TYÖSUHDEAUTO RUOTSIKSI

Käännös Työsuhdeauto Ruotsiksi

Tulokset: 30, Aika: 0.0905

Työsuhdeauto

Esimerkkejä Työsuhdeauto käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

En tjänstebil

Sairausvakuutus ja työsuhdeauto.
Dollar, 80-20 i sjukförsäkring och en tjänstebil.
Se on työsuhdeauto.
Ja, det är en tjänstebil.

Firmabilen

Ed oli armeijassa, joten... kun hän sai mahdollisuuden asettua aloilleen... Tiedäthän, hieno työsuhdeauto, iso talo, vielä isompi palkka... minä pakotin hänet ottamaan työn.
Ed var i det militära, så... när han fick chansen, att slå sig till ro... du vet, den fina firmabilen, det stora huset, den ännu större lönen... pressade jag honom att ta det jobbet.
Jonkinlainen maasturi. Työsuhdeauto.
Någon sorts stadsjeep... firmabil.
Muut lause esimerkkejä
Tavallisimpia ei-lakisääteisiä etuuksia ovat esimerkiksi asunto, työsuhdeauto ja matkapuhelin.
De vanligaste ickelagstadgade förmånerna är exempelvis tjänstebostad, tjänstebil och mobiltelefon.
Ei työsuhdeautoa?
Ingen firmabil?
Työsuhdetta ja työsuojelua sekä yritysdemokratiaa ja työehtosopimuksia koskevaa lainsäädäntöä;
Lagstiftningen om arbetsförhållande och arbetarskydd samt företagsdemokrati och kollektivavtal;
Työsuhdetta koskevaa riitaa ei saa saattaa ulkomaan viranomaisen ratkaistavaksi.
Tvist som gäller arbetsförhållande får icke hänskjutas till utländsk myndighet för avgörande.
Nuoret ovat työsuhdeturvan suhteen vaikeassa tilanteessa.
Ungdomar befinner sig i ett svårt läge när det gäller anställningstrygghet.
HKScan aloittaa yt-neuvottelut- yli 200 työsuhdetta vaarassa päättyä eri puolilla maata.
HK Scan inleder samarbetsförhandlingar- drygt 200 arbetsförhållanden i fara.
Omassa metsässä ilman työsuhdetta suoritettavista metsänhoidollisista töistä 160 markkaa.
Mark för skogsvårdsarbeten som utförs i egen skog utan arbetsförhållande.
Freelance-työ tarkoittaa sitä, että teet työtä usealle toimeksiantajalle ilman pysyvää työsuhdetta.
Arbete som freelancer innebär att du arbetar för flera uppdragsgivare utan fast anställning.
Vuosi Muutos 2007 2008 2009 2008/2009 Prosenttia Prosenttia Prosenttia Prosenttiyksikköä Sukupuoli Työsuhde.
År Förändring 2007 2008 2009 2008/2009 Procent Procent Procent Procentenhet Kön Anställningsförhållande.
Vähennystarpeeksi ilmoitettiin yt-neuvottelujen alkaessa enimmillään 150 työsuhdetta.
Minskningsbehovet beräknades då vara maximalt 150 arbetstillfällen.
Näin on avattu Pandoran lipas ja työsuhdelaki on täysin pilattu.
Pandoras ask har alltså öppnats och arbetsrätten har raserats fullständigt.
Näyttää siltä että Lexi etsii mitä vain, paitsi vakinaista työsuhdetta.
Det verkar som om hon har sökt allt utom fast arbete.
Palvelukseen kutsutun virka- tai työsuhdetta älköön työnantaja palveluksen takia katkaisko, paitsi asetuksella tarkemmin säädettavissä tapauksissa.
Till tjänst inkallads tjänste- eller arbetsförhållande må arbetsgivare icke på grund av tjänsten avbryta, förutom i fall, vilka i förordning närmare bestämmas.
Työsuhdetta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.
Tjänsteförhållandet får inte hävas på diskriminerande grunder eller på grunder som annars är ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden.
Työnhaku työttömyyspäivärahalla edellyttää, että sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta ja olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään neljä viikkoa.
Jobbsökning med arbetslöshetsdagpenning förutsätter att du inte har en gällande anställning och att du har varit anmäld som arbetslös arbetssökande vid Arbets- och näringsbyrån i minst fyra veckor.
Vuosi/ Neljännes Muutos Muutos 2011/IV 2012/IV 2011/IV- 2012/IV 2011/IV- 2012/IV 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia,% Työsuhde.
År/Kvartal Förändring Förändring 2011/IV 2012/IV 2011/IV- 2012/IV 2011/IV- 2012/IV 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, % Anställningsförhållande.
Pitkäaikaiset valtion taiteilija-apurahat myönnetään päätoimisille taiteenharjoittajille, joilla ei ole taiteelliseen toimintaan liittyvää virka- tai työsuhdetta.
Långvariga statliga konstnärstipendier utdelas till konstutövare som arbetar på heltid och som inte har ett tjänste- eller arbetsförhållande som ansluter sig till den konstnärliga verksamheten.
Vuosi/ Neljännes Muutos Muutos 2011/III 2012/III 2011/III- 2012/III 2011/III- 2012/III 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia,% Työsuhde.
År/Kvartal Förändring Förändring 2011/III 2012/III 2011/III- 2012/III 2011/III- 2012/III 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, % Anställningsförhållande.
tai useamman työsuhteen perusteella, saadaan hänelle suoritettava eläke laskemalla yhteen kutakin työsuhdetta vastaavat eläkkeet siten kuin jäljempänä säädetään.
flere arbetsförhållanden, erhålles honom tillkommande pension genom sammanräkning av de ettvart arbetsförhållande motsvarande pensionerna enligt vad nedan stadgas.
Vuosi/ Neljännes Muutos Muutos 2012/IV 2013/IV 2013/IV- 2012/IV 2013/IV- 2012/IV 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia,% Työsuhde.
År/Kvartal Förändring Förändring 2012/IV 2013/IV 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, % Anställningsförhållande.
Samoin on työsuojeluviranomaiselle ilmoitettava, kun kahta kuukautta lyhyemmäksi ajaksi otetun nuoren työntekijän työsuhdetta jatketaan niin, että se kestää yhteensä yli kaksi kuukautta.
Likaså skall till arbetarskyddsmyndigheten meddelas, om arbetsförhållandet för en ung arbetstagare som anställts för kortare tid än två månader förlänges så, att det sammanlagt varar längre än två månader.
Vuosi/ Neljännes Muutos Muutos 2011/II 2012/II 2011/II- 2012/II 2011/II- 2012/II 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia,% Työsuhde.
År/Kvartal Förändring Förändring 2011/II 2012/II 2011/II- 2012/II 2011/II- 2012/II 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, % Anställningsförhållande.
Eri EU:n jäsenvaltioissa koettujen sosiaalisten ongelmien, esimerkiksi työttömyyden, työsuhdeturvan puutteen ja köyhyyden, vakavuuden takia on olennaisen tärkeää, että
problemen i flera av EU:s medlemsstater, däribland arbetslöshet, bristande arbetstrygghet och fattigdom, gör att det är av avgörande vikt
Jos se, jolle liike on luovutettu, ei halua jatkaa työsuhdetta, hän voi kahden viikon kuluessa luovutuksesta irtisanoa työsopimuksen, jos
Vill den till vilken rörelsen överlåtits inte fortsätta arbetsförhållandet, kan han inom två veckor från överlåtelsen säga upp
Asevelvollisuuslain nojalla palvelukseen kutsutun Suomen kansalaisen virka- tai työsuhdetta älköön työnantaja palveluksen takia katkaisko, vaan on asevelvollinen palvelusajan
Med stöd av värnpliktslagen till tjänstgöring inkallad finsk medborgares tjänste- eller arbetsförhållande må arbetsgivare icke på grund av tjänstgöringen avbryta, utan
tuomio 2.7.2009, täsmennettiin, että toimielimen ja sen toimihenkilöiden välistä työsuhdetta, vaikka se perustuu sopimukseen, säännellään muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen
Bennett m. ‹. mot harmoniseringsbyrån, slogs det fast att ett anställningsförhållande mellan en institution och dess övriga anställda regleras av

Tulokset: 30, Aika: 0.0905

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää