TYÖTÄ RUOTSIKSI

Käännös Työtä Ruotsiksi

Tulokset: 12224, Aika: 0.1428

Esimerkkejä Työtä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Heille on tarjolla työtä jäsenvaltioissamme.
Det finns arbete för dem i våra medlemsstater.
Moottoripyörä ajovalot ne tehneet hyvää työtä, Aion 50 KMH, tietoja.
Motorcykel strålkastare de gör ett bra jobb, Jag kommer att 50 KMH, om.
Hän teki erinomaista työtä, ja yhdyn parlamentin jäsenten esittämiin kiitoksiin.
Hon gjorde ett utmärkt arbete, och jag instämmer i de gratulationer som ledamöterna framförde.
Olette tehneet loistavaa työtä ja mietintönne hyväksyttiin talousarvion valvontavaliokunnassa yksimielisesti.
De har åstadkommit ett utomordentligt arbete, och deras betänkanden antogs enhälligt i budgetkontrollutskottet.
Hienoa työtä sanomme me!
Bra jobbat säger vi!
Mitä työtä et haluaisi tehdä?
Vilka jobb ska vi inte göra?
EU jatkaa vuonna 2008 tätä työtä ja erityisesti toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.
EU kommer att fortsätta detta arbete under 2008, särskilt genomförandet av handlingsplanen.
Emme voi aloittaa tätä työtä ensi vuonna, vaan meidän on aloitettava heti.
Vi kan inte börja arbeta med detta nästa år. Vi måste börja genast.
Suurin osa terapeuteista tekee hyvää työtä.
Största delen av terapeuterna gör ett gott jobb.
Hyvää työtä pojat!
Bra jobbat killar!!
Tänään oli minulla paljon työtä.
Jag har jobbat mycket idag.
Valiokuntamme on mielestäni tehnyt perusteellista työtä.
Vårt utskott har enligt min mening gjort ett grundligt arbete.
Et saa koskaan enää jatkaa tätä työtä.
Du får aldrig arbeta på den igen.
Niiden laatiminen ja hyväksyminen edellyttää huomattavaa työtä.
Det krävs en omfattande insats för att utarbeta och godkänna dem.
Se teki erittäin hyvää työtä.
De har gjort ett mycket bra jobb.
Tämä on Jumalan työtä- ja tämä on Jumalan tahto.
Det är Guds verk. Och det är Guds vilja.
Teimme yhdessä ankarasti työtä.
Vi har jobbat hårt tillsammans.
Pierre Morel tekee hyvää työtä erityisedustajana, mutta se ei riitä.
Pierre Morel gör en bra insats som särskild representant, men det räcker inte.
Arvoisa puhemies, jäsen Niebler on tehnyt esittelijänä erinomaista työtä.
Herr talman! Niebler har uträttat ett utmärkt arbete som föredragande.
Tee sitten ammattilaisen työtä.
Arbeta som ett proffs, då.
Se on todella kallista työtä.
Det blir väldigt dyra jobb.
Uudelleenaktivoiminen on aina ollut tärkeä osa Herran työtä.
Återaktivering har alltid varit en viktig del av Herrens verk.
Puheenjohtajavaltio on tehnyt toistaiseksi hyvää työtä.
Ordförandeskapet har hittills gjort ett gott arbete.
Niinpä emme saa turvallisuuden alalla lopettaa työtä SIS II -järjestelmän parissa.
Så inom detta säkerhetsområde får vi inte sluta arbeta på SIS II.
Ei voi luoda KDE- työtä. Tarkista asennuksesi.
Kan inte skapa ett KDE- jobb. Kontrollera installationen.
Työtä, turvaa ja tasa-arvoa!
Skydd, sysselsättning och effektiviteten i!
Uudelleen, jos työtä on tekijä, tämä paikka olisi erittäin suositeltavaa.
Återigen, om insats var en faktor, skulle det här stället bli starkt rekommenderas.
Hienoa työtä, Jyrki!
Snyggt jobbat, Thåström!
Hyvää työtä, Rhoda.
Bra jobbat, Rhoda.
Meidän pitäisi nähdä tulokset ja jatkaa työtä johdonmukaisesti.
Vi bör kunna se resultat och fortsätta arbeta konsekvent.

Tulokset: 12224, Aika: 0.1428

Katso myös


hyvää työtä
bra jobbat bra jobb bra arbete
erinomaista työtä
utmärkt arbete utmärkt jobb enastående arbete
hienoa työtä
bra jobbat bra jobb snyggt jobbat bra gjort
loistavaa työtä
fantastiskt jobb bra jobbat utmärkt arbete
tehdä työtä
arbeta jobba arbete
kovaa työtä
hårt arbete hårt jobb
tärkeää työtä
viktigt arbete viktigt jobb
on työtä
är ett jobb har arbete är arbete har jobb
jumalan työtä
guds verk guds arbete guds jobb ett verk gud
komission työtä
kommissionens arbete kommissionen insatser
merkittävää työtä
viktigt arbete anmärkningsvärt arbete enastående arbete
pimeää työtä
odeklarerat arbete svart arbete svartarbete det odeklarerade arbetet
jatkaa työtä
fortsätta att arbeta fortsätta arbetet
upeaa työtä
fantastiskt jobb fantastiskt arbete bra jobbat
enemmän työtä
mer arbete mer jobb större ansträngningar arbeta hårdare
uutta työtä
nytt jobb annat jobb nya arbeten
arvokasta työtä
värdefullt arbete viktigt arbete
ihmisarvoista työtä
anständigt arbete värdigt arbete
mahtavaa työtä
fantastiskt jobb bra jobbat bra jobb
perusteellista työtä
grundligt arbete ingående arbete omfattande arbete gediget arbete

Työtä eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää