TYÖSKENTELYNI RUOTSIKSI

Käännös työskentelyni vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 994, Aika: 0.1649

Esimerkkejä Työskentelyni käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Olen pahoillani... häiritseekö työskentelyni lukemistasi?
Stör mitt arbete ditt läsande?
Poliisin työskentelyä ei pidä estää.
Polisens arbete får inte förhindras.
Omassa taiteellisessa työskentelyssään hän keskittyy performansseihin ja piirustuksiin.
I sitt konstnärliga arbete fokuserar han främst på performance och teckning.
Akt-eu-yhteiskokouksen vuoden 1996 työskentely, s. 276- 9.
AVS-EU: s gemensamma församlings arbete under 1996, s. 278 -9.

Se antoi työskentelystään selvityksen firenzen eurooppa-neuvos-tolle kesäkuussa.
Det redovisade resultatet av sitt arbete vid europeiska rådet i florens i juni.
Työskentely ja opiskelu euroopan unionissa.
Studier och arbete i EU.
Työskentelyä on jatkettava paikan päällä, kuten pierre schori toivoi.
Den måste fortsätta sitt arbete på plats, såsom pierre schori önskade.
Korkean tason asiantuntijaryhmän työskentely muutoksen aikataulu lyhenteet positions of interested organisations.
Högnivågruppens arbete tidsschema förändringarnas genomförande förteckning över förkortningar positions of interested organisations.
Määräaikainen työskentely terveellisemmissä olosuhteissa ja työajan lyhentäminen.
Periodiskt arbete i sundare förhållanden och förkortning av arbetstiden.
Varmistaa parlamentin moitteeton työskentely puhemiehen ja puhemiehistön alaisuudessa.
Tillse att parlamentets arbete fungerar väl under ledning av talmannen och presidiet.
Parlamentin työskentelyssä on kaksi päävai-hetta.
Parlamentets arbete är uppdelat i två huvudfaser.
Parlamentin työskentely lainsäädäntömenettely.
Parlamentariskt arbete lagstiftningsförfarande.
Satunnainen työskentely voidaan katsoa tilapäiseksi, jos suomessa oleskelu on rajoittunut 40-50 päivään.
Sporadiskt arbete kan anses vara tillfälligt om vistelsen i finland begränsat sig till 40-50 dagar.
Parlamentin työskentely tammikuusta joulukuuhun- annetut päätöslauselmat ja tehdyt päätökset.
Parlamentets arbete från januari till december- antagna betänkanden och beslut.
Se aloitti työskentelynsä vuoden 1998 alussa.
Gruppen påbörjade sitt arbete i början av 1998.
Parlamentin työskentely tammikuusta joulukuuhun 1996 annetut päätöslauselmat je tehdyt päätökset.
Parlamentets arbete under perioden januari-december 1996 antagna resolutioner och beslut.
Se on työskentelyssämme aina välttämätöntä hyvän tuloksen saavuttamiseksi.
I vårt arbete är detta alltid avgörande för att nå ett bra resultat.
Omassa taiteellisessa työskentelyssään hän keskittyy seka tekniikoihin.
I sitt konstnärliga arbete fokuserar han främst på bland teknik.
Kaikkien noiden vuosien työskentelyn jälkeen ja me emme voineet muuttaa päivää.
Jag menar, efter alla dessa år av arbete, och vi skulle ha kunnat ändra datumet.
Me aloitimme työskentelyn syyskuussa.
Vi började vårt arbete i september.
Unionin asianomaisten elinten ja laitosten edustajat voidaan ottaa mukaan komitean työskentelyyn.
Företrädare för unionens berörda organ och myndigheter kan medverka i kommitténs arbete.
Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma komission panoksesta eurooppa-valmistelukunnan työskentelyssä.
Nästa punkt på föredragningslistan är uttalande av kommissionen angående dess bidrag till europeiska konventets arbete.
Yövartijan työssä ja muissa vastaavanaisissa töissä, jotka edellyttävät työskentelyä yön aikana;
I nattvaktsarbete och andra motsvarande arbeten, vilka förutsätta arbete nattetid;
Vuodesta 2000 alkaen komissio julkaisee lisäksi vuosikertomuksen komiteoiden työskentelystä.
Frånoch med år 2000 skall kommissionen även offentliggöra en årligrapport om kommittéernas arbete.
Haluan kiittää budjetin esittelijöitä salvador garriga polledoa ja anne jenseniä erinomaisesta työskentelystä.
Jag vill tacka föredragandena salvador garriga polledo och anne elisabet jensen för deras utmärkta arbete.
Istuntopalvelut ovat tehneet loistavaa työtä ja helpottaneet työskentelyämme.
De har gjort en lysande insats och de har underlättat vårt arbete.
Esitteessä käsitellään alueiden komitean syntyä, rakennetta ja työskentelyä; tarkoitettu suurelle yleisölle.
En elegant broschyr om regionkommitténs bildande, struktur och arbete, avsedd för allmänheten.
Samoin kiitän esittelijää hänen erinomaisesta työskentelystään tässä asiassa.
Likaså berömmer jag föredraganden för hans utmärkta arbete kring frågan.
Aika tutkimus päivä on 6-8 tuntia, mukaan lukien 2 tuntia itsenäinen työskentely.
Studietiden dag 6-8 timmar inklusive 2 timmar för individuellt arbete.
Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu sen työskentelyyn.
Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska delta i dess arbete.

Tulokset: 994, Aika: 0.1649

"Työskentelyni" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää