arbetet under 2008.
Oleskelu ja työskentely sisällä on mukavampaa ja voit paremmin!
Det blir angenämare att vistas och arbeta inomhus och du mår bättre!
Parlamentin työskentely jakaantui vuonna 1997 taulukossa 27 esitetyllä.
Arbetet i parlamentet under år 1997 har fördelats enligt tabell 27.
Työskentely kanssasi on ollut.
Att jobba med dig har varit.
Satunnainen työskentely voidaan katsoa tilapäiseksi, jos suomessa oleskelu on rajoittunut 40-50 päivään.
Sporadiskt arbete kan anses vara tillfälligt om vistelsen i finland begränsat sig till 40-50 dagar.
Miten kauan työskentely kestää.
Hur länge arbetet varar.
Eläminen ja työskentely tietoyhteiskunnassa 0110.
Att leva och arbeta i informationssamhället 0110.
Sanoinhan, että lattialla työskentely on hölmöille.
Jag sa ju att det är dumt att jobba på golvet.
Koirien kanssa työskentely on terapiaa hänelle.
Att komma hit och arbeta med hundarna, det är terapi för honom.
En pysty nukkumaan ja työskentely pitää mieleni kiireisenä.
Jag kunde inte sova, och arbetet håller tankarna borta.
Parlamentin työskentely tammikuusta joulukuuhun- annetut päätöslauselmat ja tehdyt päätökset.
Parlamentets arbete från januari till december- antagna betänkanden och beslut.
Ei kai yhdessä työskentely ihan karmeaa olisi.
Att jobba ihop vore väl inte så hemskt?
Työskentely ulkomailla- kokemus, joka voi muuttaa elämäsi.
Arbeta utomlands- en erfarenhet som kan förändra ditt liv.
Parlamentin työskentely tammikuusta joulukuuhun 1996 annetut päätöslauselmat je tehdyt päätökset.
Parlamentets arbete under perioden januari-december 1996 antagna resolutioner och beslut.

Tulokset: 190, Aika: 0.0952

"Työskentely" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää